Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 18/16.04.2021

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cuprins in Anexa nr. 1 a HCL nr. 3/25.01.2016, pozitia 152 a Gradinitei Moisei Lunca de Jos la finalizarea lucrarilor in cadrul proiectului ”Modernizare gradinita in localitatea Moisei, comuna Moisei, județul Maramureș”

            Consiliul Local Moisei întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 16.04.2021

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-OUG 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice aprobata prin Legea nr.  493/2003  cu modificările și completările ulterioare

         – Art. 286 alin. 4), art. 287 lit. b),  art. 289 alin. 5 și 6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

            -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

luând act de:

– Referatul de aprobare, nr. 3861 din 14.04.2021. întocmit de primarul comunei Moisei.

– Raportul compartimentului de specialitate nr. 3862 din 14.04.2021.

– Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moisei;

-Avizul de legalitate al secretarului general;

– Proiectul „Modernizare gradinita in localitatea Moisei, comuna Moisei, județul Maramureș”

– Contractul de finanțare nr.  0720EM00011662600156/7.07.2017;

– Procesului verbal de recepție nr. 3575/07.04.2021,întocmit  la finalizarea lucrilor de modernizare ;

– Faptul că avem obligatia de a depune la dosarul cererii de plata transa finala a unei adrese de transmitere către Consiliul Judeţean a Hotărârii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al comunei conform modelului stanadardizat de AFIR al cererii de plată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c), art. 139 alin. 2, art. 196 alin. 1 lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Moisei ,

                                                                 H O T A R A Ş T E:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cuprins in Anexa nr. 1 a HCL nr. 3/25.01.2016, pozitia 152 a Gradinitei Moisei Lunca de Jos la finalizarea lucrarilor in cadrul proiectului ”Modernizare gradinita in localitatea Moisei, comuna Moisei, județul Maramureș”

Art. 2. Valoarea de inventar actualizată a imobilului cuprins in Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/25.01.2016, pozitia 152 este de 3106 mii lei;

Art. 3. Inventarul domeniului public al comunei Moisei, aprobat prin HCL nr. 3/2016, se actualizează corespunzăror .

Art. 4. Se vor face demersurile necesare pentru actualizarea  anexei nr. 3 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Moisei ” adoptat prin  HG nr. 623/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş .

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

– Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureș,

– Primarul comunei Moisei,

– AFIR (Agenția pentru Finanțarea Fondurilor Rurale)

– Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Moisei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 13 consilieri .