Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moisei

CAPITOLUL I      PREVEDERI GENERALE

Art. 1. – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Moisei a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora se desfășoară activitatea specifică.

Art. 2. – Comuna Moisei este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Comuna posedă un patrimoniu propriu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.

Art. 3. – Administrația publică a Comunei Moisei se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, transparenței, legalității, cooperării, responsabilității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Art. 4. – Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei sunt: Consiliul local al Comunei Moisei, ca autoritate deliberativă și Primarul Comunei Moisei, ca autoritate executivă, organe alese conform legii.

Art. 5. – Consiliul local și Primarul funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. – Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar general și aparatul propriu de specialitate al primarului. Primăria aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, gestionând problemele curente ale colectivității în care funcționează.

Art. 7. – Consiliul local al Comunei Moisei, la propunerea primarului, aprobă organigrama, numărul de personal al aparatului propriu, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, prin care se stabilesc competențele și atribuțiile personalului, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 8. – Autoritățile administrației publice locale ale Comunei Moisei au dreptul și capacitatea efectivă de a rezolva și gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o reprezintă.

Art. 9.(1) Potrivit legii, Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;

b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;

d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din Codul administrativ;

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din Codul administrativ, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.

(8) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales.

(9) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 10. – (1) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al UAT, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
(2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.

(3) Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, cu votul majorității absolute a consilierilor locali. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.

(4) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

(5) Viceprimarul exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către primar, în condiţiile legii, astfel:

 • coordonează și răspunde de activitatea personalului din serviciile de pază, precum și a personalului aparatului de specialitate din compartimentele subordonate, potrivit organigramei;
 • dispune măsurile necesare în domeniul gospodăririi localității;
 • dispune măsurile necesare pentru gestionarea deșeurilor, potrivit legii;
 • ia măsurile necesare pentru salubrizarea comunei;
 • întocmește programele de activitate și orice alte documente necesare, urmărește, supraveghează activitățile pentru lucrări, printre care salubrizarea locurilor publice, a cursurilor apelor și malurilor, curățarea islazurilor comunale de către concesionari sau chiriași, întreținerea spațiilor verzi, curățarea șanțurilor și podețelor, administrarea drumurilor locale, curtea interioară a Primăriei, lucrările la instituțiile de învățământ, precum și orice alte lucrări necesare;
 • efectuează instructajul, urmărește, supraveghează și dispune măsurile necesare pentru persoanele care au obligația prestării muncilor în folosul comunității, conform legislației în vigoare, pentru muncitorii, personalul de pază, conducătorii auto, personalul din serviciul de administrare a domeniului public și privat al comunei;
 • stabilește, urmărește, confirmă și întocmește documentele pentru persoanele ce prestează munca în folosul comunității;
 • ia măsurile necesare pentru amenajarea, administrarea spațiilor proprietate publică, islazurile comunale, pentru vânzarea produselor agricole;
 • efectuează constatări în teren pentru aspecte legate de fondul funciar, eliberarea atestatelor de producător, recepția lucrărilor în baza legislației privind autorizarea și disciplina în construcții, soluționarea petițiilor, întomește documentele necesare și ia măsurile care se impun;
 • exercită atribuțiile specifice de membru în Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;
 • este înlocuitorul de drept al primarului în lipsa acestuia, semnează și ștampilează adeverințele, certificatele și alte documente ce se emit în cadrul instituției, cu excepția celor care vizează activitatea de ordonator de credite bugetare, emiterea de dispoziții, autorizații, acte referitoare la referendum ori alegeri;
 • exercită orice alte atribuții stabilite de Consiliul local sau de primar.

Art. 11. – Atribuțiile Secretarului general al Comunei sunt:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului și hotărârile consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;

i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva UAT;

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau de primar, după caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
(3) Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ – teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ – teritoriale;
c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

(4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:

a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, în format zi, lună, an;
c) data naşterii, în format zi, lună, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.

(5) Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.
(6) Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ – teritoriale a municipiului sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile alin. (5).
(7) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.
(8) Secretarii generali ai comunelor şi cei ai oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:

a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.

CAPITOLUL III   PATRIMONIUL

Art. 12. – Patrimoniul Comunei Moisei este alcătuit din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al localității, domeniului privat al acesteia, 1a care se adaugă drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Art. 13. – Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Art. 14. – Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, ce nu aparțin domeniului public, dobândite prim modalitățile prevăzute de lege.

Art. 15. – Consiliul local al Comunei Moisei hotărăște ce bunuri aparținând domeniului public sau privat să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori închiriate.

Art. 16. – Consiliul local hotărăște cu privire la cumpărarea și vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al localității, în condițiile legii, având obligația inventarierii acestora.

Art. 17. – Consiliul   local poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lui societăților și instituțiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activități care satisfac cerințele cetățenilor din comună.

CAPITOLUL IV   BUGETUL ȘI ADMINISTRAREA ACESTUIA

Art. 18. – Finanțele Comunei Moisei se administrează în condițiile prevăzute de lege, în conformitate cu principiile autonomiei locale, anualității, specializării bugetare și echilibrului.

Art. 19. – Bugetul Comunei Moisei se elaborează, se aprobă, și se execută în condițiile legii.

Art. 20. – Impozitele și taxele locale se stabilesc de către Consiliul local al Comunei Moisei, în limitele și condițiile legii,

Art. 21. – Bugetul local este alcătuit din venituri proprii obținute din taxe și impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinație specială, venituri obținute din împrumuturi inteme și exteme, precum și din alte surse.

CAPITOLUL V STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 22. – Aparatul de specialitate al primarului Comunei Moisei este organizat pe compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul local. Primarul, viceprimarul, secretarul general și aparatul de specialitate al primarului constituie Primăria, instituție publică cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului local și soluționează problemele curente ale Comunei Moisei.

Art. 23. – Întreaga activitate a primăriei este organizată și condusă de către primar, compartimentele fiind subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului general care asigură și răspund de realizarea atribuțiilor ce revin acestora în condiții de legalitate și eficiență.

Art. 24. – Primăria Comunei Moisei este structurată pe compartimente.

Art. 25. – Compartimentele nu au personalitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităților în numele cărora acționează.

Art. 26. – Primarul conduce, îndrumă și controlează activitatea compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei, conform atribuțiilor prevăzute de lege. Viceprimarul și secretarul îndrumă compartimentele funcționale conform atribuțiilor pe care le au potrivit legii și delegate de către primar.

Art. 27. Aparatul propriu al Primăriei Comunei Moisei are următoarea structură organizatorică:

1. Compartiment Audit Intern

2. Consilier personal

3. Compartiment Juridic, Achiziții Publice și Monitorizare

4. Compartiment Resurse Umane

5. Compartiment Relații cu publicul, Registratura și Secretariat

6. Compartiment Contabilitate

7. Compartiment Taxe și Impozite

8. Compartiment Verificare persoane juridice și fizice

9. Compartiment Registrul Agricol

10. Compartiment Asistență socială

11. Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă

12. Compartiment Patrimoniu

13. Compartiment Urbanism

14. Compartiment Cadastru

15. Compartiment Administrativ

16. Compartiment Implementare proiecte finanțate din fonduri interne și externe

17. Compartiment Cultură

18. Compartiment Turism

19. Compartiment Mediu

Art. 28. Atribuțiile compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Moisei sunt următoarele:

1. Compartiment Audit Intern

Compartimentul se subordonează direct Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

 • elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
 • elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 • în cazul identificarii unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
 • verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

Asigură:

 • Planificarea activităţii de audit intern;
 • Pregătirea misiunii de audit intern;
 • Colectarea informaţiilor;
 • Evaluarea riscurilor;
 • Evaluarea preliminară a controlului intern;
 • Programarea misiunii de audit intern;
 • Elaborarea testelor de audit intern;
 • Formularea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor de audit intern;
 • Documentarea activităţilor de audit intern;
 • Elaborarea raportului de audit intern;
 • Supervizarea misiunii de audit intern;
 • Valorificarea recomandărilor de audit intern;
 • Dezvoltarea relaţiilor operaţionale cu entităţile auditate;
 • Asigurarea calităţii activităţii de audit intern;
 • Evaluarea sistemului organizaţional;
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern şi guvernanţa;
 • Evaluarea activităţii financiar-contabile;
 • Evaluarea activităţii juridice;
 • Evaluarea activităţii privind tehnologia informaţiei;
 • Evaluarea procesului de finanţare.

2.  Consilier primar

Compartimentul se subordonează Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

 • Participă la audientele Primarului și se preocupa de evidenta si solutionarea acestora;
 • Îndeplinește atributii de protocol și reprezentare a Primarului comunei la ceremonii, solemnități, primiri de vizite, delegatii, oficialitati;
 • In limitele stabilite prin actele normative in vigoare si a mandatului acordat de către Primar reprezintă pe acesta în relațiile cu autoritati si institutii publice, organizații nonguvernamentale , persoane fizice și juridice;
 • Asigură consilierea primarului pe probleme specifice;
 • Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Primarului pentru indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor ce-i revin;
 • Colaboreaza cu secretarul comunei la fundamentarea si intocmirea Proiectelor de Hotarari si a Dispozitiilor pe care la propune Primarul comunei;
 • Pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta in exercitarea atributiunilor de serviciu conform legislatiei in vigoare;
 • Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism  și corectitudine a îndatorilor de serviciu;
 • Prezintă la cererea Primarului rapoarte și informări privind constatările făcute și măsurile luate;
 • Identifica problemele, necesitățile și constrângerile care afectează comunitatea locală;
 • Monitorizează proiectele de dezvoltare locala, beneficile materiale, sociale si de nogociere realizate prin implementarea acestora;
 • Inițiază programe și proiecte de investitii de interes local în parteneriat cu instituții și organizațtii neguvernamentale;
 • Duce la îndeplinire orice alte atribuții date de către Primar.

3. Compartiment Juridic, Achiziții Publice și Monitorizare

Compartimentul se subordonează Primarului Comunei Moisei

3.1 Juridic

ATRIBUȚII:

 • reprezentarea instituției în dosarele aflate pe rolul instanțelor și în dosarele de executare silită;
 • deplasări   în   teren   în cadrul procedurilor de executare silită;
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • întocmirea referatelor privind avizarea Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Moisei.
 • asigură transmiterea corectă și la timp a corespondenței și a sesizărilor primite;
 • colaborează cu celelalte compartimente în vederea pregătirii și organizării licitațiilor;
 • aduce la cunoștinta angajaților din cadrul primăriei toate noutățile legislative apărute;
 • colaborarea cu secretarul comunei pentru o mai bună calitate a documentelor juririce;

3.2 Achiziții publice

ATRIBUȚII:

 • elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 • realizarea punerii în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;
 • efectuarea testării pieţei privind preţurile practicate de operatorii economici în vederea efectuării achiziţiilor ce fac obiectul cumpărării directe;
 • asigurarea întocmirii documentaţiei de atribuire pentru procedurile de achiziţii pe baza caietului de sarcini, precum şi a documentaţiei primite de la compartimentele care solicită demararea procedurii;
 • întocmirea referatului pentru constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor privind bunurile, serviciile şi lucrările ce vor constitui obiectul unei achiziţii publice şi îl supune aprobării conducerii;
 • asigurarea participării cu membrii comisiei la deschiderea ofertelor şi a altor documente care însoţesc oferta, verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, realizează selecţia conform procedurii care se aplică;
 • elaborarea notelor de fundamentare şi notelor justificative în cadrul aplicării procedurilor de achiziţii, solicitarea ofertelor pentru testarea pieţii, asigurarea primirii ofertelor, înregistrarea şi păstrarea lor, întocmirea proceselor-verbale ale comisiilor şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică, constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei;
 • asigură activitatea de informare a operatorilor care solicită documentaţia de atribuire/selectare, răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-le către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
 • elaborează împreună cu responsabilul pe problemele juridice şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii şi duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către CNSC;
 • operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului contabilitate;
 • întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice  un raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent;
 • asigură respectarea obligaţiei de a derula procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, utilizând Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP-SICAP), în procentul stabilit prin legislaţia în materie;
 • întocmeşte, transmite şi răspunde de corespondenţa ce se derulează cu operatorii economici, pe parcursul aplicării procedurilor, în fiecare etapă;
 • asigură arhivarea documentelor create în compartiment şi predarea acestora la arhiva instituţiei în baza nomenclatorului, conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

4. Compartiment Resurse Umane

Compartimentul se subordonează Primarului Comunei Moisei

ATRIBUȚII:

 • colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei în vederea întocmirii proiectelor de hotărari privind organigrama, statul de funcții, statul de personal și fișele de evaluare a posturilor;
 • colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici, precum și funcțiile publice vacante sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;
 • ține evidența cursurilor de perfecționare la care participă angajații Primăriei Moisei;
 • întocmește, la solicitarea primarului, statistici, sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative ce țin de resursele umane;
 • asigură elaborarea strategiei și politicii de resurse umane pe funcții publice, funcții de specialitate și meserii pentru serviciile Primăriei;
 • asigură si urmărește integrarea noilor angajați, efectuează controlul respectării disciplinei muncii;
 • asigură crearea băncii de date privind evidența personalului, atăt a funcționarilor publici, cât și a personalului contractual;
 • asigură implementarea și aplicarea statutului funcționarilor publici;
 • efectuează operațiunile privind încadrarea, redistribuirea, detașarea, pensionarea, încetarea contractului de muncă și sancționarea disciplinară, atât a funcționarilor publici, cât și a personalului contractual;
 • fundamentează cheltuielile de personal și transmite compartimentului contabilitate fondul de salarii necesar pentru înscrierea acestuia în bugetul local;
 • urmărește întocmirea fișelor posturilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei și asigură gestionarea acestora;
 • întocmește, ține evidența, păstrează, completează și eliberează carnete de muncă și Registrul General de Evidentă a Salariaților, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și ale altor acte normative specifice;
 • întocmește dosare de pensie pentru limită de vârstă și vechime, precum și pentru pensionarea pe motiv de boală și le transmite în timp util;
 • controlează prezența la serviciu a salariaților Primăriei și face propuneri de sancționare disciplinară a celor vinovați;
 • întocmește la sfarșitul anului în curs planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor, în colaborare cu celelalte servicii și urmărește efectuarea acestora conform planificării;
 • asigură întocmirea și gestionarea fișelor de evaluare a posturilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primărie;
 • întocmește dările de seamă statistice din domeniul său de activitate și le transmite instituțiilor interesate;
 • întocmește statul de personal în baza statului de funcții aprobat;
 • asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare, completat   cu   actele normative ce apar pe parcurs, în concordanță cu structura organizatorică și numărul de posturi aprobat de Consiliul local;
 • răspunde de organizarea examenelor și concursurilor pentru încadrarea în muncă și avansarea în grade, trepte superioare sau funcții de conducere, precum și pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de angajare, pregătire și avansare;
 • conduce la zi registrul de evidență a persoanelor împuternicite de Primarul comunei să constate si să aplice sancțiuni contravenționale, precum și a legitimațiilor întocmite și eliberate în acest scop;
 • îndeplinește orice alte atribuții date în sarcina sa de către primar.

5. Compartiment Relații cu publicul, Registratura și Secretariat

Compartimentul se subordonează Secretarului Comunei Moisei

ATRIBUȚII:

Registratura

 • primirea și înregistrarea documentelor;
 • repartizarea și soluționarea corespondenței;
 • redactarea și semnarea documentelor;
 • operarea ieșirii documentelor și expedierea acestora;
 • arhivarea documentelor.

Relații cu publicul

 • stabilirea modului în care se desfășoară activitățile specifice registraturii;
 • asigurarea activității de relații publice;
 • asigurarea simplificării accesului cetățenilor la serviciile publice;
 • asigurarea integrității și transparenței în domeniul informațiilor de interes public;
 • oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea primăriei și consiliului local;
 • oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certificate, autorizații, avize, adeverințe, etc), care intră în sfera de competență a consiliului local și primăriei;
 • în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale oferă informații ce vizează comunitatea;
 • desfășoară activități de primire, evidență și urmărire a rezolvării petițiilor, conform Legii nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicare și Informare

 • realizarea unei comunicări și cooperări eficiente între cetățean și administrația publică locală;
 • creșterea calității serviciilor oferite privind soluționarea petițiilor și audiențelor, astfel încât să satisfacă nevoile cetățenilor.

