chó corgi, mèo anh lông ngắn, ca phe nguyen chat,
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Noutati

Hotararea Nr. 15/29.03.2021

privind  aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2021

Obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o conditie esentială a managementului fiecărei entități publice, iar cooperarea  pentru  realizarea unei autonomii locale reale, conforme  cu Carta Europeană a Autonomiei Locale  poate  fi realizată prin transpunerea în practică a activităţilor statutare precizate în articolul 5 din Statutul Asociaţiei.

Scopul acordului de cooperare este de a facilita realizarea acestor activităţi statutare de către fiecare entitate publică participantă la prezentul acord, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale și financiare și maximizarea  efectelor vizate prin scopul şi obiectivele programate de asociaţie.

Prezentul acord de cooperare functionează pe baza unui set de reguli stabilite de comun acord, aprobate de reprezentanții legali ai entităților publice participante la acord și prevăzute în acesta,pentru atingerea scopului şi obiectivelor pentru care Filiala Judeţeană Maramureş a fost înfiinţată.

Având în vedere prevederile:

 O.U.G 57/2019 Codul Administrativ; Statutului Filialei Judeșene Maramureș a Asociaţiei Comunelor din România cu modificările și completările ulterioare; Art. 13 din  Legea-cadru privind descentralizarea,  nr. 195/2006 ; art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Legea finanțelor publice locale; Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”; Ordinului ministrului administratiei și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale.  –Legea 227/2015  privind Codul fiscal;

H.G. 1/2016 – Normele de aplicare a Legii 227/2015;

Luând act de ;

a) nota de fundamentare prezentată de către  PRIMARUL COMUNEI  Moisei , în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 2896/22.03./2021 ;

b) Avizul  Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Moisei;

c) raportul de specialitate al Compartimentului Juridic  înregistrat sub nr.2897/2021 

   În temeiul  dispoziţiilor art. 133, alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (9), lit. a), coroborat cu art. 139, alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin.(1), (2), (4) și (5) și art. 243, alin. (1), lit. a) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Moisei  adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – (1) Se aprobă Acordul de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obligatiile financiare rezultate din  Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existentă a acestuia, se suportă din bugetul local al comuneiMoisei

Art. 2. – Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Moisei  , domnul Tomoiagă Grigore .

Art.  3. – (1) Prezenta hotărâre se comunică:

 Prefectului Judeţului Maramures

 Primarului comunei Moisei ,

 Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România;

 Instituțiilor și persoanelor interesate;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 1 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Hotararea Nr. 12/29.03.2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tomoiagă Sorin- Ion şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Moisei la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Citeste mai departe

Dispozitia Nr. 86/19.03.2021

Privind convocarea Consiliui Local al comunei Moisei

în ședința ordinară  pentru data de  29.03.2021

Primarul comunei Moisei, dl. Tomoiagă Grigore

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

-dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 3 /2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

-Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

 În baza prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN:

Art. 1. Consiliul Local al comunei Moisei, se convoacă în ședință ordinară  în data de 29.03.2021 ora 15:00 la sediul Primăriei comunei Moisei, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local Moisei, pe suport de hârtie sau electronic, conform opțiunii acestora.

Art. 3. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședința de consiliu local vor putea formula și depune amendamente de fond sau de formă.

Art. 4. Proiectul de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moisei, se aduce la cunoștință locuitorilor comunei Moisei prin afișare la avizier și/sau pe pagina de internet a Primăriei comunei Moisei: www.primariamoisei.ro

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al U.A T  Moisei.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. 1 din Legea 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Maramureș pentru verificarea legalității, precum și consilierilor locali în funcție ai Comunei Moisei.

