Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: wpadmin

Hotararea Nr. 15/29.03.2021

privind  aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2021

Obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o conditie esentială a managementului fiecărei entități publice, iar cooperarea  pentru  realizarea unei autonomii locale reale, conforme  cu Carta Europeană a Autonomiei Locale  poate  fi realizată prin transpunerea în practică a activităţilor statutare precizate în articolul 5 din Statutul Asociaţiei.

Scopul acordului de cooperare este de a facilita realizarea acestor activităţi statutare de către fiecare entitate publică participantă la prezentul acord, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale și financiare și maximizarea  efectelor vizate prin scopul şi obiectivele programate de asociaţie.

Prezentul acord de cooperare functionează pe baza unui set de reguli stabilite de comun acord, aprobate de reprezentanții legali ai entităților publice participante la acord și prevăzute în acesta,pentru atingerea scopului şi obiectivelor pentru care Filiala Judeţeană Maramureş a fost înfiinţată.

Având în vedere prevederile:

 O.U.G 57/2019 Codul Administrativ; Statutului Filialei Judeșene Maramureș a Asociaţiei Comunelor din România cu modificările și completările ulterioare; Art. 13 din  Legea-cadru privind descentralizarea,  nr. 195/2006 ; art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Legea finanțelor publice locale; Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”; Ordinului ministrului administratiei și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale.  –Legea 227/2015  privind Codul fiscal;

H.G. 1/2016 – Normele de aplicare a Legii 227/2015;

Luând act de ;

a) nota de fundamentare prezentată de către  PRIMARUL COMUNEI  Moisei , în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 2896/22.03./2021 ;

b) Avizul  Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Moisei;

c) raportul de specialitate al Compartimentului Juridic  înregistrat sub nr.2897/2021 

   În temeiul  dispoziţiilor art. 133, alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (9), lit. a), coroborat cu art. 139, alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin.(1), (2), (4) și (5) și art. 243, alin. (1), lit. a) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Moisei  adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – (1) Se aprobă Acordul de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obligatiile financiare rezultate din  Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existentă a acestuia, se suportă din bugetul local al comuneiMoisei

Art. 2. – Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Moisei  , domnul Tomoiagă Grigore .

Art.  3. – (1) Prezenta hotărâre se comunică:

 Prefectului Judeţului Maramures

 Primarului comunei Moisei ,

 Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România;

 Instituțiilor și persoanelor interesate;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 1 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Hotararea Nr. 12/29.03.2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tomoiagă Sorin- Ion şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Moisei la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Citeste mai departe

Procese verbale / Sumar sedinte

DataOrdinea de zi
29.03.20211. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Moisei la Asociația Comunelor din România.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România.
3. Proiect de hotărâre privind înființarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei.
4. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor din fondul forestier prorpietate publică a comunei Moisei.
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Moisei în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNIEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestiunea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM.
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADIGIDM MM în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale din aceleași materiale.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din partea CEC BANK SA.
9. Diverse
26.02.20211. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului de pornire/negociere pe anul 2021, pentru masa lemnoasă din specia molid, brad, larice, alte rășinoase și foioase din fondul forestier, proprietate publică a comunei.
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct, video și audio a ședințelor consiliului local al comunei Moisei și aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public.
3. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare în anul 2021.
4. Diverse.
29.01.20211. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza comunei Moisei, pentru anul școlar 2021-2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aderarea UAT Comuna Moisei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct video și audio a ședințelor consiliului local al comunei Moisei și aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes local.
5. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției ”Extindere sistem de canalizare în comuna Moisei”.
Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției ” Proiect Transfrontalier”.
6. Diverse
Se suplimentează ordinea de zi cu
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și indicatorii tehnico economici al obiectului de investiție ”Modernizare drum comunal DC1, Dealul Moiseiului – Mănăstirea Moiseiului”.
18.01.20211. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul nr.2385/15.07.2020 de colectare a deșeurilor municipale din comuna Moisei, încheiat cu societatea comercială HERODOT GRUP SRL cod unic de înregistrare RO 14339466.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din pareta CEC BANK S.A.