6.  Compartimentul Contabilitate

Compartimentul se subordonează direct Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

Contabilitate

 • fundamentează pe baza unor studii și întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, pe baza propunerilor venite din partea unităților din subordine, proiectul bugetului local al Comunei Moisei, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local, în vederea aprobării bugetului anual;
 • întocmește proiectul de buget pentru instituțiile de subordonare locală, pe baza datelor prezentate de aceștia și a indicatorilor de bază, anual și ori de câte ori au loc corecții și rectificări de buget pentru întocmirea bugetului local al Comunei în vederea supunerii aprobării ordonatorului   principal de credite sau Consiliului   local, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare;
 • centralizează și verifică propunerile instituțiilor din subordine privind realitatea, 1egalitatea și   oportunitarea efectuării virărilor de credite între capitol sau între subdiviziunile clasificației bugetare în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite sau Consiliului local, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare;
 • transmite bugetul aprobat fiecărei unități bugetare de subordonare locală, anual și după caz după rectificările și corecțiile efectuate la bugetul local;
 • lunar, primește conturile de execuție ale unităților bugetare, pe care le verifică, le analizează și le centralizează, întocmind execuția bugetului local cu încadrarea în prevederile bugetare;
 • trimestrial primește dările de seamă trimestriale ale unităților de subordonare locală, pe care le verifică în vederea centralizării;
 • trimestrial, întocmește darea de seamă contabilă;
 • anual întocmește contul de încheiere a exercițiului bugetar pe care îl supune aprobării Consiliului local;
 • lunar și de căte ori este nevoie, primește cererile de alimentare a conturilor de la unitățile de subordonare locală, analizează structura acestora și propune alimentarea conturilor în funcție de prevederea bugetară;
 • lunar ține evidența execuției obiectivelor de investiții aprobate pe categorii de surse și întocmește contul de execuție;
 • întocmește dispoziții bugetare de repartizare a creditelor bugetare și ordine de plată pentru plățile ce se efectuează către ordonatorii terțiari de credite, pe care le transmite trezoreriei, pe bază de centralizator însoțit de notă justificativă privind solicitarea de cote și sume defalcate din unele categorii de venituri de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului;
 • arhivează și gestionează, conform prevederilor legale, toate dosarele ce țin de fundamentarea, elaborarea, aprobarea și execuția bugetului local;
 • întocmește documentele de plată și efectuează înregistrările în contabilitatea proprie a operațiunilor de încasări și plăți, potrivit prevederilor legale;
 • ține evidența contabilă sintetică și analitică a tuturor conturilor inclusiv a materialelor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, bunurilor aparținând domeniului public și privat;
 • ține evidența contabilă a cheltuielilor aferente bugetului local, autofinanțate, a conturilor din afara bugetului local;
 • ține evidența contabilă a garanțiilor materiale;
 • ține evidența contabilă a disponibilului în lei și în valută existent în conturile de la băncile comerciale;
 • supraveghează încadrarea în plafoanele de cheltuieli și realizarea acestora cu respectarea prevederilor legale;
 • încasează și depune, pe bază de foi de vărsământ, pe bază de filă cec, sumele în numerar; achitarea salariilor și a altor drepturi prin casierie;
 • întocmește dispozițiile de plată și încasare, privind acordarea în numerar de avansuri spre decontare, precum și urmărirea decontării acestora;
 • întocmește fila CEC pentru ridicări de sume din bancă, respectând plafoanele de plăți, conform legislației în vigoare;
 • zilnic verifică registrul de casă;
 • ține evidența creditelor bugetare, angajamentelor bugetare globale, 1egale și a plăților de casă;
 • lunar întocmește balanța debitori-furnizori, balanța materialelor, obiectelor de inventar și mijloace fixe;
 • lunar întocmește registrele contabile obligatorii;
 • lunar întocmește execuția bugetară a Primăriei pe articole de cheltuieli;
 • lunar întocmește și verifică balanța lunară de verificare, avându-se în vedere concordanța dintre conturile analitice și sintetice;
 • întocmește darea de seamă trimestrială a Primăriei;
 • participă la acțiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor bănești ori de câte ori este nevoie;
 • anual înregistrează în registrul inventar rezultatul inventarului;
 • urmărește execuția bugetului propriu în vederea respectării prevederilor și destinațiilor aprobate;
 • face propuneri fundamentate de modificare, virare a prevederilor bugetare pe structura clasificației bugetare;
 • arhivează anual documentele contabile potrivit prevederilor legale.

Casierie

 • efectuează operațiile de încasari și plăți prin casierie;
 • evidențiază încasările și plățile în numerar prim registrul de casă, pe baza documentelor justificative;
 • depune la bancă pe bază de foi de vărsământ sumele intrate în casierie;
 • efectuează operațiile de încasări a impozitelor și taxelor locale, amenzi, venituri din concesiuni și chirii, imputații, taxe judiciare și notariale;
 • evidențiază încasările și plățile în numerar prin registrul de casă, pe baza documentelor justificative.

7. Compartimentul Impozite și Taxe

Compartimentul se subordonează direct Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

 • organizează, îndrumă și urmărește: primirea, verificarea, operarea în baza de date și arhivarea declarațiilor de impunere pentru impozite și taxe locale;
 • răspunde de întocmirea și realizarea programului de control fiscal privind impozitele și taxele locale;
 • propune în condițiile legii măsuri pentru soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor împotriva actelor de control și de impunere, care au ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a accesoriilor acestora, întocmite de organele de specialitate din cadrul compartimentului;
 • organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele și taxele locale;
 • analizează după fiecare termen de plată, pe baza evidenței analitice, 1ista debitorilor persoane fizice și juridice, care înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor locale și începe procedura de recuperare a creanțelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;
 • verifică și avizează efectuarea compensărilor și restituirilor de impozite și taxe;
 • verifică și analizează dosarele depuse de contribuabili persoane flzice și juridice conform legislației în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale și întocmește raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;
 • stabilește și aplică măsurile ce se impun pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea    disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul   local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale;
 • organizează arhivarea și păstrarea dosarelor fiscale și celorlalte documente referitoare la depunerea și încasarea debitelor;
 • colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societățile bancare și cu alte instituții, în vederea încasării impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
 • execută silit debitorii care nu își plătesc de bunăvoie obligațiile datorate bugetului local, întocmind pentru acesta documentele necesare, conform actelor normative în vigoare;
 • aduce la cunoștința conducerii și informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constituie infracțiuni confom prevederilor legale;
 • identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliție, Registrului Comerțului sau a instanțelor;
 • identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul băncilor și a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;
 • aplicarea procedurilor executării silite prevazute de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la persoane fizice sau juridice, prin: somații emise, popriri în bănci sau pe salarii;
 • efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor.

8. Compartiment verificare persoane juridice și fizice

Compartimentul se subordonează Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

 • verifică și avizează efectuarea compensărilor și restituirilor de impozite și taxe;
 • verifică și analizează dosarele depuse de contribuabili persoane flzice și juridice conform legislației în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale și întocmește raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;
 • aduce la cunoștința conducerii și informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constituie infracțiuni confom prevederilor legale;
 • asigură identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliție, Registrului Comerțului sau a instanțelor;
 • asigură identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul băncilor și a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;

9. Compartimentul Registrul Agricol

Compartimentul se subordonează Secretarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

Registrul Agricol

 • completează, ține la zi și centralizează datele din registrul agricol pentru Comuna Moisei;
 • întocmește și eliberează adeverințe de registru agricol, certificate de producător, bilete de proprietate asupra provenienței și sănatății animalelor;
 • furnizează date din evidențele agricole numai persoanelor îndreptățite (titular, moștenitori legali, testamentari, abilitați prim hotărâre judecătorească, producători sau instituțiile publice);
 • culege prin sondaj de la gospodării informații cu privire la producția vegetală și animală;
 • verifică prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru înscrierea în Registrul agricol;
 • controlează și determină aplicarea legislației cu privire la creșterea, exploatarea și ameliorarea animalelor, folosirea rațională și eficientă a culturilor furajere și suprafețelor de pajiști naturale;
 • sprijină personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislației cu privire la prevenirea, depistarea și combaterea bolilor la animale, precum și asigurarea unei stări corespunzătoare de salubritate a produselor agricole, animale și vegetale;
 • întocmește contractele de pășunat pentru crescătorii de animale;
 • întocmește dări de seamă statistice;
 • efectuează lucrările referitoare la recrutări, încorporări, concentrări și mobilizări;
 • oferă sprijin de specialitate producătorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor și creșterea animalelor;
 • acordă consultații și îndrumări tehnico-profesionale pentru orientarea tuturor categoriilor de producători  agricoli  și  privați  și  stabilirea  structurii producției  vegetale  și  animale,  potrivit cerințelor pieții,  a sistemului de tractoare și mașini agricole pentru fiecare lucrare  și cultură, îndeplinirea  unor  comenzi  de  stat  și  obținerea  unor  avantaje  economice  de  către  aceștia, întocmește prin consultarea și  cu participarea producătorilor agricoli,  a Consiliului local și a unităților de cercetare de profil agricol, programul privind structura culturilor și a efectivelor de animale;
 • stabilește pe baza consultărilor cu producătorii agricoli privați din zonă, cantitățile de semințe, material săditor și animale de prăsilă, pesticide, îngrașăminte chimice și alte materii și materialele necesare acestora și sprijină acțiunile de aprovizionare cu aceste produse.

Fond Funciar

 • verificarea dosarelor aflate în lucru;
 • verificarea situaţiei juridice a terenurilor solicitate;
 • verificarea corectitudinii amplasamentor;
 • pregătirea dosarelor pentru a fi analizate în cadrul şedinţei Comisiei județene de fond funciar;
 • întocmirea răspunsurilor la diversele solicitări privind modul de aplicare a legilor în vigoare;
 • întocmirea diferitelor comunicări, înştiinţări privind măsurile stabilite de comisia locală de fond funciar şi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar;
 • întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie pentru terenurile agricole;
 • punerea efectivă în posesie cu terenurile agricole pe raza comunei;
 • întocmirea răspunsurilor la adresele diferitelor instituţii (instituţia prefectului, judecătorie, tribunalul, oficiul de cadastru, agenţia domeniilor statului, poliţie, etc.) privind modul de aplicare a Legii fondului funciar;
 • eliberare documente (extrase de pe planurile cadastrale, titlurile de proprietate, ordinele prefectului, copii de pe dosarele de fond funciar, etc.);
 • întocmire situaţii, solicitări de avize, referate, procese-verbale de constatare pentru alte compartimente din cadrul primăriei sau pentru alte instituţii;
 • întocmirea situaţiilor centralizatoare privind stadiul aplicării Legii fondului funciar.

10. Compartimentul Asistență Socială

Compartimentul se subordonează Secretarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

Activitatea este in subordinea Secretarului Comunei Moisei.

Asistență Socială

 • asigură soluționarea cererii de acordare a ajutorului social în termenul stabilit prin O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea nr. 233/2002 și Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. Îndrumă cetățenii cu privire la actele necesare și verifică documentația depusă;
 • urmăreste periodic respectarea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;
 • asigură efectuarea anchetelor sociale și a referatelor sociale dispuse de Primarul Comunei Moisei;
 • primește și verifică întrunirea condițiilor legale de către cererile de ajutor de urgență;
 • întocmește statul de plată pentru ajutorul social;
 • primește, verifică, soluționează și păstrează dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind încadrarea, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prim H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 • întocmește, ține la zi și pastrează în condiții de siguranță cărțile de muncă ale asistenților personali;
 • eliberează adeverințe necesare beneficiarilor de ajutor social;
 • întocmește dosare pentru plata alocației de stat pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-7 ani;
 • realizează obiectivele necesare în domeniul prevenirii și combaterii violenței in familie, conform Legii nr. 217/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • primește și soluționează cererile privind acordarea indemnizației de naștere;
 • întocmește dosare pentru plata alocației, potrivit Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • întocmește dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică fumizată în sistem centralizat și gaze naturale, conform prevederilor O.U.G. nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • primește, verifică, soluționează și păstrează dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistenții persoanelor vărstnice, în condițiile Legii nr.  17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • organizează și controlează activitatea stabilită prin hotărarile Consiliului local privind locurile subvenționate în cadrul programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, conform Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Sănătate:

 • asigură, în condiţiile legii, relaţia între compartiment şi compartimentul achiziţii publice, învederea întocmirii documentaţiei necesare pentru achiziţia de medicamente şi materiale sanitare pentru cabinetele şcolare;
 • colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică Maramureș, în vederea rezolvării problemelor intervenite la cabinetele şcolare;
 • asigură, în condiţiile legii, relaţia între spitale şi primar, respectiv consiliul local.

Asigură activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale din cadrul Primăriei şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local. În acest sens, persoana special desemnată/persoanele special desemnate îndeplineşte/îndeplinesc atribuţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă:

 • ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor;
 • ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale;
 • informează şi instruieşte lucrătorii;
 • asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.

11. Compartiment Situații de Urgență

Compartimentul se subordonează Secretarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

1.organizează activitatea de prevenire a populației împotriva atacurilor din aer și a dezastrelor;

2.asigură pregătirea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție, precum și protecția populației prin înștiințare, alarmare, adăpostire și evacuare, protecția bunurilor materiale de orice natură împotriva efectelor armelor nucleare, biologice și chimice;

3.răspunde de organizarea și desfășurarea tuturor activităților de protecție civilă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor în vigoare; conduce activitățile cu privire la asigurarea capacității operative a comisiei și de intervenție a formațiunilor și subunităților de serviciu, pregătirea comisiei, formațiunilor, subunităților de serviciu și angajaților (populației); planificarea și desfășurarea activităților conform planului de activități de protecție civilă anuale.

 1. planifică si conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative (planul de protecție civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva dezastrelor, planurile de protecție civilă);
 2. asigură, verifică și mentine în mod permanent, starea de funcționare a punctelor de comandă (locurilor de conducere) de protecție civilă și le dotează cu materialele și documentele necesare, potrivit ordinelor în vigoare;
 3. asigură măsurile organizatorice, materialele necesare și documentele necesare privind înștiințarea și aducerea personalului de conducere la sediile respective, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;
 4. conduce, lunar, pregătirea subunităților de serviciu și le verifică prin exerciții de alarmare, în vederea menținerii stării de operativitate și de intervenție în caz de dezastre;
 5. organizează și conduce, prin comisia de protecție civilă, potrivit ordinelor șefului protecție civilă, acțiunile formațiunilor de protecție civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;
 6. elaborează și aduce la îndeplinire planurile privind activitățile de protecție civilă anuale și lunare, pregătirea comisiei, formațiunilor, subunităților de serviciu și salariaților, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale de instruire și le prezintă spre aprobare șefului compartimentului;
 7. conduce pregătirea voluntarilor, ține lunar, evidența pregătirii acestora și raportează datele despre acestea si alte activități la inspectoratul de protecție civilă.
 8. conduce, lunar, instructajele metodice și exercițiile tactice planificate, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
 9. întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile care pot fi folosite în caz de dezastre și în situații speciale și o actualizează permanent;
 10. planifică, îndrumă și urmărește activitățile desfășurate de comisia de protecție civilă pentru realizarea măsurilor de protecție a salariaților și bunurilor materiale, pentru actualizarea documentelor operative și pentru instruirea formațiunilor;
 11. asigură mijloacele și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare, se ocupă nemijlocit de pregătirea posturilor de observare și grupelor de cercetare și asigură intrarea acestora în funcțiune, la ordin;
 12. răspunde de starea de întreținere a adăposturilor de protecție civilă, de evidența și respectarea normelor privind întrebuințarea acestora;
 13. asigură condiții de depozitare, conservare, întreținere și folosire corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor din dotare.
 14. asigură baza materială a instruirii formațiunilor și caracterul practic-aplicativ al acesteia;
 15. urmărește menținerea în stare operațională a sistemului de înștiințare – alarmare, menținerea în stare de funcționare a rețelei de puncte de comandă și a adăposturilor de protecție civilă special construite;
 16. îndrumă, controlează și sprijină comisiile de protecție civilă de la nivelul agenților economici de pe raza comunei;
 17. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, compartimentul colaborează cu următoarele instituții:
  1. Poliția Comunei;
  1. I.S.U.;
  1. Direcția de Sănătate Publică;
  1. Direcția Sanitar-Veterinară;
  1. Direcția Județeană pentru Statistică;
  1. Agenția pentru Protecția Mediului;
  1. Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local.

Atribuții prevăzute de lege în domeniul ordinii și liniștii publice:
a) acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unitatii pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;
b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul -cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine-, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;
c) acționează, în condițiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;
d) participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;
e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
f) conduc la sediul poliției locale/structurii Poliției Romane competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
g) verifică și soluționează sesizțrile și reclamațiile primite din partea cetățenilor unităților/ subdiviziunilor administrativ teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
h) îndeplinesc orice alte atribuți stabilite prin lege.

Atribuții in domeniul protecției mediului:
a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de salubritate;
b) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către firmele abilitate;
c) verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;
d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;
e) veghează la respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră;
f) verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala;
g) veghează la respectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi;
h) veghează la aplicarea legislaței în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare și în lacuri;
i) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;
j) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încalcarea prevederilor lit. a)-i).

Atribuții în domeniul activității comerciale:

a) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;
b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;
c) controleaza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare si industriale in piete, in targuri si in oboare;

d) colaboreaza cu organele de control sanitare, sanitarveterinare si de protectie a consumatorilor, in exercitarea atribuțiilor de serviciu;

e) controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;
f) verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și a locurilor de cazare pentru elevi și studenți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

g) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun și băuturi alcoolice;

 h) verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Atribuții în domeniul disciplinei în construcții si afisajului stradal:

a) constată contravenții în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcții și stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condițiile legii;

b) verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice autorizate pentru lucrările de construcții;

c) verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

d) verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
e) verifică și soluționează sesizările si reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Atribuții în domeniul evidenței persoanelor:

a) cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autoritățile administrației publice centrale și locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

b) constată contravențiile date în competență și aplică sanctiunile, potrivit legii;
c) verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

ALTE ATRIBUȚII:

 • să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor.
 • să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii primariei;
 • să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate, în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;
 • să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile în termen;
 • să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin reglementările proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitori, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal pentru luarea acestor măsuri;
 • să înştiinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unității, despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
 • în caz de avarii produse la instalaţiile sanitare, electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
 • în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unității şi poliţia;
 • să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi valorilor în caz de dezastre;
 • să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
 • să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;
 • să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
 • să poarte uniforma şi semnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;
 • să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
 • să nu absenteze fără motive temeinice şi să anunţe în prealabil conducerea unității despre aceasta;
 • să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;
 • să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;
 • să respecte consemnul general şi particular al postului.

Şeful formaţiei de pază, pe lângă obligaţiile prevăzute, are şi următoarele atribuţii:

 • să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul  de executare a serviciului de către personalul din subordine;
 • să informeze de îndată conducerea şi poliţia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora;
 • să propună conducerii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;
 • să ţină evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora, conform legii;
 • să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.

12. Compartiment Patrimoniu

Compartimentul se subordonează Secretarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local, sau prin dispoziţii ale primarului, pentru evidenţierea, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat al comunei, conform legii, după înscrierea în evidenţele contabile.

2. Ţine evidenţa completă a solicitărilor de spaţii locative în condițiile Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare, precum și normele de aplicare a acestei legi și pune aceste evidențe la dispoziția comisiei constituite în vederea analizării și supunerii spre aprobarea Consiliului Local al Comunei a repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite prin grija ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei.

3. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale stabilite prin hotărâri ale consiliului local, privind atribuirea spaţiilor de locuit aparţinând fondului locativ de stat pe categorii de locuinţe.
4. Verifică la solicitarea comisiilor constituite pentru repartizarea locuințelor sociale pentru tineri, destinate închirierii la fața locului în colaborare cu alte direcții sau servicii, situația solicitanților pentru locuințele sociale și pentru locuințele de tineret, precum și sesizările privind închirierea, folosirea și administrarea locuințelor conform prevederilor legale în vigoare asigurând soluționarea acestora în termen.
5. Participă la toate acţiunile consiliului local şi ale Primăriei comunei, care au drept scop actualizarea evidenţei, administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al comunei. 

6. Întocmeşte documentaţiile şi organizează licitaţii publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul comunei.

7. Ţine evidenţa terenurilor fără construcţii intravilan şi extravilan.

8. Întocmeşte în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitaţie, documentaţia necesară emiterii repartiţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sau terenuri care au fost adjudecate prin licitaţie publică de către diferite persoane juridice sau fizice.
9. Întocmeşte documentaţiile necesare pentru identificarea imobilelor care sunt cerute spre retrocedare de către cultele religioase şi minorităţile naţionale din comună.

10. Urmăreşte în colaborare cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local   şi a celorlalte acte normative referitoare la administrarea şi exploatarea patrimoniului comunei , ia măsuri de sancţionare a contravenienţilor; face propuneri primarului şi consiliului local pentru mai buna utilizare a acestor bunuri.
11. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetăţenii comunei referitoare la respectarea legalităţii în administrarea şi exploatarea patrimoniului consiliului local.

12. Preia bunurile fără stăpân pe baza înştiinţării Serviciului juridic şi împreună procedează la trecerea lor în proprietatea statului, întocmind apoi acte de administrare ale acestora conform prevederilor legale în materie.

13. Colaborează în exercitarea atribuţiilor de serviciu cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
14. Propune măsurile necesare pentru legalizarea construcţiilor executate fără autorizaţii sau prin nerespectarea autorizaţiilor şi legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor (terenuri şi clădiri) aparţinând domeniului public de interes local.

15. În baza expertizelor tehnice de evaluare a imobilelor-contrucţii şi terenuri proprietatea Comunei   actualizează valoarea acestora

16. Acordă asistenţă de specialitate pentru verificarea la faţa locului a imobilelor coproprietate de stat care face obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune.

17. Ţine evidenţa tuturor terenurilor, aparţinând domeniului public ocupate cu construcţii provizorii, chioşcuri, mobilier stradal, etc., pentru care s-au organizat licitaţii publice.
18. Asigură intrarea în proprietatea Comunei a terenurilor şi construcţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale, îi aparţin.

19. Sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenţei unor construcţii neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare
20. Verifică la faţa locului şi soluţionează, cu respectrea termenului legal, sesizările şi reclamaţiile făcute de cetăţeni care se referă la activitatea de care răspunde.

21. Constată contravenţii şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă prin împuternicirea primarului.
22. Menţine legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.
23. Asigură elaborarea documentaţiilor pentru şedinţele Consiliului local municipal, ce privesc activităţile de care răspunde.

24. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru. 

25. Ţine evidenţa spaţiilor având altă destinaţie decât locuinţă şi face propuneri de repartizare sau licitare, după caz, conform normelor legale în vigoare.

26. Conduce evidenţa operativă a bunurilor, de natura terenurilor şi construcţiilor, aflate în inventarul domeniului public şi privat al comunei, actualizează periodic evidenţa acestora, operând toate modificările intervenite (intrările şi ieşirile de bunuri în şi din domeniul public şi privat, dezmembrări, casări, etc.) cu ajutorul programelor informatice puse la dispoziţie.

27. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului 

13. Compartiment Urbanism

ATRIBUȚII:

Urbanism

 • gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Moisei;
 • inițiază și propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) și Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
 • elaborează și asigură prezentarea și promovarea documentațiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) și Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
 • participă la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;
 • emite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism și autorizații de construire, conform competențelor;
 • identifică posibilități și avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a Comunei;
 • umărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate, verifică în teren declarația de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepția de finalizare a lucrărilor respective;
 • participă la ședințele Consiliului local, la Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, juridică și de disciplină și asigură informațiile solicitate;
 • întocmește și prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituției, implicate în activitatea de urbanism;
 • execută în permanență controale privind respectarea disciplinei în construcții;
 • controlează respectarea normelor privind autorizarea construcțiilor;
 • rezolvă și răspunde în scris la sesizările și audiențele cetățenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcții;
 • acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;
 • verifică și ia măsurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcțiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsuri legale ce se impun (amendă, desființare, demolare);
 • întocmește somații și procese-verbale de contravenție persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legate privind disciplina în construcții, informând, acolo unde este cazul, Inspecția de Stat în Construcțtii;
 • în colaborare cu organele de poliție și alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • întocmește referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local specifice activității serviciului;
 • colaborează pentru realizarea activității cu diferite instituții.

14. Compartiment Cadastru

ATRIBUȚII:

 • patricipă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei și asigură conservarea punctelor de hotare materializate prin borne;
 • efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locală de aplicare a Legii fondului funciar;
 • întocmește fișele de punere în posesie;
 • constituie și actualizează evidența proprietăților imobiliare și a modificărilor acestora;
 • constituie și actualizează evidența terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
 • delimitează exploatațiile agricole din teritoriul administrativ al Comunei;
 • urmărește modul în care deținătorii de terenuri asigură cultivarea acestora;
 • furnizează date pentru completarea și ținerea la zi a Registrului agricol.

15. Compartimentul Administrativ

Se subordonează Viceprimarului  Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

Administrativ:

 • să asigure curățenia permanentă în localul Primăriei Comunei Moisei și în jurul acesteia;
 • să conducă în interes de serviciu autovehiculele Primăriei;
 • să asigure întreținerea și buna funcționare a autovehiculelor Primăriei;
 • să asigure paza sediului Primăriei;
 • să interzică accesul persoanelor străine în incinta primăriei cu excepția celor autorizate;
 • să anunțe conducerea primăriei despre evenimentele deosebite și măsurile luate;
 • să execute întocmai dispozițiile conducerii pentru buna desfășurare a serviciului de pază;
 • să depisteze orice persoană care aduce daune sediului, în vederea recuperării pagubelor;
 • să respecte normele de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor;
 • să răspundă de asigurarea securității tuturor încăperilor din sediul primăriei, în timpul serviciului.

16. Compartiment Implementare proiecte finanțate din fonduri interne și externe

Se subordonează Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

 • identificarea nevoilor comunității și raportarea lor la domenii de interes pentru finanțatori:
 • identificarea problemelor economice și sociale ale comunei care intră sub incidența asistenței acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanțare nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes și corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a comunei;
 • elaborarea cererilor de finanțare;
 • identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la programele UE sau a altor surse interne/externe de finanțare nerambursabilă, precum și monitorizarea acestor surse de finanțare nerambursabilă;
 • inițierea și dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanțatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituții/organizații cu abilități în managementul strategic și dezvoltării durabile;
 • promovarea către factorii interesați din comună a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrare a acestor programe, precum și a ofertelor de programe din partea orașelor înfrățite cu comuna;
 • atragerea de finanțare nerambursabilă – managementul proiectelor:
 • atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;
 • acordarea de asistență potențialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituțiilor de interes local înființate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea și implementarea unor proiecte fmanțate (co-finanțate) din fonduri UE;
 • colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare locală identificate;
 • monitorizarea și întocmirea rapoartelor intermediare și finale narative și financiare, vizând derularea programelor UE sau a altor programe, împreună cu factorii interesați/compartimentele din cadrul primăriei implicate în aceste proiecte, anual, trimestrial, lunar sau de câte ori se solicită;
 •  strategii de dezvoltare locală:
 • coordonarea elaborării proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor și studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice;
 • elaborarea, împreună cu instituțiile implicate, a unor prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială locală și supunerea acestora spre aprobare Consiliului local;
 • întocmirea anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economică și socială a comunei și prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, Consiliul local;
 • propunerea către primar, Consiliul local de referate de specialitate, vizând actualizarea strategiei de dezvoltare locală, anual sau în funcție de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice;
 • monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a comunei, împreună cu factori interesați, pe domenii specifice menționate în cadrul strategiei;
 • întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
 • evidențe:
 • realizarea unei evidențe tehnic-operative a proiectelor derulate în comună, cu sprijin financiar provenit din fonduri europene sau alte fonduri, gestionarea bazei de date privind activitățile/proiectele derulate în cadrul comunei din fondurile nerambursabile;
 • realizarea unei evidențe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene sau alte fonduri;
 • dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanțare și păstrarea evidențelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe.

17. Compartimentul Cultură

Compartimentul se subordonează Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

Biblioteca

 • organizarea de activități culturale;
 • împrumut carte;
 • completarea colecțiilor bibliotecii;
 • întocmirea periodică a evidenței globale și individuale a publicațiilor prin completarea registrului de mișcare a fondului, registrului inventar;
 • realizarea evidenței zilnice a cititorilor, a cărților difuzate și a altor activități pe formulare tipizate;
 • activități de sprijin și informare pentru utilizatorii bibliotecii;
 • arhivă;
 • inițierea și organizarea activității de întocmire a nomenclatorului în cadrul unității;
 • verificarea și preluarea dosarelor de la compartimente constituite de compartimente pe bază de inventar;
 • eliberarea copiilor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare;
 • punerea la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale a Documentelor solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control cu privire la situația arhivelor.
 • pregătirea documentelor în vederea predării la Arhivele Naționale conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale.

Cămin cultural

 • adună şi centralizează date şi informaţii privind necesităţile şi preocupările instituţiilor de învăţământ şi cultură pentru a fi discutate la nivel de Consiliu Local şi de executiv, în vederea implicării administraţiei în realizarea manifestărilor acestora;
 • îndrumă și coordonează activitatea culturală din comună: se ocupă de manifestările culturale stabilite de Consiliul Local şi realizează calendarul anual al manifestărilor culturale;
 • întocmeşte situaţia statistică pentru Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional;
 • organizarea pregătirii pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor;
 • organizarea de activități sociale;
 • gestiunea veselei, a căminului cultural și a mobilierului acestuia;
 • încheierea de procese-verbale de predare-primire pentru închirierea sălii căminului cultural;
 • îndeplinirea oricăror altor atribuţii prevăzute în lege sau stabilite de primar.

18. Compartiment Turism

Se subordonează Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

1. Elaborează strategii de dezvoltare şi promovare a  Comunei  din punct de vedere turistic.
2. Inventariază, monitorizează principalele resurse turistice şi gestionează bazele de date create.
3. Elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.
4. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea şi dezvoltarea programelor de interes local.
5. Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului şi le propune spre aprobare, potrivit Legii.
6. Sprijină acţiunile de dezvoltare a turismului în  comuna    prin urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului sã aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora.
7. Derulează proiectele de investiţii necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului turistic naţional şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
8. Organizează şi participă la acţiuni de promovare turistică (marketing) pe plan intern şi extern (internaţional) sau în colaborare cu birourile de promovare turistică.
9.  Administrează registrele locale ale patrimoniului turistic.
10. Participă la omologarea traseelor turistice.
11. Contribuie la creşterea calităţii produselor turistice.
12. Compartimentul exercită şi alte atribuţii  stabilite prin lege sau prin alte acte normative  prin hotărâri ale consiliului local al  Comunei    sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefi ierarhici.
13. Asigură funcţionarea Centrului de Informare Turistică conform orarului stabilit în funcţie de sezonalitatea turistică şi de fluxul turistic înregistrat.
14. Analizează, înregistrează şi răspunde la solicitările din partea turiştilor primite telefonic, prin fax, e-mail sau poştă. 
15. Asigură activitatea de oferire de informaţii corecte turiştilor / vizitatorilor cu privire la diversitatea ofertelor practicate în reţeaua serviciilor turistice, menţinându-se o atitudine echidistantă şi loială faţă de toţi partenerii din turism.
16. Se informează în permanenţă, colectează şi actualizează în mod constant informaţiile turistice proprii zonei, menţine în actualitate bazele de date electronice şi actualizează informaţiile pe site-ul de promovare turistică a oraşului.
17. Participă activ la implementarea strategiei de dezvoltare turistică a localităţii / judeţului şi în procesul de diagnosticare turistică teritorială, la nivel local.
18. Menţine contactul permanent cu celelalte Centre de Informare Turistică din judeţ şi utilizează documentele standardizate pentru reţeaua turistică. 
19. Realizează rapoarte periodice cu privire la profilul vizitatorilor: zona / ţara de provenienţă, scopul vizitei, durata vizitei, etc.) şi comunică lunar rezultatele statistice obţinute conducerii primăriei.
20.  Analizează impactul economic al activităţii turistice la nivel local. ( Raportul dintre investiţii şi veniturile rezultate din activităţile prestatorilor de servicii turistice) 
21.  Organizează sau co-organizează şi participă la organizarea de vizite pentru descoperirea atracţiilor locale sau de evenimente pentru valorificare a potenţialului turistic local.
22. Iniţiază proiecte şi implementează proiectele de promovare turistică şi realizează materiale de promovare şi informare turistică (broşuri, hărţi, dvd., etc.).
23. Iniţiază şi implementează proiecte de promovare a Centrului de Informare Turistică.
24. Asigură animarea parteneriatului local între diferitele structuri implicate în dezvoltarea turistică a zonei prin: menţinerea unei legături permanente cu operatorii turistici locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de discuţii; sensibilizarea operatorilor din turism pentru demersuri de clasificare şi de creştere a calităţii serviciilor; incitarea la crearea de noi produse turistice şi iniţierea de propuneri pentru dezvoltarea turistică a zonei, la nivel local şi judeţean.
25. Gestionează spaţiul de primire a turiştilor şi toate materialelor de informare aflate în custodia  Centrului de Informare Turistică prin: aprovizionarea permanentă a spaţiilor de expunere; menţinerea ordinii prestabilite în prezentarea informaţiilor; asigurarea bunei întreţineri a spaţiului de primire (ordine, curăţenie, aerisire, flori); completarea tuturor formularelor de evidenţă a materialelor stabilite de şeful ierarhic; supunerea spre aprobare şefului ierarhic a tuturor materialelor de informare distribuite prin Centrul de Informare Turistică.
26. Compartimentul exercită şi alte atribuţii  stabilite prin lege sau prin alte acte normative  prin hotărâri ale consiliului local al  Comunei    sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefi ierarhici.
27. Analizează tendinţele marketingului online şi evaluează gradul de vizibilitate a oraşului    în acest context.
28. Fundamentează, elaborează şi implementează strategia de promovare online a oraşului   . 
29. Monitorizează site-urile de specialitate turistică.
30. Intervine online pe site-urile de specialitate turistică prin editarea de texte de informare şi promovare a oraşului    acolo unde site-ul o permite.
31. Promovează în timp real evenimentele culturale din comună şi răspunde solicitărilor de informaţii turistice.
32. Monitorizează efectele campaniilor de promovare online derulate şi propune superiorului ierarhic măsuri de corecţie/optimizare sau deschiderea de noi canale de comunicare online.

19. Compartiment Mediu

Se subordonează Primarului Comunei Moisei.

ATRIBUȚII:

– Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei publice locale privind protecţia mediului şi a hotărârilor.

– Colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor.

– Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deşeurilor municipale-colectare-transport-depozitare.

– Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului. 

– Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări, reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare.

– Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a   comunei, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a   comunei îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

– Colaborează cu diferite instituţii şi organisme (Universitate, ONG-uri, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul Şcolar, Institute de cercetare şi proiectare) care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului.

– Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al   comunei   în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii, sau proiecte referitoare la probleme de mediu.  

– Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, ministerele de resort sau alte organe administrative la nivel national.

– Asigura derularea contractului de prestari servicii (etape, continut, finantare, receptie lucrari/documentatii, etc.) in vederea intocmirii Hartii de zgomot si a Planului de actiune pentru comună.

– Asigura derularea contractelor de prestari servicii si/sau lucrari (etape, continut, finantare, receptie lucrari/documentații, etc.) achizitionate de comuna în domeniul său de competență privind protecția mediului și gospodărirea apelor.

– Asigură reprezentarea din partea Primăriei comunei în calitate de responsabil cu asigurarea  activității de reglementare pe probleme de protecția mediului și gospodarirea apelor în timpul acțiunilor, activităților derulate, organizate, solicitate Primăriei comunei de autoritățile cu atribuții de  monitorizare, coordonare, îndrumare, reglementare și control în domeniu (Agentia de  Protectie a Mediului si Garda de Mediu – Comisariatul), prezentand  spre insusire si semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea ,conducerii primăriei.

– Participă în calitate de responsabil cu asigurarea activitartii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate la Primăria   comunei   sau in legatura cu atributii de reglementare in domeniu ale administratiei publice locale din comună, prezentând spre analiză, însușire, semnare orice document întocmit de autoritățile menționate sau împreună cu acestea, conducerii primăriei.

– În calitate de responsabil cu asigurarea activității de reglementare pe probleme de protectia mediului și gospodarirea apelor solicită/primește propuneri ale Politiei Locale cu privire la adoptarea unor HCL în domeniu, în vederea creșterii gradului de conformare a comunei cu prevederile și cerințele legale.

– Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria   comunei sau alte instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale.

– Întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini, lucrări de sinteză, concepe şi redactează caiete de sarcini, note interne, participă la dezbaterile publice pe domeniile de atribuție, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de fundamentare, în domeniul de competență;

– Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituţie/alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

– Reprezintă administrația publică locală, Primăria, Comuna în cadrul Comisiei de Avizare Tehnică constituită pe lângă Agenția de Protecție a Mediului prin decizia Prefectului Județului. 

– Urmărește și colaborează cu alte instituții, pentru activitatea de Muncă în folosul comunității constând în ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a sancțiunii contravenționale cu obligare la prestarea unei activități în folosul comunității pe domeniul public al comunei conform legislației în vigoare;

– Inițiază campanii și acțiuni de conștientizare ale populației privind protecția mediului (Ziua mediului, Săptămâna Mobilității Europene, etc.);

– Initiază și urmărește campaniile lunare pentru colectarea DEEE-urilor de pe raza comunei;

20. Activitate Stare civilă

Se subordonează Secretarului comunei Moisei

ATRIBUȚII:

 • înregistrează actele și faptele de stare civilă în registrul de naștere, căsătorie și decese, inclusiv înscrierea filiației, divorțului, schimbării numelui și eliberarea certificatelor de naștere, de stare civilă, la înregistrare și la cererea celor interesați;
 • întocmește buletine statistice de naștere, căsătorie și decese și le comunică Direcției Județene de Statistică. De asemenea, comunică orice modificare survenită în statutul civil al unei persoane;
 • asigură reconstituirea registrelor de stare civilă, pierdute sau distruse, total sau parțial;
 • efectuează mențiuni de retragere sau renunțare la cetățenia română și eliberează certificate de naștere sau căsătorie de pe actele de stare civilă, care poartă aceste mențiuni;
 • înaintează organelor de poliție și Centrului Militar buletine de identitate și respectiv livretele militare ale celor decedați;
 • înaintează organelor de poliție date nominale cu privire la înregistrarea nașterii cetățenilor domiciliați pe teritoriul României,
 • primește cereri de schimbare a numelui și înaintează organului de politiție competent dosarele respective;
 • întocmește lucrările de reconstituire a actului de naștere, casătorie sau deces;
 • face propuneri de a se introduce, din oficiu, acțiuni la instanța judecătorească pentru rectificarea, completarea sau anularea unor înregistrări din registrul de stare civilă;
 • asigură și răspunde de securitatea certificatelor de stare civilă, păstrarea și conservarea, registrelor, cât și a celorlalte documente de stare civilă;
 • înaintează, după completare, registrul de stare civilă, exemplarul II, la Consiliul Județean Maramureș;
 • propune necesarul de registru, certificate de stare civilă și formulare auxiliare;
 • sesizează organele de poliție asupra eventualelor cazuri de dispariție a certificatelor de stare civilă necompletate;
 • atribuie coduri numerice personale la actele de naștere și le înaintează la Direcția Județeană de Statistică;
 • întocmește dările de seamă statistice și asigură transmiterea lor;
 • întocmește anexele;
 • nu permite accesul și/sau staționarea în compartimentul de care răspunde a oricărei persoane care nu-și justifică prezența.

CAPITOLUL VI   PRIMĂRIA, OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Art. 29. – Primăria Comunei Moisei este operator de date cu caracter personal, exercitând atribuțiile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016.

Art. 30. – În înțelesul Regulamentului (UE) 679/2016, următorii termeni se definesc astfel:

Prin operator se înțelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

În cazul în care doi sau mai mulţi operatori stabilesc în comun scopurile şi mijloacele de prelucrare, aceştia sunt operatori asociaţi. Ei stabilesc într-un mod transparent responsabilităţile fiecăruia în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor persoanelor vizate şi îndatoririle fiecăruia de furnizare a informaţiilor prevăzute la articolele 13 şi 14, prin intermediul unui acord între ei, cu excepţia cazului şi în măsura în care responsabilităţile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se aplică acestora. Acordul poate să desemneze un punct de contact pentru persoanele vizate.

Persoana împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Art. 31. – Atribuțiile Primăriei, în calitate de operator de date cu caracter personal sunt următoarele:

1. desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, în condițiile și pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite la art. 37 – 39 din Regulament;

2. cartografiază prelucrările de date cu caracter personal efectuate, raportat la prevederile art. 30 din Regulament, după cum urmează:

2.1. identifică cu precizie prelucrările de date cu caracter personal efectuate:

 • diferitele prelucrări de date cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • scopurile urmărite prin operaţiunile de prelucrare a datelor;
 • persoanele care prelucrează aceste date;
 • fluxurile de date, indicând originea și destinaţia datelor.

2.2. păstrează evidența prelucrărilor de date cu caracter personal, în scris, inclusiv în format electronic, aceasta cuprinzând informațiile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulament;

3. identifică acţiunile care trebuie întreprinse pentru conformarea la cerinţele impuse de Regulament, având în vedere:

a) să colecteze și să prelucreze doar datele strict necesare pentru realizarea scopurilor;

b) să identifice temeiul legal în baza căruia se efectuează prelucrarea raportat la art. 6 din Regulament (ex. consimţământul persoanelor vizate, contract, obligaţie legală);

c) să revizuiască/completeze informaţiile furnizate persoanelor vizate, astfel încât să respecte cerinţele impuse la art. 12 – 14 din Regulament;

d) să verifice existenţa clauzelor contractuale și să asigure actualizarea obligaţiilor persoanelor împuternicite privind securitatea, confidenţialitatea și protecţia datelor cu caracter personal prelucrate;

e) să verifice măsurile de securitate implementate;

4. prioritizează acțiunile în funcție de riscurile pe care le prezintă prelucrarea datelor cu caracter personal;

5. aplică măsuri speciale, precum: evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, extinderea dreptului la informare al persoanelor vizate, obţinerea consimţământului persoanelor vizate (după caz), obţinerea autorizării pentru transferurile de date în state terţe (dacă este cazul);

6. efectuează o evaluare de impact asupra protecției datelor, în condiţiile art. 35 din Regulament, în cazul în care au fost identificate prelucrări de date cu caracter personal susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice;

7. estimează riscurile asupra protecţiei datelor din punctul de vedere al persoanelor vizate, luând în considerare natura datelor, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării și utilizarea noilor tehnologii;

8. asigură elaborarea procedurilor interne care să garanteze respectarea protecţiei datelor în orice moment;

9. cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere, în îndeplinirea atribuțiilor acesteia;

10. notifică autorității de supraveghere încălcarea securității datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice;

11. informează persoana vizată, fără întârzieri nejustificate, cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal;

12. consultă autoritatea de supraveghere înainte de prelucrare atunci când evaluarea impactului asupra protecţiei datelor prevăzută la articolul 35 indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absenţa unor măsuri luate de operator pentru atenuarea riscului;

13. furnizează autorității de supraveghere, atunci când o consultă, informații privind: scopurile şi mijloacele prelucrării preconizate, măsurile şi garanţiile prevăzute pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, precum și orice alte informaţii solicitate;

14. pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia, evidenţele privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

15. facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate în temeiul articolelor 15-22 (dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată);

16. furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii, perioadă ce poate fi prelungită la două luni, în condițiile stabilite prin Regulament;

17. informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară;

18. asigură instruirea personalului cu privire la obligațiile ce îi revin în raport cu protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016;

19. îndeplinește orice alte atribuții, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016.

CAPITOLUL VII – RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 32. – Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal se desemnează pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a-și îndeplini sarcinile.

Art. 33. – Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal joacă un rol-cheie în promovarea unei culturi de protecție a datelor în cadrul organizației și ajută la implementarea elementelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/679, cum ar fi principiile de prelucrare a datelor, drepturile persoanelor vizate, asigurarea protecției datelor începând cu modul conceperii și în mod implicit, înregistrarea activităților de prelucrare, securitatea prelucrării, precum și notificarea și comunicarea încălcărilor de securitate.

Art. 34. – Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute în fișa postului:

a) să informeze și să consilieze conducerea instituției sau persoana împuternicită de instituție, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 şi al altor dispoziţii legale referitoare la protecţia datelor;

b) să monitorizeze respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 şi a altor dispoziţii legale referitoare la protecţia datelor şi a politicilor/procedurilor interne ale instituției sau ale persoanei împuternicite de instituție în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, astfel:

 • să colecteze informații pentru identificarea operațiunilor de prelucrare;
 • să analizeze și să verifice conformitatea operațiunilor de prelucrare;
 • să informeze, să consilieze și să emită recomandări instituției sau persoanei împuternicite de instituție;

c) să organizeze audituri, activități de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare;

d) să furnizeze consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi să monitorizeze funcționarea acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 679/2016;

e) să acorde avizul solicitat de conducerea instituției în legătură cu următoarele aspecte:

 • dacă să efectueze sau nu evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
 • ce metodologie să fie folosită la efectuarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor;
 • dacă să efectueze intern sau să externalizeze evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
 • ce garanții (inclusiv măsuri tehnice și organizaționale) să pună în aplicare pentru reducerea oricăror riscuri la adresa drepturilor și intereselor persoanelor vizate;
 • dacă evaluarea impactului asupra protecţiei datelor a fost sau nu efectuată corect și dacă respectivele concluzii (dacă să continue sau nu prelucrarea și ce garanții să pună în aplicare) respectă Regulamentul (UE) 2016/679;

f) să acționeze ca punct de contact pentru a facilita accesul autorității de supraveghere la documente și informații pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate la art. 57, precum și pentru exercitarea competențelor de investigare, corectare, autorizare și consultare menționate la art. 58 din Regulamentul (UE) 2016/679;

g) să contacteze și să solicite consiliere autorității de supraveghere pentru orice chestiune referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679;

h) să prioritizeze activitățile sale și să-și concentreze eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri mai mari pentru protecția datelor;

i) să elaboreze inventare și să dețină un registru al operațiunilor de prelucrare pe baza informațiilor furnizate de diferitele departamente din cadrul instituției responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal;

j) să îndeplinească orice alte atribuții ce decurg din aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 și din legislația specifică în vigoare.

CAPITOLUL VIII DOCUMENTE, SIGILII

Art. 35. (1) Documentele emise de Primăria Comunei Moisei, vor cuprinde: antet, număr de înregistrare, numele și prenumele Primarului, Secretarului general și al celui care îl întocmește și semnătura acestora.

Drept de semnatură și ștampilă au:

 • Primarul
 • Secretarul general
 • Viceprimarul – pentru Primar

Semnătura „pentru” se poate da numai în cazuri excepționale și numai în situațiile în care legea nu interzice acest lucru.  Prin „caz excepțional” se înțelege concediul de odihnă al primarului, 1ipsa din instituție din motive de boală, pentru perfecționare profesională, de reprezentare a Comunei în afara unității administrativ-teritoriale și în toate cazurile de mai sus numai cu delegarea expresă din partea primarului.

(2) Sigiliile Consiliului Local Moisei și ale Primarului Comunei Moisei se păstrează de către Secretar și se aplică numai pe actele administrative emise de cele două autorități administrative arătate mai sus sau unde legea impune acest lucru.

CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE

Art. 36. – Fiecare salariat din cadrul Primăriei Comunei Moisei își desfășoară activitatea conform prezentului regulament, fișei postului, dispozițiilor Primarului, îndeplinind orice sarcină dispusă în scris sau verbal de conducerea Primăriei Comunei Moisei. De asemenea, execută hotărârile Consiliului Local Moisei ce le-au fost date spre aducere la îndeplinire.

Art. 37. – Compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Moisei vor colabora cu comisiile de specialitate ale Consiliului Moisei, în funcție de domeniul de activitate.

Art. 38. – Prezentul regulament cuprinde atribuțiile principale ale fiecărui compartiment funcțional și se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, care privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi pentru funcționarii primăriilor.

Art. 39. – Conducătorii compartimentelor sunt obligați să asigure cunoașterea și respectarea de către întregul personal a regulamentului de față.

Art. 40 (1) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura fiecărei persoane. Personalul Primăriei Comunei Moisei este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament.

(2) Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament. Prezentul regulament intră în vigoare de la data  adoptării Hotărârii Consiliului Local Moisei