Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 4/29.01.2021

privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat și particular, de  pe raza comunei Moisei, pentru anul scolar 2021-2022

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021.

Având în vedere :

– expunerea de motive a primarului comunei Moisei – dl. Tomoiagă Grigore din care reiese necesitatea si oportunitatea  adoptarii proiectului de hotarare;

– raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Moisei.

– avizul comisiei de învățământ, cultura si sport din cadrul consiliului local al comunei Moisei;

– avizul de legalitate al secretarului general al comunei Moisei ;

– Adresa nr.8838 din 26.10.2020 a Inspectoratului Școlar Județean  Maramures ,privind înaintarea proiectului  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Moisei, pentru anul scolar 2021 -2022 în vederea obtinerii avizului conform .

-avizul conform al ISJ Maramureș Nr.10.071/18.12.2020pentru anul  școlar 2021-2022.

-Văzând prevederile Art. 61 alin 2 din  Legea nr. 1/2011 privind Educatia nationala.

            – Ordinul Ministrului Educatiei Naționale nr. 5599 din 29.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022 .

In conformitate cu art.196 alin.1 lit b ) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ ,Consiliul Local Moiaei ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 . Se aprobă  Rețeaua Școlară a Unitatilor de invatamant preuniversitar de stat și particular din   comuna  Moisei ,jud. Maramureș ,  pentru anul scolar 2021-2022, așa cum este  prevăzută în  anexa nr.1 ce   face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica :

– Institutia Prefectului – Judetul Maramures ;

– Primarului Comunei Moisei – dl. Tomoiagă Grigore ;

– ISJ Maramures ;

-Școala Gimnazială nr. 1 Moisei;

-Școala  Gimnazială  Dragoș Vodă Moisei

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.