Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regulamentul Intern

REGULAMENT INTERN

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI COMUNEI MOISEI

CONSIDERAȚII GENERALE

Regulamentul intern constituie documentul-cadru care trebuie să asigure desfășurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui funcţionar public şi personal contractual, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea și disciplina muncii, drepturile și obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă al angajaţilor, recompensele și sancţiunile ce pot fi aplicate.

Prezentul regulament se aplică tuturor funcţionarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Moisei, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, precum și altor persoane delegate de către operatorii economici sau unităţi bugetare, pentru prestarea unei activităţi în incinta instituţiei.

Prezentul regulament s-a întocmit în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancţionarea corupţiei.

CAPITOLUL I

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI A ÎNLĂTURĂRII  ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII

Art. 1. (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi  îngrădit.

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc ori într-o anumită profesie.

(4) Orice contract de muncă ce încalcă aceste principii este nul de drept. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii și angajatorii.

(5) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă.

Art. 2. (1) Orice funcţionar public sau salariat beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăsurate, de protecţie socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnităţii și a constiinţei sale fără nicio discriminare.

(2) Tuturor funcţionarilor publici și salariaţilor le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, precum și dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

Art. 3. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii și al bunei credinţe. Pentru buna desfășurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc în condiţiile legii.

CAPITOLUL II

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONDUCERII EXECUTIVE A PRIMĂRIEI

Art. 4. Conducerii executive a Primăriei Comunei Moisei îi revin următoarele drepturi:

a) să organizeze şi să conducă activitatea pe principii de competenţă profesională, credibilitate şi eficienţă economică;

b) să stabilească organizarea şi funcţionarea primăriei prin definirea obiectivelor, programelor, bugetelor şi indicatorilor de performanţă;

c) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;

d) să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă și raporturi de serviciu;

e) să impună respectarea disciplinei muncii;

f) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu angajaţilor, sub rezerva legalităţii lor;

g) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi a prezentului Regulament intern.

Art. 5. Conducerii executive a Primariei Comunei Moisei îi revin următoarele obligații:

a) asigurarea dotărilor necesare desfășurării activităţii angajaţilor (spaţiu în birouri, mobilier, tehnică de calcul, rechizite, diverse materiale);

b) asigurarea condiţiilor normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică și urmărirea utilizării eficiente a timpului de muncă;

c) acordarea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare tuturor funcţionarilor publici și salariaţilor, în raport cu funcţia deţinută și munca efectiv prestată;

d) asigurarea de șanse și tratament egale între angajaţi, femei și bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚIILE  PERSONALULUI  DE CONDUCERE/COORDONARE

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Art. 6. Personalul de conducere/coordonare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului are obligaţia de a organiza și coordona activitatea funcţionarilor publici și salariaţilor din subordine, de a întări ordinea și disciplina. În acest sens, șeful sau responsabilul de compartiment are următoarele sarcini:

a) stabilirea atribuţiilor și răspunderilor pentru fiecare funcţionar public și salariat din cadrul compartimentului, în raport cu pregătirea profesională, experienţa dobândită și rezultatele obţinute în activitatea profesională;

b) sprijinirea propunerilor și iniţiativelor motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii publice, precum și a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;

c) crearea cadrului necesar pentru cunoașterea de către toţi angajaţii a legislaţiei în vigoare, cu deosebire a celei care vizează direct activităţile specifice instituţiei;

d) asigurarea păstrării secretului de serviciu la primirea, întocmirea, multiplicarea, difuzarea și păstrarea documentelor clasificate;

e) urmărirea respectării circuitului normal al informaţiilor și perfecţionării sistemului informaţional al instituţiei, respectiv urmărirea încadrării în termene a personalului de execuţie cu privire la sarcinile de serviciu;

f) asigurarea instruirii personalului pentru respectarea pe toată durata programului de muncă, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor privind securitatea şi sănătatea muncii, a normelor privind protecţia mediului și a normelor igienico-sanitare;

g) exercitarea îndrumării, coordonării și controlului permanent al activităţii personalului din cadrul compartimentelor, în scopul realizării integrale și la termenele stabilite a sarcinilor ce le revin, conform Regulamentului de organizare și funcţionare, a legislaţiei în vigoare, a hotărârilor Consiliului Local, a notelor de serviciu și a dispoziţiilor emise de către primar, precum și din programele de activitate elaborate;

h) elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentară a angajaţilor care aduc un aport deosebit la bunul mers al activităţii ce o desfășoară;

i) sancţionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care încalcă cu vinovăţie obligaţiile de serviciu ce le revin sau normele de conduită în instituţie;

j) în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine;

k) să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii;

l) elaborarea unor note de serviciu cu privire la unele activităţi solicitate a fi executate de către personalul din subordine.

