Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DISPOZITIA nr.16/22.01.2021

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a sectiunii functionarein suma de 278.449,56 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Avand în vedere:

  • referatul compartimentului financiar contabil privind acoperirea definitiva a deficitului la buget-sectiunea dezvoltare- din excedentul anilor precedenti , inregistrat sub nr. 652 din 21 ianuarie 2021;
  • prevederile art.57 , art.58,alin.(14)   ,art.70 si art.73 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala ;

În temeiul prevederilor Art.115, alin.1, lit.c, Art. 196 alin.1, lit.b din OUG 57/2019 – Codul administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOISEI

DISPUNE

Art.1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020, a sectiunii functionare, sursa E, in suma de 278.449,56 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate si Primarul comunei Moisei.

Art. 3 – Prezenta dispozitie se comunică:

    –  Instituția Prefectului – Județul Maramureș

    –  Compartimentului Contabilitate


Documentul complet poate fi consultat aici.