Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 10/26.02.2021

privind transmiterea integrală , video şi audio, a şedinţelor Consiliului local al comunei Moisei şi aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizională şi de creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documentele de interes public

Consiliului local al comunei Moisei întrunit în ședință ordinară la data de  26.02.2021

             Având în vedere:

              -Referatul de aprobare, întocmit de către consilierul local Coman Grigore, înregistrat cu nr. 1513 din 17.02.2021.

              -Raportul compartimentului de specialitate nr. 1760 din 25.02.2021.

              -Avizul comisiei pentru administraţie publică juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, relaţii externe, familie, asistenţă socială şi protecţia copilului.

              În baza  art.197 alin 4) şi alin 5) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi comletările ulterioare ;

– Art.1, art. 2 alin.1 lit.a – b), art.5) alin 1) lit.a – i), alin 4 lit.a) din legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

              -Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

              În temeiul prevederilor art.129 alin.2), lit c), art.138 alin.1), art.139 alin.1), art.art.196 alin. 1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                        HOTĂRĂŞTE:

             Art.1.Realizarea unei pagini web proprii a primăriei Moisei.

             Art.2.Transmiterea integrală , video şi audio, a unor şedinţe  cu aprobarea prealabilă a consiliului local, prin filmarea şi înregistrarea acestora.

            Art.3. Pentru a asigura caracterul public al şedinţelor conform art.138 alin.1 din Codul Administrativ al României, acestea vor fi transmise integral  pe pagina web a primăriei Moisei sau pe pagina de facebook până la realizarea unui site web propriu, fie pe altă platformă cu acces online(youtube, etc), pe un cont dedicat consiliului local Moisei.

            După încheierea şedinţei, înregistrarea va fi disponibilă public, în conformitate cu prevederile  art. 2  și art.4 din prezenta hotărâre .

            Art.4.Aparatul de specialitate al primarului are obligaţia de a publica pe pagina  de internet a primăriei Moisei următoarele materiale:

           1.Documente în legătură cu achiziţiile publice;

           2.Documente în legătură cu ocuparea funcţiilor publice;

           3.Documente financiare în legătură cu bugetul de venituri şi cheltuieli;

            a)Proiectul de buget;

            b)Bugetul aprobat;

            c)Toate rectificările bugetare aprobate;

            d)Execuţia bugetară, trimestrial şi anual;

            e)Lista obiectivelor de investiţii cu indicarea surselor de finanţare;

            4.Materiale în legătură cu activitatea consiliului local;

             a)Lista consilierilor locali;

             b)Comisiile de specialitate;

             c)Convocatoarele şedinţelor de consiliu local( inclusiv data, ora şi locul de desfăşurare);

             d)Hotărârile adoptate de consiliul local;

             e)Proiectele de hotărâre ale consiliului local însoţite de toată documentaţia aferentă;

             f)Înregistrările video şi audio ale şedinţelor  consiliului local;

             g)Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local;

  h)Raport  anual de activitate al consilierilor locali și al  viceprimarului  ;

            5.Materiale în legătură cu activitatea primăriei Moisei;

            a)Primar, atribuţii;

            b)Viceprimar, atribuţii;

            c)Sediul primăriei, date de contact;

            d)Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei şi a insituţiilor publice din  subordinea consiliului local Moisei;

            e)Registru de dispoziţii primar;

            f)Programele şi strategiile UAT Moisei;

            g)Raportul anual de activitate al primarului

           6.Adresa la care sunt disponibile înregistrările şedinţelor consiliului local.

            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:

             –  Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş,

             –  Primarului comunei Moisei,

             – Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului comunei Moisei.

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.