CAPITOLUL IV

INTERDICȚII APLICABILE FUNCȚIONARILOR PUBLICI DE CONDUCERE

Art. 7. Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici:

a) supremaţia Constituţiei și a legii;

b) prioritatea interesului public;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor și instituţiilor publice;

d) profesionalismul;

e) imparţialitatea și independenţa;

f) integritatea morală;

g) libertatea gândirii și a exprimării;

h) cinstea și corectitudinea;

i) deschiderea și transparenţa;

j) responsabilitatea și răspunderea.

Art. 8. Pentru aducerea la îndeplinire a acestor obligaţii, șefii de compartimente vor fi sprijiniţi de conducerea executivă, respectiv de primar, viceprimar și secretarul general al UAT.

CAPITOLUL V

OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR

A. Obligaţii generale

Art. 9. Salariaţii aparatului de specialitate al primarului, funcţionarii publici sau personalul contractual cu contract individual de muncă, indiferent de locul de muncă unde își desfășoară activitatea, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare, au următoarele obligaţii:

a) să îndeplinească cu fidelitate, conștiinciozitate și la termenele prevăzute îndatoririle de serviciu stabilite prin fișa postului, nota de serviciu și să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;

b) să nu desfăşoare în incinta instituţiei activităţi cu caracter politic, în sprijinul partidelor politice, organizaţiilor sau asociaţiilor de acest fel, în timpul programului;

c) să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii declaraţia de avere la numirea într-o funcţie publică sau la încetarea raportului de serviciu și să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii;

d) să respecte legislaţia în vigoare, hotărârile Consiliului Local și dispoziţiile primarului și să aducă la îndeplinire sarcinile primite din partea superiorului ierarhic;

e) să-și perfecţioneze continuu nivelul de pregătire profesională, atât prin studiul individual, cât și prin cursurile organizate de către instituţii ale statului, precum Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, în colaborare cu Agenţia Națională a Funcţionarilor Publici sau cu alte instituţii abilitate potrivit legii;

f) să păstreze secretul de serviciu în activităţile de primire, întocmire, multiplicare, difuzare și păstrare a documentelor cu caracter secret;

g) să respecte programul de muncă stabilit în instituţie, urmărind folosirea cu eficienţă maximă a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

h) să se prezinte la serviciu într-o ţinută vestimentară decentă și adecvată și să manifeste un comportament civilizat și demn în relaţiile cu colegii și ceilalţi salariaţi din instituţie, să manifeste solicitudine și respect în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei;

i) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa alcoolului sau să consume băuturi alcoolice în timpul orelor de program; persoanele aflate în această situaţie vor fi obligate să părăsească instituţia, urmând a se lua măsuri de sancţionare a lor, aceste fapte fiind considerate abateri disciplinare și se sancţionează conform prevederilor legale;

j) să se înscrie în condicile de prezenţă constituite, ori de câte ori intervin deplasări în interesul serviciului, în localitate sau în alte localităţi; pentru interese personale, ieșirea din instituţie se va face numai cu aprobarea superiorului ierarhic, după caz;

k) să-și însusească și să respecte normele legale de prevenire și stingere a incendiilor, normele de protecţia muncii, normele de protecţia mediului și cele igienico-sanitare;

l) să păstreze în condiţii corespunzătoare toate bunurile mobile și imobile din dotarea instituţiei și să folosească în mod judicios rechizitele;

m) conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Local, să pună la dispoziţia consilierilor locali documentele sau informaţiile solicitate, cu acordul secretarului și al primarului;

n) să anunţe imediat pierderea legitimaţiei de serviciu persoanelor însărcinate cu realizarea atribuţiilor privind activitatea de resurse umane, pentru luarea măsurilor ce se impun;

o) să asigure corecta utilizare a bunurilor din dotare: aparatura de calcul, mobilier, etc.;

p) să deconecteze la sfârșitul programului de lucru aparatura electrică, electronică sau alte instalaţii electrice din dotare;

r) pentru păstrarea în siguranţă a documentelor, acestea vor fi închise la sfârsitul programului de lucru în fişete, dulapuri;

s) să răspundă direct de documentele întocmite și/sau semnate în cadrul compartimentului, respectiv să prezinte aceste documente cu identificarea personală a celor care le-au elaborat, respectiv să le semneze.

B. Obligaţii ce revin funcționarilor publici prevăzute de normele de conduită profesională

Art. 10. Funcţionarii publici, în conformitate cu normele de conduită, au următoarele obligaţii:

a) să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică;

b) în exercitarea funcţiei publice, să aibă un comportament profesionist și să asigure, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câstiga și a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea și eficacitatea autorităţilor și instituţiilor publice;

c) prin actele și faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării și să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

d) să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute;

e) să apere în mod loial prestigiul instituției în care își desfășoară activitatea și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

f) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public și să nu remită documentele care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, decât cu acordul primarului. Această obligaţie nu reprezintă o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii;

g) în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să respecte demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care își desfășoară activitatea;

h) în activitatea lor, să respecte libertatea opiniilor și să nu se lase influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

i) în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii publice în care își desfășoară activitatea, precum și cu persoanele fizice sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine și amabilitate;

j) să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei și demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii în care îsi desfășoară activitatea, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

1) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

2) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

3) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

k) să adopte o atitudine imparţială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii și a autorităţilor publice, prin:

  • promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeași categorie de situaţii de fapt;
  • eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte;

l) să promoveze o imagine favorabilă ţării și autorităţii pe care o reprezintă în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii și alte activităţi cu caracter internaţional;

m) în deplasările externe, să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol; le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă;

n) în procesul de luare a deciziilor, să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial;

o) să asigure ocrotirea proprietăţii publice și private a statului și a UAT, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar;

p) să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparţinând autorităţii numai pentru desfășurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute;

r) să propună si să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale;

s) să respecte orice normă de conduită profesională stabilită de legislația în vigoare.

CAPITOLUL VI

COMUNICARE ȘI LIMITE DE COMPETENȚĂ

Art. 11. (1) Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea Primăriei, precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de Primar, în condiţiile legii.

(2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Primar.

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Primăriei.

(4) Funcţionarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii.

(5) Funcţionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice.

Art. 12. (1) În cazurile prevăzute la art. 11 alin. (4) şi (5), funcţionarii publici nu pot utiliza informaţii şi date la care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile art. 11 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(2) În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, funcţionarii publici îşi pot exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. Art. 11 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 13. Funcţionarii publici îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL VII

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC

Art. 14. (1) Accesul la internet se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activităţi de comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă, instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc;

(2) Se permit download-uri (descărcari de pe Internet) exclusiv în cazul în care fișierele descărcate sunt necesare activităţii din cadrul instituţiei.

(3) Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe Internet, abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin poșta electronică.

(4) Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de acces, informaţia descărcată și adresa de IP fiind monitorizate.

Art. 15. (1) Publicarea pe internet a datelor, imaginilor și informaţiilor referitoare la activitatea instituției se va face numai cu aprobarea scrisă a celor în drept şi de către persoanele autorizate în acest sens.

(2) Răspunderea pentru corectitudinea si actualitatea datelor publicate pe site-ul propriu sau prin participările la licitaţiile electronice revine proprietarului informaţiei si nu operatorului sau realizatorului.

(3) Fiecare compartiment din cadrul aparatului propriu de specialitate sau instituţie din subordinea Consiliului Local, care furnizează date pentru a fi publicate pe internet, este obligat/obligată să întocmească un dosar, organizat cronologic, cu paginile web realizate, listate după publicare.

(4) Sunt interzise publicitatea și sondajele în scopuri electorale sau economice pe portalul Primăriei, cu excepția prezentării oportunităţilor, aspectelor culturale sau economice locale.