Hotararea Nr. 11/26.02.2021

privind reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride și stabilirea procedurii și criteriilor de acordare a acesteia

Consiliul local al comunei Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Având în vedere :

Cererea domnului Drule  Beniamin Gheorghe ,înregistrată la noi sub nr. 1541 /18.02.2021

– Expunerea de motive a Primarului comunei Moisei , privind reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride și stabilirea procedurii și criteriilor de acordare a acesteia;

În baza prevederilor art.470, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

– Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată;

              În temeiul prevederilor art.129 alin.4), lit c), art.139 alin.1), art.art.196 alin. 1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1-Se aprobă, începând cu data de  01.01.2022  reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride aparținând persoanelor fizice și juridice, înregistrate în evidențele Compartimentului  Impozite și Taxe Locale,  până la data de 31.12.2021 .

Art.2 – Se aprobă criteriile și procedura reducerii cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride aparținând persoanelor fizice și juridice, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art.4– .Prezenta hotărâre se comunică:

             –  Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş,

             –  Primarului comunei Moisei,

             – Compartimentului Impozite și Taxe Locale

              -Persoanelor interesate Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 0 abțineri , împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri

Documentul poate fi consultat aici.

Hotararea Nr. 10/26.02.2021

privind transmiterea integrală , video şi audio, a şedinţelor Consiliului local al comunei Moisei şi aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizională şi de creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documentele de interes public

Consiliului local al comunei Moisei întrunit în ședință ordinară la data de  26.02.2021

             Având în vedere:

              -Referatul de aprobare, întocmit de către consilierul local Coman Grigore, înregistrat cu nr. 1513 din 17.02.2021.

              -Raportul compartimentului de specialitate nr. 1760 din 25.02.2021.

              -Avizul comisiei pentru administraţie publică juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, relaţii externe, familie, asistenţă socială şi protecţia copilului.

              În baza  art.197 alin 4) şi alin 5) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi comletările ulterioare ;

– Art.1, art. 2 alin.1 lit.a – b), art.5) alin 1) lit.a – i), alin 4 lit.a) din legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

              -Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

              În temeiul prevederilor art.129 alin.2), lit c), art.138 alin.1), art.139 alin.1), art.art.196 alin. 1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                        HOTĂRĂŞTE:

             Art.1.Realizarea unei pagini web proprii a primăriei Moisei.

             Art.2.Transmiterea integrală , video şi audio, a unor şedinţe  cu aprobarea prealabilă a consiliului local, prin filmarea şi înregistrarea acestora.

            Art.3. Pentru a asigura caracterul public al şedinţelor conform art.138 alin.1 din Codul Administrativ al României, acestea vor fi transmise integral  pe pagina web a primăriei Moisei sau pe pagina de facebook până la realizarea unui site web propriu, fie pe altă platformă cu acces online(youtube, etc), pe un cont dedicat consiliului local Moisei.

            După încheierea şedinţei, înregistrarea va fi disponibilă public, în conformitate cu prevederile  art. 2  și art.4 din prezenta hotărâre .

            Art.4.Aparatul de specialitate al primarului are obligaţia de a publica pe pagina  de internet a primăriei Moisei următoarele materiale:

           1.Documente în legătură cu achiziţiile publice;

           2.Documente în legătură cu ocuparea funcţiilor publice;

           3.Documente financiare în legătură cu bugetul de venituri şi cheltuieli;

            a)Proiectul de buget;

            b)Bugetul aprobat;

            c)Toate rectificările bugetare aprobate;

            d)Execuţia bugetară, trimestrial şi anual;

            e)Lista obiectivelor de investiţii cu indicarea surselor de finanţare;

            4.Materiale în legătură cu activitatea consiliului local;

             a)Lista consilierilor locali;

             b)Comisiile de specialitate;

             c)Convocatoarele şedinţelor de consiliu local( inclusiv data, ora şi locul de desfăşurare);

             d)Hotărârile adoptate de consiliul local;

             e)Proiectele de hotărâre ale consiliului local însoţite de toată documentaţia aferentă;

             f)Înregistrările video şi audio ale şedinţelor  consiliului local;

             g)Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local;

  h)Raport  anual de activitate al consilierilor locali și al  viceprimarului  ;

            5.Materiale în legătură cu activitatea primăriei Moisei;

            a)Primar, atribuţii;

            b)Viceprimar, atribuţii;

            c)Sediul primăriei, date de contact;

            d)Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei şi a insituţiilor publice din  subordinea consiliului local Moisei;

            e)Registru de dispoziţii primar;

            f)Programele şi strategiile UAT Moisei;

            g)Raportul anual de activitate al primarului

           6.Adresa la care sunt disponibile înregistrările şedinţelor consiliului local.

            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:

             –  Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş,

             –  Primarului comunei Moisei,

             – Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului comunei Moisei.

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.

Hotararea Nr. 9/26.02.2021

privind aprobarea  modificării preţului de pornire la licitație /negociere pe anul 2021, pentru masa lemnoasă din  specia  molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase din fondul  forestier proprietate publică a comunei Moisei

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021

Având în vedere :

– Referatul de aprobare și  expunerea de motive Nr. 1618/19.02.2021 a primarului comunei Moisei dl. Tomoiagă Grigore  cu privire la aprobarea preţului pe anul 2021 la masa lemnoasă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul  forestier proprietate publică a comunei Moisei;

        –  Documentaţia transmisă de Ocolul Silvic Vișeu de Sus , care cuprinde metodologia de calcul a preţului de referinţă şi modul de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a unităților administrative teritoriale ;           

     – Decizia nr. 706/19.10.2020 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva prin care sunt stabilite menținerea preţurile de referinţă pentru anul 2021 pe specii/ grupe de specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului  administrat de RNP – Romsilva la nivelul prețurilor de referință afferent anului de producție 2020 aprobat prin decizia nr. 566/16.10.2018.

-HG nr. 55/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

-Legea nr. 197/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic cu modificările și completările ulterioare;

-HCL Nr.5/10.02.2020 privind aprobarea  preţului de pornire la licitație /negociere pe anul 2020, pentru masa lemnoasă din  specia  molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase din fondul  forestier proprietate publică a comunei Moisei;

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modoficările și completările ulterioare;

-Art. 3, art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată,

Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit.a)  ,art. 129 alin.6 lit.(b)din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.   Se aprobă modificarea  prețul de pornire la licitație /negociere pe  anul de producție 2021, pentru masa lemnoasă  din specia ,molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase  din fondul forestier ,proprietate publică al  UAT Moisei , situate în locul numit   ȘESURI( administrative Borșa ) și VALEA BOULUI (administrativ Moisei ) în sumă de  180 lei /mc. volum brut, fără TVA pentru produsele  principale  și 120 lei /mc. volum brut, fără TVA  pentru produsele accidentale ,  determinate în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă  care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei , administrat de Ocolul Silvic Vișeu de Sus .

Art. 2.   Se aprobă modificarea  prețul de pornire la licitație /negociere pe  anul de producție 2021, pentru masa lemnoasă  din specia ,molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase  din fondul forestier ,proprietate publică al  UAT Moisei , situate în locul numit   ȚIBĂU   în sumă de  180 lei /mc. volum brut, fără TVA pentru produsele  principale  și 140 lei /mc volum brut, fără TVA  pentru produsele accidentale ,  determinate în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă  care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei , administrat de Ocolul Silvic Vișeu de Sus .

Art.3 Se aprobă prețul de pornire la licitație /negociere pe  anul de producție 2021, pentru masa lemnoasă  din specia ,molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase  din fondurile forestiere ,proprietate publică al  UAT Moisei prevăzute la art. 1 și 2 , este valabil  începând cu data prezentei hotărâri ,pentru licitațiile sau negocierile care urmează să se efectueze  până la 31.12.2021 .

Art.  4. – Prezenta hotărâre se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţul Maramureș;
  • Primarului comunei Moisei ;
  • Compartimentului  Contabilitatel;
  • Ocolului Silvic Vișeu de Sus;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13 voturi pentru , 0 abțineri ,1 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .

Documentul poat fi consultat aici.