Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 5/29.01.2021

Privind aprobarea  planul de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021.

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021

Avand in vedere:

– Raportul de Specialitate al Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei cu nr.2/04.01.2021 prin care se propune aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social conform Legii Nr.416/2001.

            –  Avizul Comisiei de Specialitate al Consiliului Local Moisei ;

-Avizul  secretarului general al comunei Moisei.

             -Prevederile art.6 alin.7 , art.7 alin.1 si art.12 din Legea Nr.416/2001 privind Venitul Minim Garantat cu modificarile si completarile ulterioare ;

         Avand in vedere art.24 din H.G. Nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001.

         In temeiul art. 196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , Consiliul Local Moisei ,                                          

                                                                        H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba planul de acțiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021.

Art.2 Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social au obligatiile de a efectua actiuni si lucrari de interes local in functie de numarul de ore calculate proportional cu cuantumul ajutorului social.

          Art.3 Prezenta hotarare se comunica:

         -Institutia Prefectului – Judetul Maramures;

         -Primarului comunei Moisei;

         -Compartimentului de Asistenta Sociala;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici