Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 9/26.02.2021

privind aprobarea  modificării preţului de pornire la licitație /negociere pe anul 2021, pentru masa lemnoasă din  specia  molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase din fondul  forestier proprietate publică a comunei Moisei

Consiliul Local Moisei întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021

Având în vedere :

– Referatul de aprobare și  expunerea de motive Nr. 1618/19.02.2021 a primarului comunei Moisei dl. Tomoiagă Grigore  cu privire la aprobarea preţului pe anul 2021 la masa lemnoasă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul  forestier proprietate publică a comunei Moisei;

        –  Documentaţia transmisă de Ocolul Silvic Vișeu de Sus , care cuprinde metodologia de calcul a preţului de referinţă şi modul de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a unităților administrative teritoriale ;           

     – Decizia nr. 706/19.10.2020 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva prin care sunt stabilite menținerea preţurile de referinţă pentru anul 2021 pe specii/ grupe de specii, sortimente dimensionale, grade de accesibilitate şi natura produsului, determinate în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului  administrat de RNP – Romsilva la nivelul prețurilor de referință afferent anului de producție 2020 aprobat prin decizia nr. 566/16.10.2018.

-HG nr. 55/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

-Legea nr. 197/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic cu modificările și completările ulterioare;

-HCL Nr.5/10.02.2020 privind aprobarea  preţului de pornire la licitație /negociere pe anul 2020, pentru masa lemnoasă din  specia  molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase din fondul  forestier proprietate publică a comunei Moisei;

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modoficările și completările ulterioare;

-Art. 3, art. 7 alin. (1) lit. ,,b”, art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată,

Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit.a)  ,art. 129 alin.6 lit.(b)din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.   Se aprobă modificarea  prețul de pornire la licitație /negociere pe  anul de producție 2021, pentru masa lemnoasă  din specia ,molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase  din fondul forestier ,proprietate publică al  UAT Moisei , situate în locul numit   ȘESURI( administrative Borșa ) și VALEA BOULUI (administrativ Moisei ) în sumă de  180 lei /mc. volum brut, fără TVA pentru produsele  principale  și 120 lei /mc. volum brut, fără TVA  pentru produsele accidentale ,  determinate în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă  care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei , administrat de Ocolul Silvic Vișeu de Sus .

Art. 2.   Se aprobă modificarea  prețul de pornire la licitație /negociere pe  anul de producție 2021, pentru masa lemnoasă  din specia ,molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase  din fondul forestier ,proprietate publică al  UAT Moisei , situate în locul numit   ȚIBĂU   în sumă de  180 lei /mc. volum brut, fără TVA pentru produsele  principale  și 140 lei /mc volum brut, fără TVA  pentru produsele accidentale ,  determinate în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă  care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei , administrat de Ocolul Silvic Vișeu de Sus .

Art.3 Se aprobă prețul de pornire la licitație /negociere pe  anul de producție 2021, pentru masa lemnoasă  din specia ,molid , brad , larice , alte rășinoase și foioase  din fondurile forestiere ,proprietate publică al  UAT Moisei prevăzute la art. 1 și 2 , este valabil  începând cu data prezentei hotărâri ,pentru licitațiile sau negocierile care urmează să se efectueze  până la 31.12.2021 .

Art.  4. – Prezenta hotărâre se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţul Maramureș;
  • Primarului comunei Moisei ;
  • Compartimentului  Contabilitatel;
  • Ocolului Silvic Vișeu de Sus;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  13 voturi pentru , 0 abțineri ,1 împotrivă,  din totalul de 15 consilieri in funcție , prezenți la ședință fiind 14 consilieri .

Documentul poat fi consultat aici.