Art. 16. Este interzis accesul neautorizat în spaţiile digitale, altele decât cele locale sau cele publice din reţea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea fișierelor în mod neautorizat din reţea.

Art. 17. Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, parolă, drepturi partajate în sistem de acces la resurse și la internet.

Art. 18. Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum și a altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul și protocoalele de funcţionare a reţelei de calculatoare sau a poștei electronice.

Art. 19. Comunicarea prin adresă electronică, oficială, tip notă internă, se face cu acordul scris al persoanelor cu funcţii de conducere, ca și în cazul suportului de hârtie, urma păstrându-se la emitent.

Art. 20. (1) Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea acesteia, asupra fișierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă modificarea fișierelor sursă, ștergerea lor, intervenţia asupra bazelor de date altfel decât prin programele implementate.

(2) Pentru orice incident informatic se solicită intervenţia persoanelor competente şi abilitate ce vor analiza și adopta măsuri de remediere.

(3) După caz, soluţionarea constă în intervenţie post-garanţie, intervenţie furnizor în intervalul de garanţie sau service externalizat.

Art. 21. Fiecare utilizator răspunde pentru modul în care își folosește calculatorul din dotare, dar și pentru modul în care folosește rețeaua internă, Internetul și poșta electronică (unde este cazul).

Art. 22. Achiziţiile în domeniul IT (tehnică de calcul, echipamente de comunicaţii și soft) se fac numai la recomandarea tehnică a specialiştilor, respectiv în urma analizei şi aprobării conducerii instituţiei, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 23. (1) Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva pierderii lor accidentale, ele vor fi salvate pe diferiţi suporţi.

(2) Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor pierderi accidentale se vor realiza periodic copii de siguranță.

(3) Documentele şedinţelor de consiliu, dispoziţiile de primar şi alte documente ce vor fi indicate de conducerea Primăriei, vor fi salvate dupa fiecare sedinţă, respectiv după ce sunt elaborate şi aprobate, pe reţea și semestrial pe CD.

Art. 24. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru și în interesul serviciului, atât în timpul orelor de program, cât și în afara acestuia. Este cu desavârșire interzisă instalarea sau copierea altor programe decât cele care au fost instalate iniţial pe sistemele de calcul din patrimoniu.

Art. 25. Este obligatorie respectarea normelor de protecţia muncii la folosirea tehnicii sub tensiune, folosirea cablurilor izolante, a mufelor originale, fără improvizaţii.

CAPITOLUL VIII

ORGANIZAREA TIMPULUI  DE MUNCĂ

Art. 26. Durata saptamânii de muncă este de 5 zile lucrătoare.

Art. 27. Programul de muncă în incinta Primăriei Comunei Moisei se stabilește astfel: de luni pâna vineri programul de muncă începe la ora 8:00 și se termină la ora 16.

Art. 28. (1) Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, potrivit legii, funcţionarii publici au dreptul la recuperare sau la plata majorată, în condiţiile legii.

(2) Salariaţii cu contract individual de muncă, la solicitarea angajatorului pot efectua muncă suplimentară cu respectarea prevederilor Codului muncii.

(3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptamână, inclusiv orele suplimentare.

(4) Munca suplimentară efectuată de către salariaţii cu contract individual de muncă se compensează prin timp liber sau ore plătite în conformitate cu dispozițiile Codului muncii.

Art. 29. (1) Evidența zilnică a prezenţei la lucru a salariaţilor se realizează de către personalul responsabil de activitatea de resurse umane, prin condici de prezenţă pentru fiecare compartiment.

(2) Semnarea condicilor de prezenţă de către salariaţi se face personal, la începerea și terminarea programului de lucru.

(3) Controlul asupra prezenței la muncă a angajaților, a învoirilor, a părăsirii unității, absențelor și întârzierilor și în general, asupra justei folosiri a timpului de muncă, se asigură pentru personalul din subordine de către șefii ierarhici direcți.

(4) Învoirea salariaților este permisă numai pentru situații deosebite, cu redistribuirea precisă a sarcinilor către ceilalți membrii ai compartimentului de lucru, astfel încât activitatea să nu fie perturbată, cu consemnarea în condicile de prezență.

Art. 30. Durata zilnică a prezenţei la lucru a salariaţilor conform condicilor de prezenţă se centralizează o dată pe lună, pe baza foilor colective de prezenţă întocmite și semnate de responsabilul cu activitatea de resurse umane.

Art. 31. Personalul responsabil de activitatea de resurse umane-salarizare are obligaţia să facă cel putin o dată pe lună prezenţa inopinată a salariaţilor din cadrul aparatului propriu și să informeze conducerea instituţiei în legătură cu cele constatate.

Art. 32. Programarea concediilor de odihnă se propune de conducerea fiecărui compartiment, după consultarea funcţionarilor publici și a salariaţilor, ţinând seama de necesitatea asigurării continuităţii în executarea sarcinilor specifice și se aprobă de conducerea instituţiei, până cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs, pentru anul următor.

Art. 33. Evidenţa concediilor de odihnă, de boală și a concediilor fără plată și de studii se ţine de către personalul responsabil de activitatea de resurse umane și de către Compartimentul contabilitate.

Art. 34. (1) Funcționarii publici și personalul contractual au dreptul la concedii fără plată, în condițiile legii, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență, a examenelor de an universitar, precum şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență;

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariatilor care nu beneficiază de burse de doctorat;

c) prezentare la concurs în vederea ocuparii unui post în altă unitate.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual au dreptul la concedii fără plată și în următoarele situaţii:

a) îngrijirea copilului bolnav în vârsta de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariata, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleași motive, de concediu fără plată;

b) tratamentul medical efectuat în străinatate, pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude apropiate – copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.

(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor.

(4) Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.

(5) Concediile fără plată acordate în condiţiile alin. (1), lit. a) nu afectează vechimea în muncă.

CAPITOLUL IX

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL

Art. 35. Funcţionarii publici și salariaţii au dreptul și obligaţia să sesizeze nemulţumirile sau comportamentul neprincipial al altor salariaţi.

Art. 36. Sesizarea se va face în scris.

Art. 37. Competenţa de soluţionare a sesizărilor este a primarului, acesta putând delega această competenţă compartimentelor de specialitate.

Art. 38. Termenul de soluţionare a acestor sesizări este de 10 zile.

Art. 39. Dacă din motive bine întemeiate, soluţionarea nu se poate face în termenul stabilit, fiind necesare analize și verificări mai ample, acesta se poate prelungi cu încă 10 zile, petiţionarul urmând a fi încunoștiinţat despre acest aspect.

CAPITOLUL X

RECOMPENSE

Art. 40. Salariaţii care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei, pot fi stimulaţi prin:

  • promovarea în clase, grade și trepte profesionale, conform prevederilor legale;
  • stimulente acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 41. (1) Recompensa se acordă la propunerea scrisă a șefului ierarhic superior și cu aprobarea primarului.

(2) Contestaţiile vizând acordarea recompenselor se vor adresa primarului.

CAPITOLUL XI

SANCȚIUNI DISCIPLINARE

Art. 42. (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţa nemotivată de la serviciu;

d) nerespectarea programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;

k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;

l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;

m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;

n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora.

Art. 43. Sancţiunile disciplinare sunt:

a) mustrarea scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;

d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;

e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

f) destituirea din funcţia publică.

Art. 44. (1) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public.

(2) Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.

(3) Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.

Art. 45. (1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 43, lit. a), mustrarea scrisă, se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, respectiv primar.

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 43 lit. b) – f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancţiunii.

Art. 46. (1) Pentru salariaţii cu contract individual de muncă, sancţiunile prevăzute de Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a) avertismentul scris;

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la litera a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, prin comunicarea în scris cu precizarea obiectului, datei, orei și locului întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostinţă despre săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârsirii faptei.

Art. 47. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Art. 48. Răspunderea contravenţională sau civilă a funcţionarului public se angajează în conformitate cu prevederile Codului administrativ.

Art. 49. Pentru salariaţii cu contract individual de muncă răspunderea patrimonială este reglementată de Codul Muncii.

