fabric api, minecraft mod, optifine hd, mod apk, mod apk games
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Noutati

Hotararea Nr. 15/29.03.2021

privind  aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2021

Obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o conditie esentială a managementului fiecărei entități publice, iar cooperarea  pentru  realizarea unei autonomii locale reale, conforme  cu Carta Europeană a Autonomiei Locale  poate  fi realizată prin transpunerea în practică a activităţilor statutare precizate în articolul 5 din Statutul Asociaţiei.

Scopul acordului de cooperare este de a facilita realizarea acestor activităţi statutare de către fiecare entitate publică participantă la prezentul acord, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale și financiare și maximizarea  efectelor vizate prin scopul şi obiectivele programate de asociaţie.

Prezentul acord de cooperare functionează pe baza unui set de reguli stabilite de comun acord, aprobate de reprezentanții legali ai entităților publice participante la acord și prevăzute în acesta,pentru atingerea scopului şi obiectivelor pentru care Filiala Judeţeană Maramureş a fost înfiinţată.

Având în vedere prevederile:

 O.U.G 57/2019 Codul Administrativ; Statutului Filialei Judeșene Maramureș a Asociaţiei Comunelor din România cu modificările și completările ulterioare; Art. 13 din  Legea-cadru privind descentralizarea,  nr. 195/2006 ; art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Legea finanțelor publice locale; Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”; Ordinului ministrului administratiei și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale.  –Legea 227/2015  privind Codul fiscal;

H.G. 1/2016 – Normele de aplicare a Legii 227/2015;

Luând act de ;

a) nota de fundamentare prezentată de către  PRIMARUL COMUNEI  Moisei , în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 2896/22.03./2021 ;

b) Avizul  Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Moisei;

c) raportul de specialitate al Compartimentului Juridic  înregistrat sub nr.2897/2021 

   În temeiul  dispoziţiilor art. 133, alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (9), lit. a), coroborat cu art. 139, alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin.(1), (2), (4) și (5) și art. 243, alin. (1), lit. a) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Moisei  adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – (1) Se aprobă Acordul de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obligatiile financiare rezultate din  Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existentă a acestuia, se suportă din bugetul local al comuneiMoisei

Art. 2. – Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Moisei  , domnul Tomoiagă Grigore .

Art.  3. – (1) Prezenta hotărâre se comunică:

 Prefectului Judeţului Maramures

 Primarului comunei Moisei ,

 Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România;

 Instituțiilor și persoanelor interesate;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 1 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Hotararea Nr. 12/29.03.2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tomoiagă Sorin- Ion şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Moisei la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Citeste mai departe

Dispozitia Nr. 86/19.03.2021

Privind convocarea Consiliui Local al comunei Moisei

în ședința ordinară  pentru data de  29.03.2021

Primarul comunei Moisei, dl. Tomoiagă Grigore

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

-dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 3 /2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

-Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

 În baza prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. 4 și art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN:

Art. 1. Consiliul Local al comunei Moisei, se convoacă în ședință ordinară  în data de 29.03.2021 ora 15:00 la sediul Primăriei comunei Moisei, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local Moisei, pe suport de hârtie sau electronic, conform opțiunii acestora.

Art. 3. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședința de consiliu local vor putea formula și depune amendamente de fond sau de formă.

Art. 4. Proiectul de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Moisei, se aduce la cunoștință locuitorilor comunei Moisei prin afișare la avizier și/sau pe pagina de internet a Primăriei comunei Moisei: www.primariamoisei.ro

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al U.A T  Moisei.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. 1 din Legea 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Maramureș pentru verificarea legalității, precum și consilierilor locali în funcție ai Comunei Moisei.