Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiect Hotarare Nr. 3601 / 07.04.2021

privind aprobarea bugetului local al comunei Moisei, judeţul Maramureş,  pe anul 2021

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 -Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 / 2021 ;

             -Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice,

           -Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

             -Prevederile art. 88 din 0 U G nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modmcarlle și completările  ulterioare,

luând act de:

              – Adresa nr. 850/17.03.2021 al Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș;

           -Decizia DGFP Maramureş nr. 2 și 3/2021 ;

            Referatul de aprobare nr. 3602 din 07.04.2021  prezentate de către domnul primar ,Tomoiagă Grigore ;

            -Raportul de specialitate nr. 3603/07.04.2021al Compartimentului financiar-contabil;

            -Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local  Moisei  ;

            -Avizul de legalitate al secretarului general

          În temeiul  art. 196, alin. 1 lit.(a) , art. 129 alin. 4 lit. a) ,Art. 139 alin. 3) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ  ,Consiliul local Moisei adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E  :

            Art. 1. – Se aprobă bugetul local al comunei Moisei pe anul 2021, astfel:

            Venituri total, în sumă de = 11.447.000  lei, din care pe surse de venit :

– suma de  = 1.300.000 lei venituri proprii la bugetul local, 

– suma de  = 1.329.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01),

 – suma de 1.437.000 lei sume defalcate din impozitul pe venit,

– suma de 2.581.000 lei sume defalcate din T.V.A.(11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate din care:

            – 2.069.000 lei plata salariilor asistenților personali;

            –   399.000 lei cheltuieli materiale învățământ;

            –     13.000 lei pentru plata CES;

            –     15.000 lei pentru plata tichetelor grădiniță;

            –     40.000 lei burse şcoală;

            –       7.000 lei pentru evidenţa populație;

            –     38.000 lei ajutoare încălzire populaţie beneficiari ajutoare sociale

– suma de = 4.403.000  lei sume defalcat din T.V.A. pentru echilibrare bugete locale (11.02.06),

– suma de 347.000 pentru finanțarea învăţământului particular(11.02.09),

– suma de = 50.000 lei subvenţii ajutor pentru încălzirea locuinţelor Direcţia Muncii (42.02.34) ,  

 Cheltuieli Total, suma de  =  11.447.000  lei, din care:

–  Administraţie publică locală  TOTAL (51.02)………………=    2.366.000  lei ,

                     Din care  :

           – Cheltuieli de personal suma de …………. =           1.996.000  lei ,

– Indemnizatii consilieri …………………. =                     180.000  lei,

            – Bunuri şi servicii suma de …..………….  =                  190.000  lei ,

-Evidenta populatiei  54.02………………………. =                     77.000 lei

– Învăţământ primar şi gimnazial TOTAL (65.02)……….. =   1.034.000  lei ,

                     Din care  :

            – Burse elevi suma de ………………….…  =                      40.000  lei ,

            – Bunuri şi servicii suma de ………………. =                  619.000  lei ,

            – tichete cresa …………………………………=                      15.000 lei

            – CES …………………………………………=                              13.000 lei

– inavatamânt paricular                                         =                   347.000 lei

–  Cultură  TOTAL (67.02)…………….………..……………… =     434.000  lei ,

                        Din care  :

            – Bibliotecă comunală ch. personal………. =                110.000  lei ,

            – Bibliotecă comunală mat. şi servicii……. =                10.000  lei ,

            – Transferuri cheltuieli de personal cultură.. =           96.000  lei ,

            – Tansferuri chelt. mat. (lemne foc)…….… =                20.000  lei ,                                      

            – Tansferuri chelt. mat. şi serv. culturale… =              100.000  lei ,

            – Transferuri pentru sport ………………… =                      60.000  lei ,

            – Muzeu …………………………………    =                                38.000  lei.

–  Asistenţă socială  TOTAL  (68.02)…………….…….………=  2.162.000  lei ,

                        Din care  :

            – Cheltuieli de personal, asistenţi personali   =          2.069.000  lei ,

            – Ajutor încălzire locuinţă, pers.ajut.social..  =          38.000  lei ,

            – Ajutor încălzire locuinţă Dir. Muncii……  =               40.000  lei ,

            – Alte chelt. în domeniul asistenţei sociale….=          15.000  lei.

–  Iluminat public  TOTAL  (70.02.06/20)..…………..………=     500.000  lei ,

– transferuri serviciu apa canal 70.02.51…………………….=     250.000  lei,

–  I.S.U.  (70.02.50/20.30.30)..……………………………………=    150.000  lei ,

–  Curăţare maluri râu Vişeu (mediu 74.02) – salarii muncitori =  90.000  lei ,

–   Salubritate (mediu) (74.02.05 )…………..…..…… =              500.000  lei ,

– Transferuri salariu şofer (84.02.20   )…………………….. =       52.000  lei ,

–  Studii, proiecte, avize (84.02 )………… ..………………..… =    700.000  lei ,

–  Străzi, trotuare, drumuri şi uliţe comunale (84.02./20.30.30)=  2.914.000  lei ,

–  Turism – cheltuieli de personal (87.02) ………………………=       68.000 lei

–  Alte cheltuieli (87.05) …………………………………………. =              150.000 lei

            Art. 2. – Prezentul proiect de  hotărâre se comunică :

– Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş

– Primarului comunei Moisei ;

            – Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş ;

            – Trezoreria Vişeu de Sus ;

            – Compartimentului financiar-contabil  ;

INIȚIATOR

PRIMAR,

GRIGORE TOMOIAGĂ