CAPITOLUL XII

REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

ÎN CADRUL INSTITUȚIEI

Art. 50. Angajatorul organizează activitatea de securitatea muncii prin care se asigură adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protejarea sănătății angajaților, precum și alocarea mijloacelor necesare realizării politicii de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Art. 51. Angajatorul are următoarele obligații:

a) să asigure securitatea și sănătatea angajaților în toate aspectele legate de muncă;

b) să asigure evaluarea și combaterea riscurilor la sursă pentru securitatea și sănătatea angajaților în vederea stabilirii măsurilor de prevenire a accidentării sau îmbolnăvirii profesionale și de îmbunătățire a nivelului de securitate și sănătate în muncă;

c) să verifice încadrarea în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă;

d) să evidențieze riscurile care nu pot fi evitate și să instruiască corespunzător salariații;

e) să stabilească măsuri tehnice, organizatorice și igienico-sanitare de protecția muncii, corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de risc evaluați;

f) să elaboreze instrucțiuni proprii care să detalieze și să particularizeze reglementările legale de securitatea muncii, în raport cu fiecare activitate care se desfășoară;

g) să stabilească în Fișa postului atribuțiile și răspunderile salariaților în domeniul protecției muncii, corespunzător funcției exercitate;

h) să asigure și să controleze prin personalul propriu sau personal extern abilitat, cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor de securitate și sănătate în muncă, precum și a prevederilor legale în domeniu;

i) să asigure periodic instruirea și verificarea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;

j) să asigure dotarea corespunzătoare cu echipament individual de protecție și echipament de lucru;

k) să asigure supravegherea medicală, corespunzător riscurilor la care sunt supuși angajații în procesul muncii și accesul gratuit la serviciul de medicina muncii;

l) să comunice, să cerceteze, să înregistreze, să declare și să țină evidența accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau în legătură cu profesia;

m) să asigure toți salariații impotriva riscului de accidente de muncă și boli profesionale în condițiile legii.

Art. 52. Fiecare salariat are obligația de a avea în grijă propria sănătate și securitate, precum și a altor persoane ce pot fi afectate de acțiunile lui în timpul lucrului, în care scop este obligat să respecte toate prevederile normelor, instrucțiunilor, regulamentelor și procedurilor elaborate în acest sens.

Art. 53. Salariaţii vor desfășura activitatea în așa fel încât să nu expună pericolelor de accidentare sau îmbolnavire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea și instruirea în domeniul protecţiei muncii.

Art. 54. Salariaţii și reprezentanţii lor în domeniu au dreptul să ceară conducatorului autorităţii să ia măsurile cele mai potrivite și au dreptul să prezinte acestuia propunerile de măsuri pentru eliminarea riscului de accidente și îmbolnavire profesională.

Art. 55. Salariatul care, în caz de pericol iminent, părăsește locul de muncă, nu va fi supus la niciun prejudiciu cu excepţia cazului unor acţiuni nejustificate sau al unor neglijenţe grave.

Art. 56. În caz de pericol iminent salariatul va lua măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane, a altor salariaţi și a bunurilor instituţiei.

Art. 57. Conducătorul autorităţii are obligaţia de a lua toate măsurile pentru protejarea vieţii și sănătăţii salariaţilor.

Art. 58. Conducătorul autorităţii va implementa măsurile de asigurare a securităţii și sănătăţii salariaţilor ţinând seama de principiile generale de prevenire.

Art. 59. Salariaţii nu vor fi implicaţi în nicio situaţie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, dar pot răspunde material și financiar pentru degradarea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor achiziţionate de instituţie în scopul asigurării securităţii și sănătăţii muncii.

CAPITOLUL XIII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 60. Prezentul Regulament intern a fost elaborat pe baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 61. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici și personalului contractual, în condiţiile legii.

Art. 62. Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului regulament și de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

Art. 63. În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

Art. 64. Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârsite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 65. Modificările sau completările prezentului regulament se vor face ţinând seama de actele normative în vigoare la data modificării (completării), prin grija personalului cu atribuții în activitatea de resurse umane.

Art. 66. (1) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura fiecărei persoane. Personalul Primăriei Comunei Moisei este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament.

(2) Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament.

Prezentul regulament intră în vigoare de la data adoptării prezentei hotărâri

Elaborat:

Secretar general Comună,

Hojda Vasile