chó corgi, mèo anh lông ngắn, ca phe nguyen chat,
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Noutati

Dispozitia 72/19.02.2021

Privind convocarea Consiliui Local al comunei Moisei

în ședința ordinară  pentru data de  26.02.2021

Primarul comunei Moisei, dl. Tomoiagă Grigore

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

-dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 3 /2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

-Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

 În baza prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN:

Art. 1. Consiliul Local al comunei Moisei, se convoacă în ședință ordinară  în data de 26.02.2021 ora 13:00 la sediul Primăriei comunei Moisei, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local Moisei, pe suport de hârtie sau electronic, conform opțiunii acestora.

Art. 3. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședința de consiliu local vor putea formula și depune amendamente de fond sau de formă.

Art. 4. Proiectul de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moisei, se aduce la cunoștință locuitorilor comunei Moisei prin afișare la avizier și/sau pe pagina de internet a Primăriei comunei Moisei: www.primariamoisei.ro

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al U.A T  Moisei.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. 1 din Legea 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Maramureș pentru verificarea legalității, precum și consilierilor locali în funcție ai Comunei Moisei.

Documentul poate fi consultat aici.

Dispozitia 61/03.02.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii funcționare în suma de 90.305,77 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Primarul Comunei Moisei, județul Maramureș,

Având în vedere

  • referatul compartimentului financiar contabil privind acoperirea definitiva a deficitului la buget-sectiunea dezvoltare, din excedentul anilor precedenti, inregistrat sub nr. 969 din 27 ianuarie 2021;
  • prevederile art. 57, art. 58, alin. (14), art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1 lit. b), art. 155 alin. 1 lit. c) și ali. 4 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


DISPUNE

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii dezvoltare, sursa A, in suma de 90.305,77  lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate.

Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică:

  • Institiției Prefectului Județului Maramureș
  • Compartiment contabilitate

Documentul final poate fi consultat aici

DISPOZITIA nr.16/22.01.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a sectiunii functionarein suma de 278.449,56 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Avand în vedere:

  • referatul compartimentului financiar contabil privind acoperirea definitiva a deficitului la buget-sectiunea dezvoltare- din excedentul anilor precedenti , inregistrat sub nr. 652 din 21 ianuarie 2021;
  • prevederile art.57 , art.58,alin.(14)   ,art.70 si art.73 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala ;

În temeiul prevederilor Art.115, alin.1, lit.c, Art. 196 alin.1, lit.b din OUG 57/2019 – Codul administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOISEI

DISPUNE

Art.1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a sectiunii functionare, sursa E, in suma de 278.449,56 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate si Primarul comunei Moisei.

Art. 3 – Prezenta dispozitie se comunică:

    –  Instituția Prefectului – Județul Maramureș

    –  Compartimentului Contabilitate


Documentul complet poate fi consultat aici.

DISPOZIȚIA NR. 8/15.01.2021

Privind convocarea Consiliui Local al comunei Moisei

în ședința extraordinară de îndată  pentru data de  18.01.2021

Primarul comunei Moisei, Tomoiagă Grigore

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

-dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 856 /2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

DISPUN:


Art. 1. Consiliul Local al comunei Moisei, se convoacă în ședință extraordinară  de îndată,  în data de 18.01.2021 ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Moisei, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local Moisei, pe suport de hârtie sau electronic, conform opțiunii acestora.
Art. 3. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședința de consiliu local vor putea formula și depune amendamente de fond sau de formă.
Art. 4. Proiectul de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moisei, se aduce la cunoștință locuitorilor comunei Moisei prin afișare la avizier și pe pagina de internet a Primăriei comunei Moisei: www.primariamoisei.ro
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al unității administrativ teritoriale Moisei.
Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. 1 din Legea 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Maramureș pentru verificarea legalității, precum și consilierilor locali în funcție ai Comunei Moisei.

Descărca documentul complet aici.

Dispozitia nr. 18/22.01.2021

Privind convocarea Consiliui Local al comunei Moisei în ședința ordinară  pentru data de  29.01.2021 Primarul comunei Moisei, Tomoiagă Grigore Având în vedere: -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind […]

Citeste mai departe