Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr.14/29.03.2021

 privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din partea CEC Bank S.A

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2021

luând act de:

  • Expunerea de motive NR. 2905/23.03.2021 a Primarului comunei Moisei;
  •  Raportul compartimentului de resort nr. 2906/22.03.2021 din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
  • Avizul comisiei economice din cadrul Consiliului Local al comunei Moisei;
  • Avizul de legalitate al secretarului general;
  • Scrisoarea de garanție nr. 3904 din 29.08.2017, având Contractul de Finanțare nr. C 0720AM00021662600372 din data de  26.06.2017 încheiat cu A.F.I.R. privind finantarea proiectului de investiție ”Extinderea rețelei publice de canalizare a apelor uzate menajere în Comuna Moisei, județul Maramureș”, valoare eligibilă a ajutorului financiar nerambursabil de 4.536.199,43 lei, care se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală- PNDR, Submăsura 7.2.

  Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-O.U.G. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale aprobată prin Legea 373/2009;

-Art.2.321 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art.129  alin. 4  lit.b, art.139 alin 3, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Local Moisei adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă prelungirea Scrisorii de garanție  CEC Bank SA nr. 3904 din 29.08.2017 la Contractul de Finanțare nr. C0720AM00021662600372 din data de  26.06.2017, privind finantarea proiectului de investiție ”Extinderea rețelei publice de canalizare a apelor uzate menajere în Comuna Moisei, județul Maramureș”, în valoare de 2.268.097,44 lei, până la data de 26.12.2021;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei Moisei, d-nul Tomoiaga Grigore, ordonator principal de credite.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • Instituția Prefectului – Județul Maramureș,
  • Primarul comunei Moisei, d-nul Tomoiaga Grigore,
  • CEC Bank SA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13 voturi pentru , 1 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .