Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pod Valea Dealului


dsc_0328

P R O I E C T

  1. 170/2015

POD PESTE RAUL VISEU ÎN COMUNA MOISEI

POD VALEA DEALULUI

 

 

 

NOTIFICARE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE MEDIU

– AUGUST 2015 –

NOTIFICARE PRIVIND INTENŢIA DE REALIZARE A PROIECTULUI

  1. DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI

 

  • Denumirea obiectivului: „POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN COMUNA MOISEI
  • POD VALEA DEALULUI

 

Lucrarea se încadrează conform H.G. 445/2009 – Anexa 2 privind “Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evoluției impactului asupra mediului” la articolul 10, pct. e – Construcția de drumuri.

 

1.2. Amplasamentul proiectului

                     – judeţul Maramureş,

–  localitatea Moisei.

 

          Coordonatele geodezice în sistem STEREO 070 ale punctelor care delimitează perimetrul suprefeţlor pe care urmează să se realizeze obiectivul sunt:

 

  • X = 461300

Y = 684450

2)    X = 461550

Y =  684500

3)   X =  461550

Y =  684350

4)   X =  461350

Y =  684300

 

1.3. Date de identificare a titularului proiectului

a. Denumire titular    :   COMUNA MOISEI
b. Adresa: Loc. Moisei nr. 1300, cod poştal 437195, telefon 0262 – 347 601, jud. Maramureş.
  1. Reprezentant legal: TOADER ȘTEȚCU, Primarul Comunei MOISEI, Telefon: 0745 047 601;

1.4. Încadrarea în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului: Obiectivul este cuprins în intravilanul localității Moisei.

 

1.5. Încadrarea în alte activități existente: Lucrarea se încadrează în activitatea de modernizări căi de comunicație.

 

1.6. Bilanțul teritorial

 

Suprafaţa totală de teren ocupată de construcția podului este de 633,2 mp, în care sunt incluse suprafața în proiecție orizontală a suprastructurii și suprafețele ocupate de fundațiile infrastructurii (culei) – 122,6 mp, suprafeéle ]n proiecție orizontală a aripilor 41,6 mp, suprafața drumurilor laterale 175 mp și suprafețele aferente rampelor de acces 294 mp.

            Întreaga suprafaţă ocupată de podul proiectat se regăseşte  pe teren utilitate publică în administrarea Consiliului Local al Comunei MOISEI.

 

  1. DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

 

2.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

În partea vestică a localității Moisei, pe malul stâng al râului Vișeu, în zona studiată, se află un grup de 6 locuințe și terenuri în suprafață de 775 ha aparținând unui număr de 182 familii.

În prezent accesul populației la aceste terenuri și grupuri de locuințe este asigurat cu ajutorul unui pod existent, situat în aval față de amplasamentul propus pentru obiectivul în studiu. Acesta a fost executat fără a se respecta norme elementare de proiectare, cu structură din placă de beton armat așezată pe grinzi din profile metalice rezemate pe culei și o pilă din beton; în dreptul acesteia albia a fost puternic afuiată, prin eroziune blocul de beton fundație-elevație al pilei suportând deplasări pe verticală de cca 1 m, astfel încât structura existentă se prezintă ca în imaginile de mai jos. În această situație, podul constituie un mare pericol pentru cei care îl folosesc, existând riscul de a se prăbuși în orice moment și constituind o potențială sursă de accidente cu urmări deosebit de grave.  Înălțimea liberă sub acesta nu poate asigura debitul de viitură, fiind expus să fie antrenat, fapt care implică și riscul ca acesta să devină impracticabil, iar consecința ar fi izolarea locuințelor și a terenurilor menționate.

Având în vedere aspectele prezentate, este necesară realizarea unui nou pod peste râul Vișeu, care să deservească accesul la locuinţele din zonă, precum şi terenurile agricole ale celor 182 familii.

           

2.2. ELEMENTE GEOMETRICE ŞI CONSTRUCTIVE

           Suprastructura podului

Suprastructura este alcătuită din grinzi prefabricate cu corzi aderente de tip T, cu lungimea  de 26,30 m şi înălţimea de 93 cm pentru clasa I de încărcare. Numărul total de grinzi este 3 bucăţi. Rezemarea grinzilor pe pile şi culei se face prin intermediului aparatelor de reazem din neopren 140x200x35 (Normativ CD63-2000).

Peste grinzile prefabricate se execută placa de suprabetonare din beton armat C18/22,5 cu grosimea cuprinsă între 15 cm ÷ 22 cm, având panta transversala unică de 2%.

Calea pe pod va fi alcătuită din:

– Hidroizolaţie

– Protecţie hidroizolaţie – 2 cm

– Strat de bază din mixtura asfaltică BAD25 – 5cm

– Strat de uzură din beton asfaltic BA16 – 4cm

Parapetul pietonal este metalic din oțel, are înălţimea de 0,97 m şi este alcătuit din panouri.

Evacuarea apelor de pe pod se face prin barbacane din țeavă PVC încorporate în borduri.

Rosturile de dilataţie sunt prezente la nivelul căii doar pe culei. Rostul de dilataţie trebuie să permită deplasări de până la 50 mm.

 

Infrastructura podului

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei. Fundarea lor se face în stratul de bolovăniș și pietriș (conform studiu geotehnic). Adâncimea de fundare pentru pile este de 2,50 m de la rostul elevaţie-fundaţie. Rostul elevaţie-fundaţie trebuie să fie la 0,50 m sub talveg.

Dimensiunile fundaţiei pentru culei sunt de 3,05 m x 2,00 m x 4,70 m.

Fundaţiile se execută din beton simplu C12/15.

Elevaţia culeelor se execută din beton simplu C18/22,5, având la partea superioară un cuzinet armat pe o grosime de 0,60m. Elevaţia se execută cu fruct de 3:1.

Aripile vor fi oblice la 75o față de axul podului și se vor executa cu fundație din beton simplu C12/15 cu adâncimea de min. 1,20 m și elevație din beton simplu C18/22,5 și vor avea înălțimea variabilă între 1,50 m și 5,50 m.

Lumina podului (distanţa între feţele văzute ale culeilor) măsurată normal pe direcţia cursului de apă este de 25,40 m şi a rezultat în urma unui calcul hidraulic.

 

 

          2.3.LUCRĂRI PROPUSE

 

  • Terasamente pentru izolare culei și refacere albie: 1530 mc
  • Execuție culei din beton:

– fundații culei: 57,34 mc ;

– elevații culei: 57,3 mc;

– Execuție aripi din beton (4 buc):

– fundații aripi: 52,8 mc ;

– elevații culei: 79,7 mc;

– Suprastructură pod:

– Elemente prefabricate grinzi cu corzi aderente tip   T cu H=93 cm, L =                                   26,30 m = 3 buc;

– placă suprabetonare din beton armat, antretoaze, borduri: 33,86 mc;

– parapet metalic de protecție: 1242 kg;

– calea pe pod 5 cm binder BAD25 + 4 cm beton asfaltic BA16 = 108,4 mp.

– Rampe de acces la pod: 2 buc.

 

 

  1. MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR

 

3.1. Alimentarea cu apă: nu este cazul;

 

3.2. Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.

 

3.3. Asigurarea apei tehnologice: apa industrială necesară pentru obţinerea umidităţii optime de compactare a straturilor rutiere, ca şi cea necesară preparării betoanelor va fi asigurată din cursul de apă cel mai apropiat de obiectiv: râul Vișeu.

 

3.4. Asigurarea agentului termic: nu este cazul.

 

 

PROIECTANT                                                                       BENEFICIAR

S.C.  PROCONS FOREX SRL                                                       COMUNA MOISEI

              BAIA MARE

 

 

Către,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

Subsemnatul TOMOIAGĂ GRIGORE, reprezentant al PRIMĂRIEI COMUNEI MOISEI cu sediul în județul MARAMUREȘ, localitatea MOISEI, nr. 1300, telefon 0262.347601 , fax 0262.347133, e-mail primăriamoisei@yahoo.com.
Solicit ACORDUL DE MEDIU pentru realizarea obiectivului de investiții:

“ POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN COMUNA MOISEI – POD VALEA DEALULUI ”

situat la adresa: localitatea MOISEI, județul MARAMUREȘ
sursa de finanțare: bugetul local

în vederea obținerii actului administrativ, conform OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobat prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a ordinului MMP/MAI/MADD/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private și a Ordinului MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 

1. Cerere notificare mediu – POD VALEA DEALULUI

2. Notificare – POD VALEA DEALULUI

3. Planse mediu

4. Certificat de urbanism

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment