Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 1/18.01.2021

privind  aprobarea  actului adițional nr. 1  la contractul  nr. 2385/15.07.2020 de colectare a deseurilor municipale din comuna Moisei, încheiat cu societatea comercială  HERODOT GRUP S.R.L. , cod unic de înregistrare RO 14339466;

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 18.01.2021

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului comunei ,  nr.  418 din 15 01.2021;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul  aparatului  de specialit  al primarului Nr. 417 din 15.01.2021 .

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Moisei  ;

-Avizul de legalitate al secretarului general ;

În conformitate cu:

-Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciilor de  salubrizare  a  localităților,  cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificare a și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgență  a  Guvernului  nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

-Dispozițiile art. 129 alin.2, lit. d), alin. 7 lit. n) din O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1- Se aprobă  actul adițional nr. 1  la contractul  nr. 2385/15.07.2020 de colectare a deseurilor municipale din comuna Moisei, încheiat cu societatea comercială  HERODOT GRUP S.R.L. , cod unic de înregistrare RO 14339466;

Art.2 Primarul comunei Moisei, domnul Tomoiagă Grigore  , va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și va semna actul adițional la contractul de colectare a deșeurilor municipale prevăzut la art. 1 .

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

Instituției Prefectului-Maramureș.

 Primarului comunei Moisei ;

Compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului ;

Societății comerciale HERODO T GRUP S.R. L.,

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  , 14 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.