Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 6/29.01.2021

privind aderarea U.A.T. Comuna Moisei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021

Având în vedere:

  1. Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
  2. Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Prevederile art.35 alin. (3) şi alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. În baza prevederilor art. 89  alin. (1) coroborat cu prevederile art. 90 alin. (1) , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  6. În baza prevederilor art. 139 alin. (3)  lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  7. În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  8. Referatul de aprobare a primarului  comunei Moisei,dl. Tomoiagă Grigore ;
  9. Avizul comisiei de specialitate  a Consiliul Local al Comunei Moisei
  10. Avizul de legalitate al secretarului

Consiliul Local al Comunei Moisei, judeţul Maramureș

HOTĂREŞTE:

Art.1. Se aprobă aderarea U.A.T. Comuna Moisei în calitate de membru fondator, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, constituită în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare a teritoriului ITI Munții Rodnei, în conformitate cu prevederile Statutului și Actului Constitutiv ale Asociaţiei, pe care și le însușește în totalitate.

Art.2. Se mandatează  primarul comunei Moisei ,domnul Tomoiagă Grigore , să reprezinte U.A.T. Comuna Moisei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei și să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

Art.3. Se aprobă plata contribuției în cuantum de 100 lei în vederea constituirii patrimoniului inițial al Asociației, respectiv plata cotizației anuale în cuantum de 10.000 lei.

Art.4. Se aprobă plata unei cote părți în valoare de  4,54%, din costul Strategiei de Dezvoltare a teritoriului ITI Munții Rodnei,  după ce în prealabil primarul comunei Moisei  v-a negocia  cu conducerea  ADI  Microregiunea  Munții Rodnei  ca procentul să fie direct proporțional  cu procentul  de suprafață teritorială cu care primaria  Moisei  face parte din Parcul Național Munții Rodnei.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei în termenul prevăzut de lege,

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureș,

-Primarului U.A.T. Comuna Moisei,D-lui Tomoiagă Grigore

-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.