Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea nr. 13/29.03.2021

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2021

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 1. art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 2. art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 3. art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
 4. art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene Maramureș1) a Asociaţiei Comunelor din România;
 6. Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România,

luând act de:

 1. referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Moisei  în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2893/22.03. 2021;
 2. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr. 2894/22.03 2021;
 3.  precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Moisei constatând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun, apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din România la această Asociaţie, știut fiind faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic,

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (7), art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f), art. 148 alin. (2), art. 154 alin. (1) și alin. (6), art. 196 alin. (1) lit. a), precum şi ale art. 197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI MOISEI  2) adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se aprobă aderarea comunei Moisei  la Asociaţia Comunelor din România, însuşind prevederile Statutului acesteia.

               (2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul comunei Moisei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local ;

            (3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Moisei și al instituțiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.

         Art. 2. – Reprezentarea comunei Moisei   în cadrul Asociaţiei Comunelor din România, precum și în cel al Filialei Județene Maramureș   a Asociației Comunelor din România, se asigură de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţia primarului comunei.

         Art. 3. – Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau de aderare la Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Moisei.

Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege:

 1. primarului comunei Moisei ;
 2. prefectului judeţului Maramureș1);
 3. președintelui Asociației Comunelor din România;
 4. președintelui Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România.

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea:

 1. în Monitorul Oficial Local al Comunei Moisei;
 2. pe pagina de internet, la adresa: www. primariamoisei.ro

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 1 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .