Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Moisei

CAPITOLUL I

Articolul 1

Constituirea consiliului local

 • Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în condiţiile prevăzute la art. 2
 • După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Articolul 2

Validarea mandatelor de consilier local

 • Mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.
 • Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  • are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;
  • nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
  • nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 9 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, după caz;
  • mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii;
  • nu a renunţat la mandat, în condiţiile art.3
  • nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost desfăşurate alegeri.
 • Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) în cel mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.
 • Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia de a transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi.
 • Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale informează consilierii locali declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi.
 • În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunţare prefectului, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi consilierului local declarat ales.
 • Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Articolul 3

Renunţarea la mandat înainte de validare

 • Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
 • Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite

judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi, prevăzuţi la alin. (1), în termenul prevăzut la art.2 alin. (4).

Articolul 4

Şedinţele privind ceremonia de constituire a consiliului local

 • Prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei prevăzute la art.2 alin. (5) ori a comunicării hotărârii tribunalului în condiţiile art.2 alin. (6) şi (7), după caz, în situaţia în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din OUG 57/2019
 • Prefectul îi comunică secretarului general al unităţii administrativ- teritoriale data şi ora stabilite pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. În situaţii motivate, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1) prefectul poate comunica o altă dată şi o altă oră.
 • Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat,ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.
 • Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul prevăzut la art.5 în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local.
 • În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile alin. (4) este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112din OUG 57/2019 prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei şedinţe.
 • În cadrul celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi care au absentat de la prima şedinţă şi supleanţii ale căror mandate au fost validate în condiţiile art.7 şi consilierii locali validaţi în condiţiile art.2 alin. (6) şi (7) şi care nu au fost convocaţi la prima şedinţă de constituire a consiliului local.
 • Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6) consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.
 • Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire ori în condiţiile prevăzute la alin. (7) sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

(9) Locurile consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt consideraţi demisionaţi de drept şi care nu pot fi completate cu supleanţi se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima şedinţă ordinară a consiliului local.

Articolul 5

Jurământul

 • Consilierii locali aleşi al căror mandat a fost validat depun următorul jurământ în limba română: Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei. Aşa să îmi ajute Dumnezeu! Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.
 • Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.

Articolul 6

Declararea consiliului local ca legal constituit

 • Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile art. 4 alin. (4)-(6) este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112din OUG 57/2019
 • Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.
 • În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.
 • În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.
 • Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

Articolul 7

Validarea mandatelor supleanţilor în cadrul procedurii de constituire a consiliului local

 • Mandatele supleanţilor sunt validate de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează în condiţiile art.2 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în situaţia în care consilierul local declarat ales se află în una dintre următoarele situaţii:
  • nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.2 alin. (2);
  • este considerat demisionat de drept, potrivit art. 4alin. (8).
 • În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.
 • În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art. 6 alin. (5).
 • Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale este termen de decădere, caz în care secretarul general al unităţii administrativ- teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă de informare prin care propune validarea supleanţilor care au depus documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) sau, după caz, invalidarea supleanţilor care nu au depus aceste documente.
 • Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.2 alin. (2) lit. a)-d) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.
 • Supleantul al cărui mandat a fost validat în condiţiile prezentului articol depune jurământul în a doua şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local prevăzută la art.4 sau în prima şedinţă a consiliului local, după caz.
 • Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului.
 • Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în condiţiile alin. (6) sau, după caz, alin. (7) ori care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept.

(9) Prevederile art.6 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 8

Organizarea alegerilor parţiale

 • În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art.6, sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art.4 alin. (9).
 • Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art.6 alin. (4), în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

Articolul 9

Confirmarea calităţii de membru al partidului politic sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a candidaţilor declaraţi aleşi şi a supleanţilor

 • Partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale confirmă, sub semnătura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor declaraţi aleşi şi a supleanţilor, în următoarele condiţii:
  • în termen de 3 zile de la încheierea, de către biroul electoral de circumscripţie, în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a procesului-verbal privind constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor;
  • în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art.2 alin. (5);
  • în termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevăzut la art.6 alin. (5);
  • în termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia vacanţei mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi constatată prin hotărâre a consiliului local sau prin ordin al prefectului.
 • Confirmările de la alin. (1) sunt transmise, în termenele prevăzute, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite de îndată confirmările primite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi, în condiţiile art.2, sau a validării mandatelor supleanţilor, în condiţiile art.7sau art.10.

Articolul 10

Validarea mandatelor supleanţilor pe durata mandatului consiliului local

(1) În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art.48 de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru

care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art.2 alin. (2) şi art.9 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3). Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la art.2 alin. (2) lit. a)-d) cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispoziţiile art.2 alin. (4)-(7) se aplică în mod corespunzător.

 • Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului său.
 • Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului. (4)Consiliul local se convoacă în condiţiile art.22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.
 • Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.4 alin. (8).
 • În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situaţiile prevăzute la art.4 alin. (8), termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii.

CAPITOLUL II

Organizarea consiliului local

Articolul 11

Preşedintele de şedinţă

 • După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în sedinta de constituire, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din OUG 57/2019
 • Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.
 • În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă.
 • Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
 • conduce şedinţele consiliului local;
 • supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei;
 • semnează procesul-verbal al şedinţei;
 • asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 • supune             votului            consilierilor      locali            orice    problemă        care     intră     în competenţa de soluţionare a consiliului local;
 • aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art.73 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

Articolul 12

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

 • După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul de 30 de zile de la data constituirii.
 • Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
 • Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
 • Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
 • Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

Consiliul Local Moisei isi organizeaza urmatoarele comisii de specialitate:

COMISIA NR. 1 comisia buget- finante si dezvoltare economico-sociala in a carei componenta  intra 5 membrii

COMISIA 2– comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, administrarea domeniului public si privat al comunei , protectia mediului inconjurator , in a carei componenta  intra 5 membrii

COMISIA 3 – comisia social- culturală, invatamant, sport, tineret, turism, in a carei componenta  intra 5 membrii

COMISIA 4– comisia pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatii externe, familie, asistenta sociala si protectia copilului in a cărei componenta  intra 5 membrii

Articolul 13

Atribuţiile comisiilor de specialitate

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

 • Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
  • analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de

activitate;

 • întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Articolul 14

Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

 • Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
 • Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: a)asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;
  • convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale cu privire la data şi locul şedinţei;
  • conduce şedinţele comisiei;
  • susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;
  • anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
  • îndeplineşte  orice    alte      atribuţii           referitoare       la         activitatea       comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g)comunică secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.

 • Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.
 • Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b)numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării; c)asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;

 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

Articolul 15

Comisiile speciale şi comisiile mixte

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

 • Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
 • Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

CAPITOLUL III

Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local

Articolul 16

Mandatul consiliului local

 • Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii

privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

 • Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
 • Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).

Articolul 17

Atribuţiile consiliului local

 • Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
 • Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
  • atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
  • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a

comunei;

 • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;
  • atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
  • atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
  • aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local

alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 36 alin. (2) c)aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora; d)exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

 • hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.
 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a)aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
 • stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; d)aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 • aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
 • Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: a)hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 • hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în condiţiile legii;
 • avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale comunei;
 • atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de

orice alte obiective de interes public local.

 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
  • educaţia;
  • serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
  • sănătatea;

d)   cultura;

e)   tineretul;

f)   sportul;

g)   ordinea publică;

 • situaţiile de urgenţă;
 • protecţia şi refacerea mediului;
 • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

k)dezvoltarea urbană;

 • evidenţa persoanelor;
 • podurile şi drumurile publice;
 • serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
 • serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; p)activităţile de administraţie social-comunitară;
 • locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

 • punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
  • sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
  • aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b)hotărăşte,          în     condiţiile     legii,     înfrăţirea      comunei            cu     unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:
  • poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
  • poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
 • Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
 • Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.
 • Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.
 • Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Articolul 18

Instituţiile publice de interes local

 • Consiliul local poate înfiinţa instituţii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispun.
 • Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condiţiile legii.
 • Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, a conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către primar, prin dispoziţie, în condiţiile legii.

Articolul 19

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unităţii

administrativ-teritoriale

Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ- teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

Articolul 20

Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali

Comuna  este reprezentată de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primar. Primarul poate delega calitatea sa de reprezentant ai unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

CAPITOLUL IV

Funcţionarea consiliului local

Articolul 21

Tipurile de şedinţe ale consiliului local

 • Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună,

la convocarea primarului.

 • Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:
  • primarului;
  • a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie; c)primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2) din OUG 57/2019

(3)In situații excepționale, constatate de către autoritațile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism si alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor la locul desfăsurării sedințelor de consiliu local, aceste sedințe se pot desfășura prin mijloace electronice, în sistem de tele sau video conferinţă

Articolul 22

Convocarea şedinţelor consiliului local

 • Consiliul local se convoacă după cum urmează:
  • prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art.21 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c);
  • prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art.21 alin. (2) lit. b).
 • Consilierii locali sunt convocaţi prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie.
 • Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:
  • în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;
  • în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei ori în alte situaţii stabilite de  regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

 • Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:
  • data, ora şi locul desfăşurării;
  • proiectul ordinii de zi;
  • materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
  • modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; e)indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

f)invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 • Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 48 alin. (2) lit. e).
 • În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Articolul 23

Ordinea de zi

 • Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.
 • Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de

hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (8).

 • Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unitatea administrativ-teritoriala, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.
 • Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei prin mass-media, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.
 • Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.24 alin. (8).
 • Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.
 • Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

(8) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

Articolul 24

Proiectele de hotărâri ale consiliului local

 • Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 • Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se

redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

 • Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii administrativ- teritoriale:
  • compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;
  • comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.
 • Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
 • Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora.
 • După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.
 • Avizul comisiei se transmite secretarului general al unităţii administrativ- teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.
 • Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:
  • referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
  • rapoartele      compartimentelor      de    resort     din    cadrul     aparatului     de specialitate al primarului;
  • avizele    cu    caracter     consultativ     ale    comisiilor    de    specialitate     ale consiliului local;

alte documente prevăzute de legislaţia specială.

 • Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.
 • Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.
 • Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

Articolul 25

Cvorumul şedinţelor consiliului local

 • Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii

consilierilor locali în funcţie.

 • Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:
  • unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru

care s-a eliberat certificat de concediu medical;

 • unei deplasări în străinătate;
  • unor evenimente de forţă majoră;
  • în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;
  • alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a

consiliului local.

 • Consilierul local care  absentează  nemotivat  de  două  ori consecutiv la

şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 69.

 • Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
 • Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general al unităţii administrativ- teritoriale.

Articolul 26

Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

 • Şedinţele consiliului local sunt publice.
 • Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:
  • accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale

şedinţelor consiliului local;

 • accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;

c)posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

 • Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română.
 • La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate. Alte persoane interesate pot lua cuvântul cu acordul preşedintelui de şedinţă, după consultarea prealabilă a consiliului local prin exprimarea votului. Această procedură se aplică şi comisiilor de specialitate.
 • Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
 • Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.
 • Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
 • Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.
 • Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
 • Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.
 • Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 • Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.
 • Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într- un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
 • Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
 • La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al unităţii administrativ- teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
 • Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.
 • În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.
 • Şedințele consiliului local desfășurate prin mijloace electronice, în sistem de tele sau video conferinţă se înregistrează audio şi/sau video prin grija secretarului general al comunei, cu sprijinul specialiştilor din compartimentul de informatică

Articolul 27

Adoptarea hotărârilor consiliului local

 • În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
 • Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. d) din OUG 57/2019 de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
 • Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. c) din OUG 57/2019 a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:
  • hotărârile privind bugetul local;
  • hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
  • hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
  • hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
  • hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi

amenajarea teritoriului;

 • hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;
  • hotărârile privind administrarea patrimoniului;
  • hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92dinOUG 57/2019
  • alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
 • Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.
 • Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:
  • prin ridicarea mâinii;
  • prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;
  • electronic.
  • În cazul ședințelor consiliului local desfășurate prin mijloace electronice, în sistem de tele sau video conferință, votul consilierilor se exprimă prin apel nominal. Secretarul general va consemna pe lista de vot opțiunea fiecărui consilier şi ulterior va fi consemnată în procesul verbal al ședinţei
 • Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
 • Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
 • Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.
 • Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8).
 • Abţinerile se numără la voturile împotrivă.
 • Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.
 • Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.
 • Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Articolul 28

Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local

 • După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
 • În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă. Desemnarea celor 2 consilieri locali se va stabili in baza propunerilor formulate de catre consilierii locali si care vor fi supuse la vot si adoptate cu majoritate simpla.In situatia in care au fost adoptate primele 2 propuneri,celelalte propuneri nu se mai iau in considerare.
 • Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Articolul 29

Funcţionarea comisiilor de specialitate

 • Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor.
 • Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 73
 • Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
 • Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
 • Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
 • In situații excepționale, constatate de către autoritațile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism si alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor la locul desfăsurării sedințelor comisiilor de specialitate, aceste sedințe se pot desfășura prin mijloace electronice, în sistem tele sau video conferinţă.”
 • În cazul ședințelor comisiilor de specialitate desfăşurate prin mijloace electronice, în sistem de tele sau video conferință, votul în comisie se realizează prin apel nominal. Secretarul comisiei va consemna în procesul verbal opțiunea fiecărui consilier iar procesul verbal întocmit de acesta, va fi semnat ulterior de președintele comisiei.”
 • Ședințele comisiilor de specialitate desfășurate în sistem  de tele sau video conferință, se înregistrează audio prin grija secretarului comisiei. O copie a înregistrării se predă ulterior secretarului general al judeţului.”
 • Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 22 alin. (4).
 • Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
 • Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.
 • Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al unităţii administrativ- teritoriale, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.
 • Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.
 • Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
 • Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.
 • Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.
 • Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
 • Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

CAPITOLUL V

 Dizolvarea consiliului local

Articolul 30

Situaţiile de dizolvare a consiliului local

 • Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:
  • în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;
  • în cazul în care nu a adoptat nici o hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
  • în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi în condiţiile art. 10.

Primarul, viceprimarul, secretarul general al unităţii administrativ- teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei

Articolul 31

Referendumul local

 • Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.
 • Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Articolul 32

Organizarea referendumului local

 • Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.
 • Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.

Articolul 33

Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

 • În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.
 • Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

Articolul 34

Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

 • Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale rezolvă problemele curente ale comunei , cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
 • În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 30, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile părţii a VI-a titlul II din OUG 57/2019 care să exercite atribuţiile de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii.
 • Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale prevăzute la titlul VII din OUG 57/2019i şi la partea a VI-a titlul II din OUG 57/2019
 • În situaţia prevăzută la alin. (2), prin excepţie de la prevederile părţii a VI- a titlul II din OUG 57/2019, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei, se organizează de instituţia prefectului.
 • Numirea în funcţia de secretar general al comunei, după caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.
 • Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale rezolvă problemele curente ale comunei, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
 • În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 30, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile părţii a VI-a titlul II din OUG 57/2019 care să exercite atribuţiile de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii.
 • Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale prevăzute la titlul VII din OUG 57/2019i şi la partea a VI-a titlul II din OUG 57/2019
 • În situaţia prevăzută la alin. (2), prin excepţie de la prevederile părţii a VI- a titlul II din OUG 57/2019, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei, se organizează de instituţia prefectului.
 • Numirea în funcţia de secretar general al comunei, după caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.

Capitolul VI

Viceprimarul

Articolul 35

Dispoziții generale

 • Comuna Moisei are  un primar şi un viceprimar aleşi în condiţiile legii.
 • Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de demnitate publică.

Articolul 36

Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

 • Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
 • Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul

membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

 • Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.
 • Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
 • La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
 • Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Articolul 37

Indemnizaţia viceprimarului

(1) Pe durata mandatului, viceprimarul are dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(2) Viceprimarul are dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

Articolul 38

Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului

 • În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezentul cod sunt exercitate de drept de viceprimar cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.
 • În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.
 • Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului desemnat în condiţiile alin.(3) înainte de încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).
 • În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar. Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.
 • Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

CAPITOLUL VII

Actele autorităţilor administraţiei publice locale

Articolul 39

Limba oficială

 • În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba română.
 • Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancţiunea nulităţii.

Articolul 40

Tipurile de acte administrative

 • În exercitarea atribuţiilor ce ii revin, consiliul local adoptă hotărâri;
 • În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliul local adoptă sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

Articolul 41

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă a actelor administrative

(1) Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art.36 alin.1 prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

 • Hotărârile consiliului local se comunică primarului.
 • Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
 • Hotărârile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
 • Hotărârile se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local care se organizează potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 1 din OUG 57/2019

Articolul 42

Actele administrative cu caracter normativ

 • Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.
 • Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Articolul 43

Actele administrative cu caracter individual

 • Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
 • Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

Articolul 44

Verificarea legalităţii actelor administrative

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din OUG 57/2019

CAPITOLUL VIII

Mandatul de ales local

Dispoziţii generale

Articolul 45

Mandatul aleşilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

Articolul 46

Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleşilor locali

 • Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local ,respectiv a vacanţei funcţiei de primar , încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.
 • Consiliul local ales în urma organizării unor noi unităţi administrativ- teritoriale, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

Articolul 47

Suspendarea mandatului de consilier local

 • Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:
  • a fost dispusă măsura arestării preventive;
  • a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;
  • a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.
  • Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.
  • Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi primarului iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local, ia act de această situaţie, prin hotărâre.
  • Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). (5)Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

(6)În cazul în care faţă de consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

Articolul 48

Încetarea mandatului de consilier local

 • Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
 • Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
  • demisie;
  • constatarea      şi    sancţionarea,      în    condiţiile    Legii   nr.    176/2010,     cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate; c)schimbarea            domiciliului    într-o       altă  unitate                  administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;
 • lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
 • imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 • condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de  individualizare a executării pedepsei;
 • punerea sub interdicţie judecătorească;
 • pierderea drepturilor electorale;
 • pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
 • condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;
 • deces.
 • Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.
 • Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.
 • În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art.10 precum şi consilierului local.
 • Consiliul local are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local.
 • În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local ,precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.
 • Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art.10, consilierului local şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
 • Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei. Referatul este însoţit de acte justificative.
 • Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.
 • În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local.Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 10, consilierului local şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
 • În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.
 • În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii administrativ-teritoriale, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.
 • Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 5, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.
 • Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
 • Încetarea mandatului de consilier local în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii administrativ- teritoriale, primarului, preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art.10.
 • Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.
 • În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
 • De la data încetării mandatului, consilierul local:
  • nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar

pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;

 • nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
  • nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

Articolul 49

Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier

(1) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 48 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de viceprimar. (2)Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 36.

CAPITOLUL IX

Drepturile şi   obligaţiile aleşilor locali

Articolul 50

Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali

(1) După declararea ca legal constituit a consiliului local consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local semnată de primar şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

 • Modelul legitimaţiei de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
 • Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.
 • Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului,

cu titlu evocativ.

Articolul 51

Protecţia aleşilor locali

 • Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.
 • Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice

exprimate în exercitarea mandatului.

 • Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
 • Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.
 • De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Articolul 52

Grupurile de consilieri locali

 • Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
 • Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
 • Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis

al majorităţii membrilor grupului.

 • Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.
 • Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
 • În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Articolul 53

Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior

 • Consilierul local, al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.
 • Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar-artistice.

Articolul 54

Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative

Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Articolul 55

Indemnizaţia

(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, au dreptul la o indemnizație lunară.

(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative.

 • Consilierii locali, au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.
 • Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.
 • Consilierilor locali li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 37 alin. (2)
 • Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
 • Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
 • Consilierii locali, care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Articolul 56

Formarea profesională

 • Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.
 • Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.
 • Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Articolul 57

Accesul la informaţii

 • Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
 • Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Articolul 58

Dreptul la asociere

Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

CAPITOLUL X

Obligaţiile aleşilor locali

Articolul 59

Respectarea legii

 • Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
 • Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Articolul 60

Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului local, sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

Articolul 61

Buna-credinţă şi fidelitatea

Consilierii locali aflaţi în serviciul colectivităţii locale au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Articolul 62

Probitatea şi discreţia profesională

Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Articolul 63

Cinstea şi corectitudinea

 • În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
 • Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

Articolul 64

Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali

 • Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
 • Fiecare consilier local sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
 • În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.
 • În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

Articolul 65

Transparenţa activităţii

 • Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.
 • Consilierii locali pot adresa întrebări şi interpelări primarului si viceprimarului.
 • Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.
 • Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local.
 • Consilierii locali pot exprima opinii politice.
 • Cei vizaţi direct sau indirect de aceste opinii pot răspunde, de regulă, imediat sau dacă este posibil la următoarea şedinţă a consiliului local
 • Cel care a exprimat opinia politică poate comenta răspunsul imediat după prezentarea acestuia numai cu acordul preşedintelui de şedinţă.

CAPITOLUL XI

Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese

Articolul 66

Regimul incompatibilităţilor

 • Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului cod.

Articolul 67

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali

 • Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
  • soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
  • orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
  • o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
  • o altă autoritate din care face parte;
  • orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
  • asociaţie sau fundaţie din care face parte.
 • În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
 • Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
 • Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Articolul 68

Declaraţia de interese şi declaraţia de avere

Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 69

Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL XII

Răspunderea aleşilor locali

Articolul 70

Tipurile de răspundere a aleşilor locali

Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.

Articolul 71

Răspunderea consilierilor locali

 • Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
 • În procesul-verbal al şedinţei consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local se menţionează în mod expres votul acestuia.

Articolul 72

Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

 • Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor prezentului cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
  • avertismentul;
  • chemarea la ordine;
  • retragerea cuvântului;
 • eliminarea din sala de şedinţă;
 • excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de

specialitate;

 • diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
 • retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.
 • Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Articolul 73

Avertismentul

La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local şi îl invită să respecte regulamentul.

Articolul 74

Chemarea la ordine

 • Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.
 • Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
 • Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
 • Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Articolul 75

Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală

În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local sau consilier judeţean, după caz, continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Articolul 76

Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

 • În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate.
 • Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în

obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

 • Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
 • Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.
 • În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

Articolul 77

Aplicarea sancţiunilor

 • Sancţiunile prevăzute la art.73 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritatea absolută.
 • Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. e) şi f),

consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

 • Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art.73 alin. (1) lit. a)-d).
 • Sancţiunile prevăzute la art.73 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor, pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.

Articolul 78

Răspunderea aferentă actelor administrative

 • Preşedintele de şedinţă al consiliului local,prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.
 • Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării actelor administrative aparţine exclusiv autorităţilor deliberative. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.
 • În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.
 • Prevederile alin. (1) -(3) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

Articolul 79

Contravenţii şi sancţiuni

 • Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
  • neprezentarea de către aleşii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din

culpa lor;

 • Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la

1.000 lei la 5.000 lei.

 • Constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de remediere şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local, în condiţiile legii.
 • Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu

prevederile legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor.

Articolul 80

Dispoziţii finale

Prezentul Regulament poate fi modificat şi/sau completat, după caz, prin Hotărâre de Consiliul Local.

Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţa publică, în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.