Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 16/29.03.2021

privind înregistrarea  Comunei Moisei în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2021

             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

     – Art. 3 și art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/06.12.2010  privind aprobarea realizării Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

    – Pct.  2.2.3.  din  Ordinul nr. 168/14/95/2011  privind  aprobarea  Normelor  Metodologice  pentru implementarea Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

    -Radiograma nr. 148482/03.11.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației referitoare la înrolarea unităților administrativ teritoriale în sistemul ”Ghișeul.ro”

Luând act de:

a) Expunerea de motive a primarului Comunei Moisei înregistrată sub nr. 2884/22.03.2021;

b)  Raportul  Comisiei de specialitate  al Consiliului  Local  Moisei.

c) Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar Contabil înregistrat sub nr. 2885/22.03.2021.

      În temeiul  dispoziţiilor art. 129  alin. (2),  litera b), alin. (4) litera a),  art.133  alin. ( 1), art. 139  alin. (3), litera a), art. 196 alin. (1)  litera a), din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ  cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local Moisei  adoptă prezenta,

                                                        HOTĂRÂRE:

 Art.1. Se aprobă  înregistrarea  Comunei  Moisei  în Sistemul Naţional  Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor  utilizând  cardul  bancar.

Art.2. Comuna  Moisei  va  selecta  furnizorul  de  servicii  de  acceptare  de  plăți electronice  în condițiile legii.

Art.3. Comisionul  bancar  în cazul plăţilor on-line a taxelor, impozitelor şi a altor venituri ale bugetului local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de:

a) contribuabil, pentru  comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată;

b) Comuna  Moisei, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată  percepute de către furnizorul său de servicii de plată.

Art.4.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Primarul Comunei Moisei, judetul Maramureș şi Compartimentul Financiar Contabil.

Art.5.Prezenta  hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afişaj şi se va comunica:

Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramures;

Primarului Comunei Moisei;

Compartimentului Financiar-Contabil;

Instituțiilor și persoanelor interesate;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13 voturi pentru , 1 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .