Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 3/29.01.2021

Privind aprobarea devizului general actualizat  și  indicatorii tehnico economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 1 DEALUL MOISEIULUI – MANASTIREA MOISEIULUI

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021

Avand in vedere:

• Referatul de aprobare nr. 915/29.01.2021 al Primarului Comunei Moisei;

• Raportul de specialitate nr. 898/28.01.2021 intocmit de Comp. Implementare proiecte ;

• Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cu nr. 252/04.01.2021, inregistrata la Primaria Comunei Moisei cu nr. 32/05.01.2021.

      • OUG. 214/2020 Art. III. – alin.(1) În situaţia în care sumele alocate prin contractele de finanţare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea şi recepţionarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa I, se pot încheia acte adiţionale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

• Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale;

• Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

• Prevederile art. 11, alin. (14) lit.b, lit.c din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

• Prevederile din Anexa nr. 4, pct A, art. 5 din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

• Prevederile H.G. nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate din fonduri publice;

In baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE :

ART. 1. Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico economici  actualizați al  obiectivului de investitii  „ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 1 DEALUL MOISEIULUI – MANASTIREA MOISEIULUI”, conform anexei nr. 1 și 2   care fac  parte integrantă din prezenta hotarâre.

ART. 2. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure din bugetul  local categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program .

ART. 3. Prezenta hotarare va fi comunicată:

– Institutiei Prefectului – Judetul Maramures  pentru verificarea legalitatii,

-Primarului Comunei Moisei

 -Compartimentului Implementări Proiecte finanțate din fonduri interne și externe

-Compartimentului Juridic Achiziții Publice și Monitorizare.

– Compartimentul Contabilitate.

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.