Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 15/29.03.2021

privind  aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2021

Obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o conditie esentială a managementului fiecărei entități publice, iar cooperarea  pentru  realizarea unei autonomii locale reale, conforme  cu Carta Europeană a Autonomiei Locale  poate  fi realizată prin transpunerea în practică a activităţilor statutare precizate în articolul 5 din Statutul Asociaţiei.

Scopul acordului de cooperare este de a facilita realizarea acestor activităţi statutare de către fiecare entitate publică participantă la prezentul acord, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale și financiare și maximizarea  efectelor vizate prin scopul şi obiectivele programate de asociaţie.

Prezentul acord de cooperare functionează pe baza unui set de reguli stabilite de comun acord, aprobate de reprezentanții legali ai entităților publice participante la acord și prevăzute în acesta,pentru atingerea scopului şi obiectivelor pentru care Filiala Judeţeană Maramureş a fost înfiinţată.

Având în vedere prevederile:

 O.U.G 57/2019 Codul Administrativ; Statutului Filialei Judeșene Maramureș a Asociaţiei Comunelor din România cu modificările și completările ulterioare; Art. 13 din  Legea-cadru privind descentralizarea,  nr. 195/2006 ; art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Legea finanțelor publice locale; Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”; Ordinului ministrului administratiei și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale.  –Legea 227/2015  privind Codul fiscal;

H.G. 1/2016 – Normele de aplicare a Legii 227/2015;

Luând act de ;

a) nota de fundamentare prezentată de către  PRIMARUL COMUNEI  Moisei , în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 2896/22.03./2021 ;

b) Avizul  Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Moisei;

c) raportul de specialitate al Compartimentului Juridic  înregistrat sub nr.2897/2021 

   În temeiul  dispoziţiilor art. 133, alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (9), lit. a), coroborat cu art. 139, alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin.(1), (2), (4) și (5) și art. 243, alin. (1), lit. a) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Moisei  adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – (1) Se aprobă Acordul de cooperare privind organizarea şi desfășurarea activităților statutare prevăzute în statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obligatiile financiare rezultate din  Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existentă a acestuia, se suportă din bugetul local al comuneiMoisei

Art. 2. – Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Moisei  , domnul Tomoiagă Grigore .

Art.  3. – (1) Prezenta hotărâre se comunică:

 Prefectului Judeţului Maramures

 Primarului comunei Moisei ,

 Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România;

 Instituțiilor și persoanelor interesate;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi pentru , 1 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .