Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 12/29.03.2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tomoiagă Sorin- Ion  şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Moisei  la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2021

Având în vedere :


 -Demisia domnului consilier Tomoiagă Sorin Ion, înregistrată la primăria comunei Moisei  sub nr. 3170 la data de 29.03.2021 și prezentată  secretarului general .
-Referatul constatator, semnat de către primar și secretarul general conform art. 204 alin. 10  înregistrat sub nr.3176 din data de 29.03.2021

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Moisei ,precum și

-Avizul de legalitate al secretarului general ;
-Ţinând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6)  alin. (7) , alin. (10) și  alin. 17   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,precum și ale art. 10 și 48 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Moisei, aprobat prin H.C.L. nr. 16 din 09.06.2020.
         În temeiul art. 129 ,art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local Moisei
adoptă prezenta ,


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se ia act de demisia domnului Tomoiagă Sorin-Ion , consilier local ales la alegerile locale din 27 septembrie 2020, pe lista de candidaţi al  Partidului Ecologist Român   şi se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul Consiliului Local Moisei  .

Art.2. Se declară vacant locul ocupat de domnul Tomoiagă Sorin-Ion  în cadrul Consiliului Local al comunei Moisei .

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

– Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureș,

– Primarul comunei Moisei,

– Judecătoriei Vișeu de Sus

– Dl. Tomoiagă Sorin -Ion

– Compartimentelor de specialitate

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 13 consilieri .