Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotarari Consiliul Local 2021

NrDataDetalii
5421.12.2021privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MOISEI, JUDETUL MARAMURES
5321.12.2021cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2021
5214.12.2021privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Moisei.
5114.12.2021privitor la aprobarea Planului anual privind serviciile sociale.
5014.12.2021privind stabilirea nivelului procentual anual din masa lemnoasa autorizata spre exploatare ce intra în fondul de conservare și regenerare a padurilor din fondul forestier proprietate publica a comunei Moisei.
4914.12.2021privind restituirea sumei de 80.894.17 lei rămasă în urma achizitiei din proiectul „Extinderea retelei Electrice de distributie publica in localitatea Moisei – zona Izvorul Dragoș, județul Maramureș
4814.12.2021privind stabilirea normativului pentru consumul lunar de carburanți, pentru autovehicolul Mitsubishi L200 MM 27 CLM aflat în dotarea Serviciului Public de Apa si Canalizare (SPAC) Moisei
4714.12.2021privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere pentru impozitele și taxele locale, la debite restante
4614.12.2021cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, județul Maramureș pe anul 2021
4505.11.2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții „REABILITARE DRUMURI ÎN COMUNA MOISEI
4405.11.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru „Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Moisei”
4330.10.2021privind aprobarea Cererii de finantare, Devizului general (Cheltuieli Totale, Cheltuieli Eligibile si Cheltuieli Neeligibile) si a Indicatorilor tehnico-economici si sustinerea de la Bugetul local a Cheltuielilor Neeligibile in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny”, a obiectivului de investitii „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Moisei, judetul Maramures.
4230.10.2021privind aprobarea Cererii de finantare, Devizului general (Cheltuieli Totale, Cheltuieli Eligibile si Cheltuieli Neeligibile) si a Indicatorilor tehnico-economici si sustinerea de la Bugetul local a Cheltuielilor Neeligibile in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny”, a obiectivului de investitii „Extindere retea de apa in comuna Moisei, judetul Maramures”.
4130.10.2021privind aprobarea cererii de finantare a devizului general estimativ al obiectivului de investitii „Pod peste raul Viseu in zona Valea Ursoaiei, localitatea Moisei, judetul Maramures”
4030.10.2021privind participarea in cadrul proiectului Together, prepared for emergency situations cod proiect HUSKROUA/8.1/0034, acronim TOGETHER, finantat in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera ENI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2014-2020, Contract de finantare nr. 3528/20.04.2020, cat si asigurarea fondurilor necesare implementarii proiectului anterior mentionat.
3930.10.2021privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, conform OG nr. 15/2021, privind proiectul „Modernizare retea de drumuri de interes local in comuna Moisei – Judetul Maramures”
3830.10.2021privind participarea la „Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”si aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici referitor la proiectul „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 din localitatea Moisei, Judetul Maramures”
3730.10.2021privind participarea la „Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”si aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici referitor la proiectul „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala „Dragos Voda” din localitatea Moisei, Judetul Maramures”
3615.10.2021cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, Jud. Maramures pe anul 2021
3530.09.2021privind aprobarea transmiterii imobilului 2792 situat în comuna Moisei, identificat in cartea funciara 51228 a comunei Moisei, cu nr. cadastral 51228, din domeniul public al comunei Moisei în domeniul public al statului, în vederea darii in administrarea Ministerului Apararii Nationale
3430.09.2021cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2021
3330.09.2021privind numirea reprezentanților Consiliului Local Moisei în consiliile de administrație ale unităților școlare din comuna Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calitatii Invatamantului pentru anul școlar 2021-2022
3231.08.2021privind înființarea fondului de conservare și regenerare a padurilor din fondul forestier proprietate publica a comunei Moisei
3131.08.2021cu privire la aprobarea contractului nr. 2509/08.07.2021 de colectare a deseurilor municipale din comuna Moisei precum și contractului nr. 2510/08.07.2021 de salubrizare și a actului adițional nr. 2/30.08.2021 la contractele de salubrizare, încheiate cu societatea comerciala HERODOT GRUP SRL.
3031.08.2021privind modificarea Statului de funcții , a Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei si instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Moisei, aprobate prin HCL nr. 44/29 iulie 2013 cu modificările si completarile ulterioare, precum și a regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Moisei.
2931.08.2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, prin alocarea unui sprijin financiar in bani, cultelor religioase din venituri extrabugetare (Silvicultura-padure comunala)
2830.07.2021privind aprobarea depozitării la Refugiul turistic Moisei, a materialelor și echipamentelor necesare in intervenții, ale Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, precum și amenajarea de către Serviciul Public Judetean Salvamont Maramureș a unui panou de catarat necesar pentru antrenamentele salvatorilor montani.
2730.07.2021privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Nr. 1 Moisei
2630.07.2021privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cuprins în Anexa nr. 1 a HCL nr. 3/25.01.2016, poziția 146 a Dispensarului Uman la finalizarea procedurilor de achiziții de furnizare produse în cadrul proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”
2530.07.2021privind aprobarea modificării prețului de pornire la licitație / negociere pe anul 2021 pentru masa lemnoasa din specia molid, brad, larice, alte rasinoase si foioase din fondul forestier proprietate publica a comunei Moisei
2430.06.2021cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2021 precum si aprobarea realizarii unei baze de date GIS (Sistem Informational Geografic) si RENNS (Registrul Electronic National al Nomeclaturilor Stradale) cu adresele administrative la nivelul intregului UAT Moisei.
2330.06.2021privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moisei prin inregistrarea retelei de canalizare, realizata in cadrul proiectului „Extinderea retelei publice de canalizare a apelor uzate menajere in comuna Moisei, judetul Maramures”
2231.05.2021privind transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 20mp din spatiul cu destinatie biblioteca scolara situata in imobilul in care functioneaza Scoala Gimnaziala „Dragos Voda” Moisei, pentru functionarea Asociatiei Sustinem Scoala Gimnaziala „Dragos Voda” Moisei
2131.05.2021privind aprobarea pretului maxim in vederea achizitionarii de servicii de exploatare a cantitatii de 149 mc. masa lemnoasa din taieri de igiena, partida Valea Boului, conform APV nr. 5967, proprietate publica a comunei Moisei, precum si stabilirea modului de valorificare
2031.05.2021privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare conform dispozitiilor de santier nr. 1/12.11.2018 nr. 2/11.06.2019, 3/16.10.2019 si 4/18.05.2020 privind obiectivul de investitii „Extinderea retelei publice de canalizare a apelor uzate menajere in comuna Moisei”
1929.04.2021privind aprobarea bugetului local al comunei Moisei pe anul 2021
1816.04.2021privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cuprins in Anexa nr. 1 a HCL nr. 3/25.01.2016, pozitia 152 a Gradinitei Moisei Lunca de Jos la finalizarea lucrarilor in cadrul proiectului ”Modernizare gradinita in localitatea Moisei, comuna Moisei, județul Maramureș”
1729.03.2021privind modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș
ADIGIDM MM
1629.03.2021privind înregistrarea Comunei Moisei în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.
1529.03.2021privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România
1429.03.2021privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din partea CEC Bank S.A
1329.03.2021privind aderarea comunei MOISEI la Asociaţia Comunelor din România
1229.03.2021privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tomoiagă Sorin-Ion şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Moisei la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
1126.02.2021privind reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride si stabilirea procedurii si criteriilor de acordare a acesteia
1026.02.2021privind transmiterea integrala, video si audio a sedintelor Consiliului Local al comunei Moisei si aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documentele de interes public.
926.02.2021privind aprobarea modificării prețului de pornire la licitație/negociere pe anul 2021, pentru masa lemnoasa din specia molid, brad, larice, alte rasinoase si foioase din fondul forestier proprietate publica Moisei
829.01.2021cu privire la folosirea sumei de 113.000 lei din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției „Extindere sistem de canalizare in comuna Moisei”
729.01.2021cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției „Proiect Transfrontalier”
629.01.2021privind aderarea U.A.T. Comuna Moisei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Microregiunea Munții Rodnei
529.01.2021privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021
429.01.2021privind organizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat și particular, de pe raza comunei Moisei, pentru anul școlar 2021-2022
329.01.2021privind aprobarea devizului general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 1 Dealul Moiseiului – Mănăstirea Moiseiului”
218.01.2021privind prelungirea scrisorilor de garantie financiara din partea CEC Bank S.A.
118.01.2021privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 2385/15.07.2020 de colectare a deseurilor municipale din comuna Moisei, încheiat cu societatea comerciala Herodot Grup SRL, cod unic de înregistrare RO14339466