chó corgi, mèo anh lông ngắn, ca phe nguyen chat,
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Noutati

Hotararea Nr. 4/29.01.2021

privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat și particular, de  pe raza comunei Moisei, pentru anul scolar 2021-2022

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021.

Având în vedere :

– expunerea de motive a primarului comunei Moisei – dl. Tomoiagă Grigore din care reiese necesitatea si oportunitatea  adoptarii proiectului de hotarare;

– raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Moisei.

– avizul comisiei de învățământ, cultura si sport din cadrul consiliului local al comunei Moisei;

– avizul de legalitate al secretarului general al comunei Moisei ;

– Adresa nr.8838 din 26.10.2020 a Inspectoratului Școlar Județean  Maramures ,privind înaintarea proiectului  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Moisei, pentru anul scolar 2021 -2022 în vederea obtinerii avizului conform .

-avizul conform al ISJ Maramureș Nr.10.071/18.12.2020pentru anul  școlar 2021-2022.

-Văzând prevederile Art. 61 alin 2 din  Legea nr. 1/2011 privind Educatia nationala.

            – Ordinul Ministrului Educatiei Naționale nr. 5599 din 29.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022 .

In conformitate cu art.196 alin.1 lit b ) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ ,Consiliul Local Moiaei ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 . Se aprobă  Rețeaua Școlară a Unitatilor de invatamant preuniversitar de stat și particular din   comuna  Moisei ,jud. Maramureș ,  pentru anul scolar 2021-2022, așa cum este  prevăzută în  anexa nr.1 ce   face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica :

– Institutia Prefectului – Judetul Maramures ;

– Primarului Comunei Moisei – dl. Tomoiagă Grigore ;

– ISJ Maramures ;

-Școala Gimnazială nr. 1 Moisei;

-Școala  Gimnazială  Dragoș Vodă Moisei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.

Hotararea Nr. 3/29.01.2021

Privind aprobarea devizului general actualizat  și  indicatorii tehnico economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 1 DEALUL MOISEIULUI – MANASTIREA MOISEIULUI

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021

Avand in vedere:

• Referatul de aprobare nr. 915/29.01.2021 al Primarului Comunei Moisei;

• Raportul de specialitate nr. 898/28.01.2021 intocmit de Comp. Implementare proiecte ;

• Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cu nr. 252/04.01.2021, inregistrata la Primaria Comunei Moisei cu nr. 32/05.01.2021.

      • OUG. 214/2020 Art. III. – alin.(1) În situaţia în care sumele alocate prin contractele de finanţare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea şi recepţionarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa I, se pot încheia acte adiţionale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

• Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale;

• Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

• Prevederile art. 11, alin. (14) lit.b, lit.c din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

• Prevederile din Anexa nr. 4, pct A, art. 5 din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

• Prevederile H.G. nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate din fonduri publice;

In baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE :

ART. 1. Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico economici  actualizați al  obiectivului de investitii  „ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 1 DEALUL MOISEIULUI – MANASTIREA MOISEIULUI”, conform anexei nr. 1 și 2   care fac  parte integrantă din prezenta hotarâre.

ART. 2. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure din bugetul  local categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program .

ART. 3. Prezenta hotarare va fi comunicată:

– Institutiei Prefectului – Judetul Maramures  pentru verificarea legalitatii,

-Primarului Comunei Moisei

 -Compartimentului Implementări Proiecte finanțate din fonduri interne și externe

-Compartimentului Juridic Achiziții Publice și Monitorizare.

– Compartimentul Contabilitate.

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.

Hotararea Nr. 2/18.01.2021

privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din partea CEC Bank S.A

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 18.01.2021

Având în vedere:

 • Expunerea de motive nr. 432/15.01.2021 a Primarului comunei Moisei, d-l Tomoiagă Grigore;
 • raportul compartimentului de resort  nr. 431/15.01.2021 din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
 •  avizul comisiei economice din cadrul Consiliului Local al comunei Moisei;
 • Avizul de legalitate al secretarului general;
 • Scrisoarea de garanție nr. 3904 din 29.08.2017, având Contractul de Finanțare nr. C 0720AM00021662600372 din data de  26.06.2017 încheiat cu A.F.I.R. privind finantarea proiectului de investiție ”Extinderea rețelei publice de canalizare a apelor uzate menajere în Comuna Moisei, județul Maramureș”, valoare eligibilă a ajutorului financiar nerambursabil de 4.536.199,43 lei, care se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală- PNDR, Submăsura 7.2.
 • Scrisoarea de garanție nr. 3905 din 29.08.2017, având Contractul de Finanțare nr. C 0720EM00011662600156 din data de 07.07.2017, încheiat cu A.F.I.R. privind finanțarea proiectului de investiție ”Modernizare grădiniță în localitatea Moisei, Comuna Moisei, județul Maramureș”, valoare eligibilă a ajutorului financiar nerambursabil 1.130.374,40 lei, care se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală- PNDR, Submăsura 7.2.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale aprobată prin Legea 373/2009;          

Art.2.321 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art.129  alin. 4  lit.b, art.139 alin 3, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea garanțiilor financiare din partea CEC Bank SA:

 1. 1. Prelungirea Scrisorii de garanție nr. 3905 din 29.08.2017 la Contractul de Finanțare nr. C0720EM00011662600156 din data de 07.07.2017, privind finanțarea proiectului de investiție ”Modernizare grădiniță în localitatea Moisei, Comuna Moisei, județul Maramureș”, în valoare de 565.187,20 lei, până la 07.07.2021.

2.Prelungirea Scrisorii de garanție nr. 3904 din 29.08.2017 la Contractul de Finanțare nr. C0720AM00021662600372 din data de  26.06.2017, privind finantarea proiectului de investiție ”Extinderea rețelei publice de canalizare a apelor uzate menajere în Comuna Moisei, județul Maramureș”, în valoare de 2.268.097,44 lei, până la data de 26.06.2021

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei Moisei, d-l Tomoiaga Grigore, ordonator principal de credite.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instituția Prefectului – Județul Maramureș,
 • Primarul comunei Moisei, d-nul Tomoiaga Grigore,
 • CEC Bank SA

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  , 14 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.

Hotararea Nr. 1/18.01.2021

privind  aprobarea  actului adițional nr. 1  la contractul  nr. 2385/15.07.2020 de colectare a deseurilor municipale din comuna Moisei, încheiat cu societatea comercială  HERODOT GRUP S.R.L. , cod unic de înregistrare RO 14339466;

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 18.01.2021

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului comunei ,  nr.  418 din 15 01.2021;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul  aparatului  de specialit  al primarului Nr. 417 din 15.01.2021 .

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Moisei  ;

-Avizul de legalitate al secretarului general ;

În conformitate cu:

-Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciilor de  salubrizare  a  localităților,  cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificare a și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgență  a  Guvernului  nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

-Dispozițiile art. 129 alin.2, lit. d), alin. 7 lit. n) din O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1- Se aprobă  actul adițional nr. 1  la contractul  nr. 2385/15.07.2020 de colectare a deseurilor municipale din comuna Moisei, încheiat cu societatea comercială  HERODOT GRUP S.R.L. , cod unic de înregistrare RO 14339466;

Art.2 Primarul comunei Moisei, domnul Tomoiagă Grigore  , va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și va semna actul adițional la contractul de colectare a deșeurilor municipale prevăzut la art. 1 .

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

Instituției Prefectului-Maramureș.

 Primarului comunei Moisei ;

Compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului ;

Societății comerciale HERODO T GRUP S.R. L.,

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  , 14 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.

Dispozitia 72/19.02.2021

Privind convocarea Consiliui Local al comunei Moisei

în ședința ordinară  pentru data de  26.02.2021

Primarul comunei Moisei, dl. Tomoiagă Grigore

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

-dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 3 /2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

-Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

 În baza prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN:

Art. 1. Consiliul Local al comunei Moisei, se convoacă în ședință ordinară  în data de 26.02.2021 ora 13:00 la sediul Primăriei comunei Moisei, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local Moisei, pe suport de hârtie sau electronic, conform opțiunii acestora.

Art. 3. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședința de consiliu local vor putea formula și depune amendamente de fond sau de formă.

Art. 4. Proiectul de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moisei, se aduce la cunoștință locuitorilor comunei Moisei prin afișare la avizier și/sau pe pagina de internet a Primăriei comunei Moisei: www.primariamoisei.ro

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al U.A T  Moisei.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. 1 din Legea 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Maramureș pentru verificarea legalității, precum și consilierilor locali în funcție ai Comunei Moisei.

Documentul poate fi consultat aici.

Dispozitia 61/03.02.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii funcționare în suma de 90.305,77 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Primarul Comunei Moisei, județul Maramureș,

Având în vedere

 • referatul compartimentului financiar contabil privind acoperirea definitiva a deficitului la buget-sectiunea dezvoltare, din excedentul anilor precedenti, inregistrat sub nr. 969 din 27 ianuarie 2021;
 • prevederile art. 57, art. 58, alin. (14), art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1 lit. b), art. 155 alin. 1 lit. c) și ali. 4 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


DISPUNE

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii dezvoltare, sursa A, in suma de 90.305,77  lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate.

Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică:

 • Institiției Prefectului Județului Maramureș
 • Compartiment contabilitate

Documentul final poate fi consultat aici

DISPOZITIA nr.16/22.01.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a sectiunii functionarein suma de 278.449,56 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Avand în vedere:

 • referatul compartimentului financiar contabil privind acoperirea definitiva a deficitului la buget-sectiunea dezvoltare- din excedentul anilor precedenti , inregistrat sub nr. 652 din 21 ianuarie 2021;
 • prevederile art.57 , art.58,alin.(14)   ,art.70 si art.73 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala ;

În temeiul prevederilor Art.115, alin.1, lit.c, Art. 196 alin.1, lit.b din OUG 57/2019 – Codul administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOISEI

DISPUNE

Art.1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a sectiunii functionare, sursa E, in suma de 278.449,56 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate si Primarul comunei Moisei.

Art. 3 – Prezenta dispozitie se comunică:

    –  Instituția Prefectului – Județul Maramureș

    –  Compartimentului Contabilitate


Documentul complet poate fi consultat aici.

DISPOZIȚIA NR. 8/15.01.2021

Privind convocarea Consiliui Local al comunei Moisei

în ședința extraordinară de îndată  pentru data de  18.01.2021

Primarul comunei Moisei, Tomoiagă Grigore

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

-dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 856 /2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

DISPUN:


Art. 1. Consiliul Local al comunei Moisei, se convoacă în ședință extraordinară  de îndată,  în data de 18.01.2021 ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Moisei, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local Moisei, pe suport de hârtie sau electronic, conform opțiunii acestora.
Art. 3. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședința de consiliu local vor putea formula și depune amendamente de fond sau de formă.
Art. 4. Proiectul de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moisei, se aduce la cunoștință locuitorilor comunei Moisei prin afișare la avizier și pe pagina de internet a Primăriei comunei Moisei: www.primariamoisei.ro
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al unității administrativ teritoriale Moisei.
Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. 1 din Legea 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Maramureș pentru verificarea legalității, precum și consilierilor locali în funcție ai Comunei Moisei.

Descărca documentul complet aici.

Dispozitia nr. 18/22.01.2021

Privind convocarea Consiliui Local al comunei Moisei în ședința ordinară  pentru data de  29.01.2021 Primarul comunei Moisei, Tomoiagă Grigore Având în vedere: -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind […]

Citeste mai departe