Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dispozitia 61/03.02.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii funcționare în suma de 90.305,77 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Primarul Comunei Moisei, județul Maramureș,

Având în vedere

  • referatul compartimentului financiar contabil privind acoperirea definitiva a deficitului la buget-sectiunea dezvoltare, din excedentul anilor precedenti, inregistrat sub nr. 969 din 27 ianuarie 2021;
  • prevederile art. 57, art. 58, alin. (14), art. 70 si art. 73 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1 lit. b), art. 155 alin. 1 lit. c) și ali. 4 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


DISPUNE

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii dezvoltare, sursa A, in suma de 90.305,77  lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate.

Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică:

  • Institiției Prefectului Județului Maramureș
  • Compartiment contabilitate

Documentul final poate fi consultat aici