Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 17/29.03.2021

privind modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM

Având în vedere:

 • Solicitarea nr 137/26.02.2021  a  Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM;
 • Referatul de aprobare nr. 2890/22.03.2021 intocmit de catre primarul comunei Moisei;
 • Raportul de specialitate  Nr. 2891/22.03.2021 al compartimentului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei ;
 • Avizul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local  Moisei
 • Avizul de legalitate al secretarului general,
 • Prevederile art.16 alin.(2) lit.h și art.21 alin.(1)din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM
 • HCL nr. 4/23.01.2006 privind asocierea comunei  Moisei  în cadrul ADIGIDM MM

În baza prevederilor:

 • Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații
 • Hotărârii 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
 • Art.16 alin.(2) lit.h și art.21 alin.(1)din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM
 • Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

          În temeiul prevederilor art.132, art.139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art.605 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Local al Local al Comunei Moisei , intrunit in sedinta ordinară adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:


          ART.1. Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Baia Mare sub numărul 47/22.09.2009 după cum urmează:

         1. Art. 11 aliniat unic lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins:
          (3) „să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul curent. Cotizația pentru primul an este fixată, prin prezentul statut, la 1 leu/an/persoană din unitatea administrativ-teritorială;”                                :

        2. Art.14 se modifică și va avea următorul cuprins:                
        (1) Adunarea generală este organul de conducere al asociației format din toți reprezentanții asociaților.

           (2) Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunarea generală a de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunarea generală viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

           (3) Județul este reprezentat de drept în adunarea generală de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunarea generală unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.” 

        3. La art. 19, după alin. (7), se introduc trei noi aliniate, alin. (8), (9) și (10) cu următorul cuprins:                                  .
          (8) „În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența membrilor la locul desfășurării ședințelor, aceste ședințe se pot desfășura prin mijloace electronice, în sistem tele sau video conferință.”
          (9) „În cazul ședințelor adunării generale a asociaților desfășurate prin mijloace electronice, în sistem de tele sau video conferință, votul se realizează prin apel nominal. Secretarul de ședință va consemna în procesul verbal opțiunea fiecărui membru iar procesul verbal întocmit de acesta, va fi semnat ulterior de președintele asociației.”

        (10) „În cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice, exprimarea votului secret pentru adoptarea hotărârilor ce presupun o asemenea procedură, se va efectua prin transmiterea de mesaje electronice, cu anonimizarea autorului mesajului și a împiedicării votului multiplu.”
          4. La art.25, după alin. (3), se introduc trei noi aliniate, alin. (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:                            .
          (4) „În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența membrilor la locul desfășurării ședințelor, ședințele Consiliului director se pot desfășura prin mijloace electronice, în sistem tele sau video conferință.”            .
          (5) „În cazul ședințelor Consiliului director desfășurate prin mijloace electronice, în sistem de tele sau video conferință, votul se realizează prin apel nominal. Secretarul de ședință va consemna în procesul verbal opțiunea fiecărui membru iar procesul verbal întocmit de acesta, va fi semnat ulterior de către toți participanții la ședință.”                
          (6) „În cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice, exprimarea votului secret pentru adoptarea hotărârilor ce presupun o asemenea procedură, se va efectua prin transmiterea de mesaje electronice, cu anonimizarea autorului mesajului și a împiedicării votului multiplu.”

          ART. 2 Se mandatează primarul Comunei  Moisei, domnul  Tomoiagă Grigore  să voteze în cadrul ședinței Adunării generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș, hotărârea de modificare a Statutului asociației în sensul dispozițiilor cuprinse în prezenta hotărâre.

           .
           ART. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Primarului Comunei  Moisei
 • Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  11 voturi pentru , 1 abțineri ,1 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .