Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 8/29.01.2021

cu privire la folosirea  sumei de 113.000 lei din excedentul bugetului local pe anul 2020  pentru finanţare  investiţiei „ Extindere sistem de canalizare în comuna Moisei ”

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021

            Având în vedere:

            – Referatul de aprobare nr.711/25.01.2021 ca instrument de  prezentate  și motivare al primarul comunei Moisei dl. Tomoiaga Grigore ;

            -Raportul de specialitate nr. 814/27.01.2021 al Compartimentului financiar-contabil;

-Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice,

– Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.

            -Avizul comisiei de specialitate al Consiliului  local Moisei  ;

            -Avizul secretarului general al UAT Moisei ;

          În temeiul competențelor stabilite prin art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local Moisei ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă folosirea sumei de  113.000 lei, din excedentul bugetului  local pe anul 2020  al  Consiliului Local al comunei Moisei, judeţul Maramureş,  pentru finanțarea  lucrărilor  de investiții efectuate la  obiectivul  „Extindere sistem de canalizare în comuna Moisei”-proiect FEADR.

            Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

            – Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş

            – Primarului comunei Moisei ;

            – Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş ;

            – Trezoreria Vişeu de Sus ;

            – Compartimentului financiar-contabil din cadrul Consiliului Local Moisei,   

             judeţul Maramureş ;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru , 0 abțineri ,0 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 15 consilieri .

Documentul poate fi consultat aici.