Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 7/29.01.2021

cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020  pentru finanţare investiţiei „PROIECT TRANSFRONTALIER ”

Consiliul Local Moisei ,întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021

            Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.740/25.01.2021 ca instrument de  prezentate  și motivare al primarul comunei Moisei, dl. Tomoiaga Grigore ;

-Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil Nr. 742 din data de 25.01.2021;

-Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice,cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale ,cu modificările și completările ulterioare.

-Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local Moisei  ;

-Avizul de legalitate al secretarului general al UAT Moisei

În temeiul Art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local Moisei ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art. 1. – Se aprobă folosirea sumei de  327.362 lei, din excedentul bugetului  local pe anul 2020  al  Consiliului Local al comunei Moisei, judeţul Maramureş pentru obiectivul de investiții „PROIECT  TRANFRONTALIER”– proiect finanțat din Fondul European de Vecinătate.

            Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

– Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş

         – Primarului comunei Moisei , dl Tomoiagă Grigore ;

            – Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş ;

            – Trezoreria Vişeu de Sus ;

            – Compartimentului financiar-contabil

            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri

Documentul poate fi consultat aici.