Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunţ: Concurs şofer microbuz

 microbuz-scolar

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                             APROBAT

JUD. MARAMUREȘ                                                                                                               PRIMAR

PRIMARIA COMUNEI MOISEI                                                                                       Toader Ștețcu

Nr.9867 /  15.10.2015

 

 

 

ANUNȚ

 

Privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții de execuție contractuale vacante de șofer în cadrul Compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al primarului

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Primaria comunei Moisei Jud. Maramureș , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție contractuale vacante de Șofer microbuz pentru transportul elevilor.

ȘOFER   MICROBUZ – Compartimentul Administrativ

 

Data concursului 12.11.2015  ora 10:00  
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 05.11.2015 ora 16:00      
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Primaria  comunei Moisei- Secretarul comisiei
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 06.11.2015 ora 16:00  Primaria comunei  Moisei
Proba scrisă

 

12.11.2015 ora 10:00.                Primariacomunei  Moisei

 

Interviu 17.11 .2015 ora 10:00                 Primaria comunei  Moisei
Nivelul postului:  De execuție
Funcţia contractuală corespunzătoare categoriei:  

 

Clasa III

 

Condiții de participare la concurs  Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la  Art. 3 din HG 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pregătirea de specialitate

 

 

 

 

Condiţii minime de vechime în muncă

 necesară  exercitării funcţiei contractuale de execuţie

 

. Studii : minim 8 clase + școala profesională de șofer  ;

 

 

 

 

          2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiții specifice:

 

a)Studii :  minim 8 clase + școala profesională ;

            b)Vechime in specialitate :              minim 2 ani;

            c)Să fie cetățeni români cu domiciliul  stabil în România;

            d) Cazierul  conducătorului auto eliberat de  Serviciul Circulație al  IPJ;

            e) Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legii;

            f) Să dețină permis de conducere categoria ,,D1,, valabil;

            g) Atestat profesional pentru transport public de persoane în termen de valabilitate;

            h) Fără antecedente rutiere grave(permis suspendat sau condamnări)

            i) Să aibă cunoștiințe minime de mecanică auto;

            j)  Aviz psihologic de la un cabinet medical autorizat  de  Ministerului Transporturilor ;

            k) Să aibă minim 2 ani vechime ca șofer profesionist ;

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la dispoziția nr. 294/.2015

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de Șofer microbuz .

-Compartiment Administrativ

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea nr. 477/2004  , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice  republicată. cu modificările şi completările ulterioare.

-OUG Nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice,cu modificările şi completările ulterioare.

-HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare.

– OG nr. 27/2011 privind privind transporturile rutiere.

– Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.980/2011  pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

-OG nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

 

 

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

TEMATICA

pentru ocuparea postului de Șofer microbuz .

Compartiment Administrativ

 

Legea 215/2001a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare , CAPITOLELE    III , IX , X.

.Legea nr. 477/2004  , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice  republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

-OUG Nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice,cu modificările şi completările ulterioare ,capitolele II,III,IV,V,VI,VII,VIII.

-HG nr. 1391/2006pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare- Anexa nr. 1 .

– OG nr. 27/2011 privind privind transporturile rutiere ,capitolele V și  IX.

HG 286/2011 Art. 6. – (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014,

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;(text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

[{*}] c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)|[d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 1. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; (literă modificată prin art. I pct. 5 din G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;|[h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.(text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.|[(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (alineat modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

 

CONDIȚIILE NECESARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST
Art. 3.din HG 286/2011

|[    Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

[{*}]     Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăsura la sediul Primăriei comunei Moisei Jud. Maramureș, Str. Principală Nr. 1300  în data de 12.11.2015, ora 10:00, proba scrisa.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei comunei  Moisei, Jud. Maramureș, Str. Principală Nr. 1300  – Tel: 0262/347601;0262/347133.

Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs : Hojda Vasile.

Sursa foto: http://bistritaonline.ro/wp-content/uploads/2011/08/microbuz-scolar.jpg

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment