Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Permis de lucru cu foc

PROCEDURA DE EMITERE, SEMNARE, LUARE LA CUNOŞTINŢĂ ŞI PĂSTRARE A
PERMISULUI DE LUCRU CU FOC
Art.1
EXECUTAREA unor lucrări, care necesită foc deschis, pe raza orașului Sinaia, se realizează cu
respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, numai pe baza unui Permis de lucru cu
foc, indiferent cine efectuează lucrarea sau sub ce formă s-a convenit realizarea ei (convenție
civilă, contract, protocol, etc).
Art.2
PERMISUL DE LUCRU CU FOC, ca formă este prezentat în Anexa nr. 4 la Normele Generale
de Apărare Împotriva Incendiilor (a se vedea OMAI 163/28.02.2007, publicat în M. Of. Nr.
216/29.03.2007) și se eliberează pentru următoarele lucrări:
(1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă
pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii
tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere
a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.
Permisul de lucru cu foc se eliberează pentru lucrări precum:
-sudură oxiacetilenică sau electrică;
-tăiere a metalelor cu acetilenă sau gaze;
-lipire cu flacară;
-topire a bitumului;
-lucrări de orice natură, care pot provoca scântei.
(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat
măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile,
golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor,
dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
(3) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Arderea
miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului
de lucru cu foc.
“Permisul de lucru cu foc” este documentul emis de autoritatea publică locală, sub forma
unui formular tipizat, ca urmare a cererii primite din partea executantului lucrărilor. Cererea și
permisul de lucru cu foc trebuie să conțină în mod obligatoriu perioada pentru care este
solicitat/emis, inclusiv intervalele orare, persoanele care execută lucrarea, persoanele
Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă
responsabile cu supravegherea precum și măsurile ce vor fi adoptate premergător, pe timpul și
după terminarea lucrărilor cu foc deschis.
ART.3
EMITEREA permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
(1) Permisul de lucru cu foc va fi întocmit în două exemplare, repartizate astfel:

 • un exemplar va rămâne la persoana emitentă;
 • al doilea exemplar va fi înmânat executantului lucrării (șefului formației de lucru), care îl va
  purta permanent asupra sa.
  (2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
  (3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.
  (4) Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru.
  (5) Întocmirea permisului se face, de regulă, cu 24 h înainte de începerea lucrului şi el este
  valabil numai pentru un schimb de lucru, respectiv 8h. Permisele verbale, pentru lucru cu foc, nu
  sunt valabile.
  (6) Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută
  lucrări/operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
   stabilirea amplasamentului;
   îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere;
   interzicerea accesului persoanelor străine sau a publicului în zona în care se efectuează
  lucrarea, pentru aceasta va delimita zona de lucru cu bandă de avertizare;
   aducerea, la faţa locului, a stingătoarelor;
   instruirea personalului salariat;
   asigurarea supravegherii permanente a lucrării.
   controlul după terminarea lucrării.
  Art.4
  (1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis
  numai echipamente şi aparate aflate în bună stare de funcţionare.
  (2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se
  verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.
  Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă
  Art.5
  În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
  a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau
  particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
  b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
  c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata
  întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;
  d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de
  acetilenă;
  e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe
  scări, schele etc.;
  f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai
  îndelungată.
  Art.6
  După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, prevăzut la Art.3,alin(6), trebuie să
  asigure următoarele măsuri:
  a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor
  situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu:
  zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
  b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de
  măsuri în consecinţă;
  c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei
  existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
  d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
  e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore
  de la terminarea lucrării;
  f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora
  într-un loc special amenajat.
  Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă
  Art.7
  (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de
  teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori
  divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.
  (2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la
  alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după
  cum urmează:
  a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume,
  haine, perdele etc.;
  b) folosirea unor suporturi incombustibile;
  c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
  d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
  e) nominalizarea personalului propriu/cadru tehnic p.s.i. ce asigură supravegherea şi intervenţia
  în caz de incendiu;
  f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
  g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă,
  a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
  incendiilor.
  (3) Pentru spectacolele de tipul menţionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se
  transmite la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova,
  la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective și spre informare Primăriei Sinaia –
  personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
  Art.8
  (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în
  cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă,
  dată de persoana cu atribuţii de conducere.
  (2) Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori,
  reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al
  amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauză.
  Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă
  ART.8
  ADUCEREA LA CUNOŞTINŢĂ, a măsurilor pregătitoare, se face în scris, de către
  coordonatorul cu atribuţii P.S.I.,desemnat, în acest sens, prin decizia conducătorului
  instituției/operatorului economic. În acest scop, se va întocmi o notă de serviciu către
  conducătorul locului de muncă sau către utilizator (chiriaş), în care se vor specifica măsurile care
  trebuie duse la îndeplinire.
  În plan local Primarul aduce la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care
  trebuie să fie respectate atunci când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Completeaza Online o cerere permis de lucru cu focul