Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 11/26.02.2021

privind reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride și stabilirea procedurii și criteriilor de acordare a acesteia

Consiliul local al comunei Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Având în vedere :

Cererea domnului Drule  Beniamin Gheorghe ,înregistrată la noi sub nr. 1541 /18.02.2021

– Expunerea de motive a Primarului comunei Moisei , privind reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride și stabilirea procedurii și criteriilor de acordare a acesteia;

În baza prevederilor art.470, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

– Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată;

              În temeiul prevederilor art.129 alin.4), lit c), art.139 alin.1), art.art.196 alin. 1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1-Se aprobă, începând cu data de  01.01.2022  reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride aparținând persoanelor fizice și juridice, înregistrate în evidențele Compartimentului  Impozite și Taxe Locale,  până la data de 31.12.2021 .

Art.2 – Se aprobă criteriile și procedura reducerii cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride aparținând persoanelor fizice și juridice, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art.4– .Prezenta hotărâre se comunică:

             –  Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş,

             –  Primarului comunei Moisei,

             – Compartimentului Impozite și Taxe Locale

              -Persoanelor interesate Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 0 abțineri , împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri

Documentul poate fi consultat aici.