Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Procese verbale / Sumar sedinte 2021

DataOrdinea de zi
21.12.2021
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, județul Maramureș pe anul 2021.
2. Diverse.
14.12.2021
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moisei, județul Maramureș pe anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere pentru impozitele și taxele locale, la debite restante.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului pentru consumul lunar de carburanți, pentru autovehicolul Mitsubishi L 200 MM-27-CLM aflat în dotarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAAC) Moisei.
4. Proiect de hotărâre privind restituirea sumei rămase în urma achiziției din proiectul Extindere Rețelei Electrice de Distribuție Publică în Localitatea Moisei Zona Izvorul Dragoș județul Maramureș.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului procentual anual din masa lemnoasă autorizată spre exploatare ce intră în fondul de conservare și regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale.
7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Moisei.
8. Diverse.
05.11.20211. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții „REABILITARE DRUMURI ÎN COMUNA MOISEI
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru „Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Moisei”
30.10.20211. Proiect de hotarare privind participarea la „Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice” si aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici referitor la proiectul „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala „Dragos Voda” din localitatea Moisei, Judetul Maramures”
2. Proiect de hotarare privind participarea la „Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”si aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici referitor la proiectul „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 din localitatea Moisei, Judetul Maramures”
3. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, conform OG nr. 15/2021, privind proiectul „Modernizare retea de drumuri de interes local in comuna Moisei – Judetul Maramures”
4. Proiect de hotarare privind participarea in cadrul proiectului Together, prepared for emergency situations cod proiect HUSKROUA/8.1/0034, acronim TOGETHER, finantat in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera ENI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2014-2020, Contract de finantare nr. 3528/20.04.2020, cat si asigurarea fondurilor necesare implementarii proiectului anterior mentionat.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare a devizului general estimativ al obiectivului de investitii „Pod peste raul Viseu in zona Valea Ursoaiei, localitatea Moisei, judetul Maramures”
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare, Devizului general (Cheltuieli Totale, Cheltuieli Eligibile si Cheltuieli Neeligibile) si a Indicatorilor tehnico-economici si sustinerea de la Bugetul local a Cheltuielilor Neeligibile in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny”, a obiectivului de investitii „Extindere retea de apa in comuna Moisei, judetul Maramures”.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare, Devizului general (Cheltuieli Totale, Cheltuieli Eligibile si Cheltuieli Neeligibile) si a Indicatorilor tehnico-economici si sustinerea de la Bugetul local a Cheltuielilor Neeligibile in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny”, a obiectivului de investitii „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Moisei, judetul Maramures.
15.10.20211. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Moisei pe anul 2021
2. Diverse
30.09.20211. Proiect de hotarare privind numirea reprezentanților Consiliului Local Moisei în consiliile de administrație ale unităților școlare din comuna Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității Invatamantului pentru anul școlar 2021-2022
2. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului 2792 situat în comuna Moisei, identificat in cartea funciara 51228 a comunei Moisei, cu nr. cadastral 51228, din domeniul public al comunei Moisei în domeniul public al statului, în vederea darii in administrarea Ministerului Apararii Nationale
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2021
31.08.20211. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021,prin alocarea unui sprijin financiar în bani, cultelor religioase din venituri extrabugetare (Silvicultură).
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții, a Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Moisei, aprobate prin HCL nr. 44 din 29 iulie 2013 cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Moisei.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului nr.2509/08.07.2021 de colectare a deșeurilor municipale din comuna Moisei și a actului adițional nr.1/13.08.2021 la contract; a contractului 2510/08.07.2021 de salubrizare și a actului adițional nr.1/13.08.2021 la contractul de salubrizare, încheiate cu societatea comercială HERODOT GRUP SRL.
30.07.20211. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării prețului de pornire la licitație/negociere pe anul 2021, pentru masa lemnoasa din specia molid, brad, larice, alte rasinoase si foioase din fondul forestier proprietate publica a Comunei Moisei.
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cuprins in Anexa nr. 1 a HCL mr. 3/25.01.2016, poziția 146 a Dispensarului Uman la finalizarea procedurilor de achiziții de furnizare produse în cadrul proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”
3. Diverse.
30.06.2021
1. Raportul Serviciului Apă-Canal pe anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moisei prin înregistrarea rețelei de canalizare, realizată în cadrul proiectului ”Extinderea rețelei publice de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Moisei, județul Maramureș”.
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Moisei, Jud. Maramureș, pe anul 2021, precum și aprobarea realizării unei baze de date GIS (Sistem Informațional Geografic) și RENNS (Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale) cu adresele administrative la nivelul întregului UAT Moisei.
4. Diverse.
31.05.20211. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moisei prin înregistrarea rețelei de canalizare, realizată în cadrul proiectului ”Extinderea rețelei publice de canalizare a aapelor uzate menajere în comuna Moisei, județul Maramureș”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice conform dispozițiilor nr. 1/12.11.2018, nr. 2/11.06.2019, nr. 3/16.10.2019 și nr. 4/18.05.2020 privind obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei publice de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Moisei, județul Maramureș”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului maxim în vederea achiziționării de servicii de exploatare a cantității de 149mc masă lemnoasă din tăieri de igienă partida Valea Boului conform APV nr. 5967, proprietate publică a comunei Moisei, precum și stabilirea modului de valorificare.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 20 mp din spațiul cu destinație de bibliotecă școlară situată în imobilul în care funcționează Școala Gimnazială ”Dragoș Vodă” Moisei, pentru funcționarea Asociației Susținem Școala Gimnazială ”Dragoș Vodă” Moisei.
29.04.20211. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Moisei, Județul Maramureș, pentru anul 2021.
2. Diverse
16.04.2021Depunerea jurământului de către dl consilier supleant, Tomoiagă Gheorghe – PER
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cuprins în Anexa 1 la HCL nr.3/25.01.2016, poziția 152 a Grădiniței Moisei Lunca de Jos la finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului ”Modernizare Grădiniță în Localitatea Moisei, Comuna Moisei, Județul Maramureș.”
29.03.20211. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Moisei la Asociația Comunelor din România.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România.
3. Proiect de hotărâre privind înființarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei.
4. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor din fondul forestier prorpietate publică a comunei Moisei.
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Moisei în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNIEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestiunea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM.
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADIGIDM MM în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale din aceleași materiale.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din partea CEC BANK SA.
9. Diverse
26.02.20211. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului de pornire/negociere pe anul 2021, pentru masa lemnoasă din specia molid, brad, larice, alte rășinoase și foioase din fondul forestier, proprietate publică a comunei.
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct, video și audio a ședințelor consiliului local al comunei Moisei și aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public.
3. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare în anul 2021.
4. Diverse.
29.01.20211. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza comunei Moisei, pentru anul școlar 2021-2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aderarea UAT Comuna Moisei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct video și audio a ședințelor consiliului local al comunei Moisei și aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes local.
5. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției ”Extindere sistem de canalizare în comuna Moisei”.
Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției ” Proiect Transfrontalier”.
6. Diverse
Se suplimentează ordinea de zi cu
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și indicatorii tehnico economici al obiectului de investiție ”Modernizare drum comunal DC1, Dealul Moiseiului – Mănăstirea Moiseiului”.
18.01.20211. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul nr.2385/15.07.2020 de colectare a deșeurilor municipale din comuna Moisei, încheiat cu societatea comercială HERODOT GRUP SRL cod unic de înregistrare RO 14339466.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din pareta CEC BANK S.A.